Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-03

Mekonomen: Kallelse till årsstämma i Mekonomen Aktiebolag

Välkommen till årsstämma i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr
556392-1971, torsdagen den 7 maj 2020 kl. 11.00 på Norra Latin,
Pelarsalen, Barnhusgatan 7B, i Stockholm. Inregistrering till stämman
börjar kl. 10.30.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Information kring de försiktighetsåtgärder som Mekonomen vidtar inför
årsstämman 2020 för att minska spridningen av viruset, finns på
Mekonomens hemsida, www.mekonomen.com. Årsstämman kommer bl.a. att
hållas så kort som möjligt och ingen förtäring eller dryck kommer att
serveras. Mekonomen följer noggrant utvecklingen och ber aktieägarna
att hålla sig uppdaterade via hemsidan där kontinuerligt uppdaterad
information finns.

Mekonomen vill påminna aktieägare om möjligheten att utse ett ombud
som kan utöva dennes rösträtt istället för att närvara personligen.
Aktieägare som vill utse ett ombud att rösta för dennes räkning
hittar fullmaktsformulär på www.mekonomen.com.

Mekonomen kan komma att erbjuda aktieägare möjlighet att lämna sin
röst på förhand, genom s k poströstning, om det lagförslag som
möjliggör poströstning till årsstämman 2020 träder i kraft i tid före
årsstämman. Ytterligare information kommer i så fall att finnas
tillgänglig på www.mekonomen.com.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska:

· vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 30 april 2020, och

· anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 30
april 2020.

Anmälan kan ske skriftligen till bolaget på adress Mekonomen
Aktiebolag, "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm, per telefon 08-402 90 47 vardagar mellan kl. 09.00 och
16.00 eller på Mekonomens hemsida, www.mekonomen.com. Vid anmälan ska
anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i
stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd torsdagen den 30
april 2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid
före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka
behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till
bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Mekonomens hemsida,
www.mekonomen.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt
revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare har följts.

8. Verkställande direktörens presentation.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
ska väljas av stämman.

13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorsarvode.
14. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

15. Val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram.
18. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag.
19. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.
20. Beslut om ändring av bolagsordning.
21. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 2 - Ordförande vid stämman

Mekonomens valberedning inför årsstämman 2020 utgörs av John S. Quinn
(valberedningens ordförande, LKQ Corporation), Kristian Åkesson
(Didner & Gerge Fonder), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och Caroline
Sjösten (Swedbank Robur Fonder). Mekonomens styrelseledamot Helena
Skåntorp är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen föreslår Helena Skåntorp till stämmans ordförande.

Punkt 11 - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019
och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 12 - Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår sju stämmovalda styrelseledamöter utan några
suppleanter (oförändrat).

Punkt 13 - Arvode till styrelsen och revisorsarvode

Valberedningen föreslår följande arvoden för styrelsen och revisor:

· 620 000 kronor till styrelsens ordförande (620 000), 400 000
kronor till styrelsens vice ordförande (400 000) och 300 000 kronor
till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna
(300 000),

· för utskottsarbete, 120 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande (120 000) och 50 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna i revisionsutskottet (50 000) samt 45 000 kronor till
ersättningsutskottets ordförande (45 000) och 25 000 kronor till var
och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (25 000), samt

· revisorsarvode enligt godkänd räkning.
Punkt 14 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

· omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph
M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn, Helena Skåntorp och Arja
Taaveniku, och

· omval av John S. Quinn som styrelsens ordförande.
Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på bolagets hemsida,
www.mekonomen.com.

Punkt 15 - Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av
årsstämman 2021. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade
revisorn Linda Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor,
förutsatt att omval sker. Förslaget är i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 16 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare att som längst gälla
fram till årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören (VD) och övriga
medlemmar i Mekonomens koncernledning (benämnda "ledande
befattningshavare"). Koncernledningen består för närvarande av sex
personer, men antalet kan variera över tid.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalats, och
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att
riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.

Riktlinjernas främjande av Mekonomens affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Mekonomenkoncernens övergripande strategi är att växa med god
lönsamhet. Strategin grundar sig på de tre huvudområdena kundfokus,
nyttjande av stordriftsfördelar och kontinuerlig utveckling av vår
verksamhet för att kunna erbjuda våra kunder lösningar för ett
enklare och mer prisvärt billiv. För alla områden bör hållbarhet
betraktas som mycket viktigt. Mekonomen strävar mot FN:s 17
hållbarhetsmål, av vilka tre anses mer väsentliga för Mekonomen: Nr.
7, Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,
hållbar och modern energi för alla, Nr. 8, Verka för varaktig,
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla och Nr 12,
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. För mer
information om bolagets affärsstrategi, se www.mekonomen.com.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagande av dess långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att Mekonomen kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska därför
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Målsättningen med
riktlinjerna är att möjliggöra en sådan ersättning, men också att
koppla den totala ersättningen till Mekonomens affärsstrategi och
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Detta sker genom
kriterierna i det kortsiktiga rörliga ersättningsprogrammet, liksom i
långsiktiga aktiebaserade program.

Ersättningsformer

Mekonomen ska erbjuda konkurrenskraftig ersättning som baseras på
arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet
och prestation. Ersättningen till ledande befattningshavare består av
fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, andra förmåner
och avgångsvederlag. Därutöver kan ledande befattningshavare erbjudas
långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av
bolagsstämman.

Fast grundlön

Mekonomen ska erbjuda en fast grundlön som utgör ersättning för en
engagerad arbetsinsats på en hög professionell nivå som skapar
mervärden för Mekonomens kunder, aktieägare och medarbetare. Den
fasta grundlönen ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med
marknaden och utvärderas årligen.

Kortsiktig rörlig ersättning

Utöver den fasta grundlönen kan Mekonomen erbjuda kortsiktig rörlig
kontantersättning som ska kopplas till mätbara kriterier såsom
nettoomsättning, justerat EBIT och kassaflöde. Kriterierna ska
utformas för att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet. Kriterierna ska fastställas
årligen av ersättningsutskottet, eller av styrelsen vad avser VD.
Mätperioden är ett år. I vilken utsträckning kriterierna för
utbetalning uppfyllts utvärderas och fastställs när mätperioden är
slut. Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss
procent av den fasta lönen. Procentsatsen är kopplad till varje
individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för
ledande befattningshavare.

Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan erbjudas långsiktiga aktiebaserade
incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

På årsstämman 2019 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram. Programmet är utformat med syfte att sammanlänka
aktieägarnas och deltagarnas intressen för att säkerställa maximalt
långsiktigt värdeskapande för Mekonomen. Deltagande kräver ett eget
aktieägande i Mekonomen. För att tilldelning av aktier till
deltagaren ska ske krävs att d...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.