Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

MELG: Innkalling til ordinær generalforsamling

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 5. mars 2020 kl. 19.00 i Melhus Sparebank sine lokaler i Melhusvegen
439, Melhus

DAGSORDEN
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2. Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer av generalforsamlingen
3. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med
møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder utdeling av
utbytte
6. Fastsettelse av honorar til revisor
7. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte
8. Orientering om avholdelse av valgmøter
9. Valg av generalforsamlingens leder
10. Valg av styremedlemmer
11. Valg av medlemmer til valgkomitéen
12. Valg av medlemmer til gavekomitéen
13. Fastsettelse av godgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte
14. Fastsettelse av gaveutdeling for 2019
15. Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis
16. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Dokumentasjon blir ettersendt innen 26.02.2020.

Evt. avbud meldes på tlf. 72 87 80 00 eller mail post@melhusbanken.no snarest.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Bjarne Berg
Styrets leder

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495196

Författare OSE News