Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Micro Systemation (MSAB): MSAB - Stabilt i pandemitider

Pressmeddelande 29 april 2020

Delårsrapport januari ? mars 2020

 

Första kvartalet

* Nettoomsättningen var på samma nivå som föregående år 66,2 (66,3) mkr
(- 3 procent i lokala valutor)
* Rörelseresultatet uppgick till ? 8,8 (-5,6) mkr
* Rörelsemarginalen uppgick till -13,2 (-8,6) procent
* Resultat efter skatt uppgick till ? 8,5 (-4,4) mkr
* Resultat per aktie uppgick till - 0,46 (-0,23) kr
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,2 (-3,7) mkr
* Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 71,5 (93,1) mkr

VDs kommentarer

En av MSABs mer framträdande styrkor har alltid varit att snabbt anpassa
sig till nya förutsättningar. Utan den förmågan hade vi aldrig överlevt 36
år i den absoluta framkanten av teknikutveckling. Idag har det globala
samhället drabbats av en pandemi vars konsekvenser ingen kan överblicka.
Och vår kapacitet till anpassning sätts på prov.
Vi kan med tillförsikt konstatera att vår leveransförmåga kvarstår och
utvecklingsorganisationen arbetar effektivt under nya omständigheter. Under
perioden har nya kraftfulla versioner av våra ledande varumärken
utvecklats. Marknadsföring, utbildning och support har genom fokuserat och
hängivet arbete anpassat sig till kundrelationer på distans.
Med en affärsmodell som till stor del bygger på återkommande intäkter från
förnyade licenser är MSABs finansiella ställning fortsatt stark.
Tack vare god planering och lagerstrategi har vi inte haft brist på några
ingående komponenter, vare sig för vår office-produkt eller våra
kiosklösningar. Med den information vi har idag så ska vi kunna leverera
utan problem även under innevarande kvartal. Vi är beroende av väl
fungerande underleverantörer och arbetar därför kontinuerligt med att öka
oberoendet av enskilda leverantörer.

Vi har genomfört alla planerade kundmöten, vi har inte ställt in, vi har
ställt om och digitaliserat dem. Alla tillgängliga verktyg, för att
kommunicera både med våra kunder och med varandra, utnyttjas. Det är
effektivt och kunderna fortsätter investera.

Det vi noterat är att en del nya projekt förskjuts i tiden. Det är inte
längre lika friktionsfritt att hålla samma tempo i nya projekt på grund av
den rådande pandemin.

Orderingången under första kvartalet innevarande år blev bättre än första
kvartalet 2019 men på grund av Covid-19 har vi inte haft möjlighet att
leverera allt vi skulle ha gjort under normala omständigheter. Vi har
ibland avstått från att leverera med tanke på personalens säkerhet men även
på grund av kundernas önskemål. De lösningar vi inte kunnat leverera är när
vi behöver vara på plats med egen personal. Exempel på sådant är Utbildning
på plats, Advanced Acquisition Laboratory, kundinstallationer och andra
Professionell Services-tjänster. Exakt i vilken utsträckning omsättningen
har påverkats är svårt att bedöma men uppskattningsvis skulle vi ha kunnat
leverera ca 10 % mer än vi gjort i första kvartalet.

Ett exempel på hur vi anpassar oss till våra kunders nya situation är vårt
nya erbjudande C.A.R.E (Cellphone, Analysis, Risk Evaluation) som helt
enkelt är ett extremt effektivt sätt att genomföra smittspårning med hjälp
av mobiltelefonen. Vi har fått bra gensvar på vårt erbjudande, som vänder
sig till fler än våra traditionella kunder inom brottsbekämpning.

Storbritannien är en av våra större marknader och vi fortsätter med
framgång i regionen. Våra kunder i den offentliga sektorn i Storbritannien
är några av de få som har bokslut den sista mars och därför är det viktig
vad som händer där under årets första kvartal. I mars avslutades en
upphandling för ett betydelsefullt ramavtal. Ramavtalet avser leverans av
Frontline lösningar till sju regioner och löper över flertalet år.

Kraven för att vinna ramavtalet var, i många avseenden, höga och
avancerade. MSAB vann kontraktet, som innebär att vi under flera år kommer
att leverera våra Frontline-lösningar till dessa distrikt i Storbritannien.

Den Brittiska marknaden är förmodligen den geografiska plats i världen där
polisen rönt mest framgång i sitt brottsbekämpande arbete. Det har skett
genom ett fokuserat arbete med digitalisering och decentralisering. Kraven
som ställs på polisens verktyg är bland de skarpaste sett i ett globalt
perspektiv. Det är inte en slump att MSABs Frontline-lösningar kommer att
användas just här.

Vi vet inte hur Covid-19 kommer att påverka MSAB. Men vi vet att marknaden
och behoven finns där. Under kriser står inte brottsligheten stilla utan
snarare ökar och ytterligare sårbarheter i samhället skapas. Vi vet också
att vi har de lösningar marknaden efterfrågar och behöver just nu. Resten
är problem vi löser när vi stöter på dem.

Nya och ibland oväntade krav ställs på polisens arbete. MSABs erbjudande är
verktyg och metoder som möter en förändrad kravbild. Det är vi stolta över.

Det är inte den första utmaningen som MSAB har stått inför under vår 36
åriga historia, och vi har alltid kommit ut starkare på andra sidan. Vår
kultur är snabbhet och anpassning. I förlängningen, och om vi gör rätt
saker, så innebär det ytterligare möjligheter för MSAB.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: 
joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den         29 april 2020 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa,
Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Iniden och Ryssland
och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen.
De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt
område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna
kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli
certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är
främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är
noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

 

Bilaga

* Delårsrapport jan - mars 2020_FINAL

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.