Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-12

MenuCard AB: Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ)

Aktieägarna i MenuCard AB (publ), 559046-2759, kallas härmed till
årsstämma måndagen den 14 maj 2018 kl. 10.00 på Sedermera
Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
måndagen den 7 maj 2018, och

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 7 maj 2018
skriftligen till c/o MenuCard ApS, Trekronegade 147 C, sal 2, 2500
Valby, Danmark. Anmälan kan också göras per telefon +45 3131 6464
eller per e-post info@menucard.se. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
måndagen den 7 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.menucard.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 11 099 347 stycken, varav 3 532 966 A-aktier och 7 566
381 B-aktier, motsvarande totalt 42 896 041 röster. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse samt revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

14. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
ska utgå med dels 100 000 DKK till styrelseordföranden, dels med 75
000 DKK till vice styrelseordförande samt dels med vardera 50 000 DKK
till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen
föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt
att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet
med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Frederik Bruhn, Søren Jonas Bruun,
Mikkel Jespersen, Michael Kjaer, Nikolai Kronborg och Christian Peytz
omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval
av Michael Kjaer. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets
revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den
årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+---------------------------+--------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+---------------------------+--------------------------------------------+
|§ 4 |§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst |
|Aktiekapital Aktiekapitalet|1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.|
|utgör lägst | |
|500 000 kronor och högst | |
|2 000 000 kronor. | |
+---------------------------+--------------------------------------------+
|§ 5 Aktieantal Antalet |§ 5 Aktieantal Antalet aktier i bolaget |
|aktier i bolaget |skall vara lägst 8 000 000 och högst |
|skall vara lägst 4 000 000 |32 000 000. |
|och högst | |
|16 000 000. | |
+---------------------------+--------------------------------------------+

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om

högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen,
liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer
att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Trekronegade 147 C, sal
2, i Valby, Danmark samt på bolagets webbplats (www.menucard.se) från
och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i april 2018

MenuCard AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar
restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är
en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras
anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få
inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30
procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards
konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto.
MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5 % och gör en
avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar
med fler än 200 företag, som har över 450 000 anställda. MenuCard har
sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av
dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som
innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt.
MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den
svenska Finansinspektionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/menucard-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-menuca...
http://mb.cision.com/Main/15252/2493883/820735.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.