Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

Mertiva: Information om kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

INFORMATION OM KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MERTIVA AB (PUBL)

Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se http://www.mertiva.se från och med fredag den 24 maj 2019.

Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 kl. 10.00 i sal Kungsträdgården, Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast den 18 juni 2019 per e-post till info@mertiva.se mailto:info@mertiva.se . Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18 juni 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning
• Öppnande av stämman samt val av ordförande.
• Upprättande och godkännande av röstlängd.
• Godkännande av dagordning.
• Val av en eller två protokolljusterare.
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• Kort sammanfattning av året som gått, VD Andreas Bergsten.
• Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
• Beslut:
a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
• Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
• Fastställande av antalet styrelseledamöter
• Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
• Val av revisor.
• Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Större aktieägare föreslår att styrelseledamot Tommy Israelsson väljs till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 9)

Större aktieägare föreslår ett totalt årligt styrelsearvode uppgående till 50 000 SEK (oförändrat från föregående år). Som huvudregel föreslås gälla att ordföranden ska erhålla dubbelt så mycket som en styrelseledamot. Om förslaget om tre styrelseledamöter vinner bifall, så innebär detta att ordföranden erhåller 25 000 SEK och övriga två ledamöter 12 500 SEK vardera. Styrelsearvodena föreslås dock kunna omfördelas inom styrelsen, om de berörda parterna är eniga i frågan.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)

Större aktieägare föreslår att styrelsen även fortsatt ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11)

Större aktieägare föreslår till styrelsen omval av Håkan Blomdahl, Tommy Israelsson samt Andreas Bergsten.

Håkan Blomdahl (född 1968), styrelseordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör från teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. VD Triega AB. Andra styrelseuppdrag inkluderar bland annat Katinla AB, Norvida Holding AB, Triona AB och Arbona AB.

Tommy Israelsson (född 1947), styrelseledamot. Tommy Israelsson är ekonom och ingenjör och har varit CFO och VD i 10 år. Han har arbetat som revisor i 29 år, varav de fyra sista åren på PWC. Tommy arbetar sedan 2012 i sitt eget bolag med finansiell konsultation. Han är också styrelseledamot i fem mindre företag.

Andreas Bergsten (född 1967), styrelseledamot. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och McGill University MBA Program i Montréal, Kanada. Andreas är anställd på 60% av en heltid som VD och kapitalförvaltare på G-Förvaltning, en kapitalförvaltning som förvaltar två större stiftelser och har över 2,5 miljarder SEK under förvaltning. Övrig tid arbetar Andreas som konsult inom kapitalförvaltning, finansiell rådgivning och företagsledning. Andreas Bergsten har arbetat deltid på konsultbasis som VD i Mertiva AB sedan april 2013. Han är även styrelseledamot i Arbona AB (publ).

Till styrelsens ordförande föreslås även fortsatt Håkan Blomdahl.

Val av revisor (punkt 12)

Större aktieägare föreslår omval av revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor föreslås fortsatt vara auktoriserade revisorn Erik Emilsson.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 . Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till info@mertiva.se mailto:info@mertiva.se .

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 18 672 226 där 13 701 726 st är A-aktier och 4 970 500 st är B- aktier. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.mertiva.se http://www.mertiva.se från och med det datum då denna kallelse offentliggörs och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget. Årsredovisning inklusive revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.mertiva.se http://www.mertiva.se senast två veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i maj 2019

Mertiva AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se mailto:info@mertiva.se

0708-247048

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mertiva Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26281

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A).

Mer information finns på www.mertiva.se http://www.mertiva.se .

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.