Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-31

MGI: Stark tillväxt i andra kvartal 2022, totalt 37 % varav 18 % organisk intäktstillväxt. Bekräftar guidning för 2022. Fokus på organisk tillväxt, att öka lönsamhet och minska skuldsättning

MGI: Stark tillväxt i andra kvartal 2022, totalt 37 % varav 18 % organisk intäktstillväxt. Bekräftar guidning för 2022. Fokus på organisk tillväxt, att öka lönsamhet och minska skuldsättning

MGI: Stark tillväxt i andra kvartal 2022, totalt 37 % varav 18 % organisk intäktstillväxt. Bekräftar guidning för 2022. Fokus på organisk tillväxt, att öka lönsamhet och minska skuldsättning

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,1 miljoner euro under kv2'22 (kv2'21: 57,1 miljoner euro), vilket är en ökning med 37%, varav organisk intäktstillväxt1 18%
 • Just. EBITDA2 uppgick till 21,1 miljoner euro under kv2'22 (kv2'21: 15,3 miljoner euro), en ökning med 38%
 • Bekräftar guidning för 2022 med intäkter på 295-315 miljoner euro och just. EBITDA på 83-93 miljoner eurotrots utmanande makroekonomiska förhållanden
 • Fokus kommande perioder kommer att ligga på organisk intäktstillväxt i kombination med realisering av kostnads- och intäktssynergier för att ytterligare öka lönsamheten och minska skuldsättningen

 

31 augusti 2022 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange; OTCQX kortnamn: MDGIF) meddelar idag att andra kvartalet 2022 avslutas med 78,1 miljoner euro i nettointäkter, vilket motsvarar en ökning med 37% jämfört med kv2'21. Den organiska intäktstillväxten bidrog med 18 % till nettoomsättningstillväxten. Just. EBITDA för andra kvartalet 2022 ökade med 38 % till 21,1 miljoner euro jämfört med andra kvartalet 2021. Båda segmenten visade mycket starkt resultat. Det fortfarande mindre segmentet på efterfrågesidan (Demand Side Segment) visade en stark årlig intäktstillväxt på 104% under andra kvartalet jämfört med föregående år och den organiska tillväxten var 76%. Det är ett resultat av ökade volymer från mjukvarukunder13 drivet av innovativa annonsprodukter som ATOM och Moments.AI. Segmentet på utbudssidan (Supply Side Segment) uppvisade en stark årlig intäktstillväxt på 32% under andra kvartalet 2022, varav 14% organisk intäktstillväxt driven av fler än 25 nya utgivare och mjukvarukunder13 samt innehållsuppdateringar i spelportföljen. Den starka förvärvsdrivna tillväxten i segmentet utbudssidan (Supply Side Segment) drevs framför allt av Smaato och AxesInMotion.

 

HÖJDPUNKTER KV2 2022

 • Nettointäkterna uppgick till 78,1 miljoner euro (kv2'21: 57,1 miljoner euro), en ökning med 37% jämfört med kv2'21, organisk intäktstillväxt bidrog med 18% 
 • Just. EBITDA2 uppgick till 21,1 miljoner euro (kv2'21: 15,3 miljoner euro), en ökning med 38%.
 • Just. EBIT3 uppgick till 16,4 miljoner euro (kv2'21: 11,1 miljoner euro), en ökning med 47%.
 • Just. nettoresultat4 uppgick till 6,4 miljoner euro (Q2'21: 5,9 miljoner euro), en ökning med 7%.

 

HÖJDPUNKTER FÖRSTA HALVÅRET 2022

 • Nettointäkterna uppgick till 143,9 miljoner euro (H1'21: 109,0 miljoner euro), en ökning med 32 % jämfört med H1 2021.
 • Just. EBITDA uppgick till 38,6 miljoner euro (H1'21: 28,7 miljoner euro), en ökning med 34%.
 • Just. EBIT uppgick till 29,9 miljoner euro (H1'21: 20,4 miljoner euro), en ökning med 46%
 • Just. nettoresultatet uppgick till 12,0 miljoner euro (H1'21: 10,8 miljoner euro), en ökning med 11%.
 • Räntebärande nettoskuld5 per den 30 juni 2022 uppgick till 298,8 miljoner euro (31 december 2021: 198,6 miljoner euro). Ökningen beror främst på utbetalning av den sista fasta köpeskillingen och sista tilläggsköpeskillingen relaterad till KingsIsle-förvärvet samt den första betalningen av köpeskilling för AxesInMotion.
 • Skuldsättningsgraden6 uppgick till 3,7x den 30 juni 2022 (2,8x den 31 december 2021). Vid slutet av andra kvartalet 2022 inkluderas EBITDA för Smaato i tio månaders samt för EBITDA för AxesInMotion i två månader i detta nyckeltal vilket därför anges för högt. På medellång sikt avser bolaget att minska belåningen till under 3,0x igen.
 • Likvida medel inkl. checkräkningskredit
Författare EQS Newswire