Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Micropos Medical: DELÅRSRAPPORT MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) - JANUARI - MARS 2020

JANUARI - MARS 2020

· Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 097 Tkr (12
Tkr).

· Resultat efter finansiella poster -1 079 Tkr (-3 579 Tkr).
· Summa eget kapital uppgick till 11 971 Tkr (13 744 Tkr) vid
periodens slut.

· Soliditeten uppgick till 72 % (73 %)
· Antal utestående aktier var 99 044 942 vid periodens slut.
· Resultatet per aktie blev -0,01 kr (-0,04 kr)
· I slutet av januari säljs ytterligare ett RayPilot® HypoCath®
system till ett tyskt sjukhus som är medlemmar i expertgruppen för
prostatacancer inom tyska DEGRO.

· Micropos godkändes för CE-certifiering av RayPilot HypoCath under
februari.

· Installation av RayPilot HypoCath har i slutet av mars genomförs
på Universitetskliniken i Ulm.

EFTER PERIODEN

· Efter perioden har i april utbildning genomförts hos två kunder i
Tyskland. Detta ger förutsättningar att starta behandlingar men på
grund av Coronapandemin har sjukhusen ännu inte kunnat påbörja nya
behandlingsformer.

· Bolaget kallade i slutet av april till Årsstämma med förslag om
att genomföra nyemission där drygt 80 % redan säkerställts genom
teckningsförbindelser och garantiåtagande.

· Bolaget erhåller i slutet av maj en första RayPilot HypoCath order
genom offentlig upphandling i Spanien.

· Micropos rekryterar Thomas Lindström som ny VD fr.o.m. den 1 juni.
Händelser under perioden

I slutet av januari såldes ett RayPilot HypoCath system till
Universitetskliniken i Ulm. Detta är den andra affären till en medlem
i expertgruppen för prostatacancer inom onkologiorganisationen
DEGRO[[[1]]] samt arbetsgruppen inom strålbehandling för tyska
cancerorganisationen DKG-ARO[[[2]]]. Affären var av typen dual-room
vilket innebär att RayPilot kan användas i två behandlingsrum.
Installationen skedde mitt under Coronapandemin i slutet av mars.

I mitten av februari godkändes Bolaget för CE-märkning av den nya
produktgenerationen RayPilot HypoCath vilket innebär att produkten nu
får marknadsföras och säljas i Europa och de länder som godtar CE.

I februari deltog Micropos i en kongress inom strålbehandling som
Bolagets kund NHS Lothian i Edinburgh anordnade. Läkaren Duncan Mc
Laren presenterade i sitt inledningsanförande hur de använder
RayPilot på kliniken inom ett flertal olika forskningsprojekt för att
förbättra prostatacancerbehandling.

Händelser efter periodens slut

I början av april genomförde Bolaget utbildning av personalen på
Universitetskliniken i Ulm och på den privata kliniken Xcare i
Saarlouis där RayPilot installerades i slutet av 2019.

Under april skulle den europeiska strålbehandlingskongressen ESTRO
hållas i Wien men har p.g.a. Coronapandemin flyttats i flera omgångar
och ser för närvarande ut att kunna genomföras under månadsskiftet
november-december. Även förutsättningarna för världens största
strålbehandlingskongress, amerikanska ASTRO, förändras i och med den
rådande situationen och ser ut att bli en virtuell kongress.

Sedan CE-certifieringen arbetar Bolaget med att uppgradera de RayPilot
system som finns hos befintliga kunder för att kunna användas med
HypoCath. Flera länder släpper nu på de restriktioner som stoppat
användningen av HypoCath under Coronapandemin vilket ger klinikerna
möjlighet att börja använda produkten.

I slutet av april kallade Bolaget till Årsstämma. Ett av
beslutsförslagen är att genomföra en nyemission enligt det memorandum
som togs fram i samband med den tidigare nyemissionen i slutet av
2019. Förslaget är att emittera aktier till ett värde på 12,7 MSEK
där sju aktier ger rätt att teckna en ny till kursen 90 öre. Bolaget
har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande
drygt 80 % av emissionslikviden.

I mitten av maj meddelade Micropos styrelse att Bolaget rekryterar
Thomas Lindström som ny VD. Nuvarande VD, Tomas Gustafsson, som
drivit Bolaget sedan start för 17 år sedan, kommer att aktivt delta i
marknadsintroduktion av RayPilot HypoCath samt Bolagets övriga
fortsatta utveckling.

I slutet av maj lade ett universitetssjukhus i spanska Murcia en order
på ett RayPilot HypoCath system. Detta är både den första affären i
Spanien och den första som vunnits genom en offentlig upphandling.
Affären är genomförd av Micropos spanska distributör Distribuciones
Especiales Dos.

Framtidsutsikter

Hypofraktionering (färre men betydligt högre doser) ökar kraven på
precision vid varje behandlingstillfälle. Stråldosen i tumören
riskerar att inte bli tillräcklig om strålningen missar tumören vid
ett eller flera behandlingstillfällen. Detta kan ske genom att
prostatan rör sig både inuti kroppen eller genom att patienten inte
ligger helt stilla. Samtidigt kan frisk omkringliggande vävnad
skadas, vilket ökar risken för oönskade biverkningar.

Sommaren 2019 publicerades den första randomiserade studien i världen
som visar vetenskapligt bevis att hypofraktionering fungerar. Denna
typ av behandling kan därmed för första gången påbörjas på många
kliniker utan att genomföra en klinisk studie eller annan typ av
speciell ansökning. De första bevisen som presenterats innebär nu att
de administrativa hindren minskat markant för att applicera denna
behandlingsform samtidigt som Micropos lanserar den nya produkten
RayPilot HypoCath som helt tar bort behovet av kirurgiskt ingrepp.
Ett tydligt exempel på detta är den dialog som startades med den
ledande professorn för expertgruppen inom den tyska DEGRO-gruppen
redan 2013 där aktiviteterna först nu kommit igång på allvar då alla
förutsättningar finns på plats både vetenskapligt och
användarmässigt.

Trots den pågående Coronapandemin har både installation och utbildning
kunnat genomföras i Tyskland. I takt med att Europa sakta öppnas upp
ökar möjligheterna för att komma igång kliniskt. Ett flertal
publikationer från Italien och Schweiz rekommenderar att
hypofraktionering används i största möjliga utsträckning för att
minimera antalet besök på sjukhusen.

Sammantaget bedöms det ökade behovet av precision när man vill
utnyttja hypofraktionering som alternativ till konventionell
strålbehandling att avsevärt förbättra de marknadsmässiga
förutsättningarna för RayPilot HypoCath.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan beskrivs risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse
för Micropos framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör
inte anspråk på att vara heltäckande.

Begränsade resurser

Micropos är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller
ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin
är det av vikt att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt
sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och
att Bolaget därmed drabbas av såväl finansiellt som operativt
relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner

Micropos baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap,
erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av
både behålla och finna nya kvalificerade medarbetare, expertkonsulter
och andra typer av samarbetspartners som kan vidareutveckla Bolagets
produkter.

Försäljning

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget
utvecklar får det mottagande av marknaden som denna skrift
förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan variera över tid och
återförsäljaravtal kan upphöra, vilket kan påverka Bolagets
försäljning.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan
Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas
att Micropos i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det
finns inga garantier för att det i så fall kan anskaffas på för
aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera
vinst i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde
negativt.

Produktrisk

Resultatet av användningen av Bolagets produkter är beroende av många
olika faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll såsom hur
produkten hanteras av sjukvårdspersonalen, av patienten själv och hur
extern utrustning som behandlar patienten används.

Regulatorisk risk

Regelverket för medicinteknik är under förändring och tolkningarna
blir allt hårdare. Ett nytt europeiskt regelverk planerades att
införas under 2020 som medicintekniska företag skall anpassa sig till
och följa för att kunna lansera nya produkter och uppdateringar på
befintliga produkter. Det finns en övergångsperiod på några år där
företag skall anpassa sig till det nya regelverket. Dock finns det
idag endast ett fåtal anmälda organ som är godkända att certifiera
nya företag och EU-kommissionen har redan beslutat om att skjuta upp
införandet av det nya regelverket ett år på grund av den rådande
situationen med Coronapandemin.

Coronapandemin

Den pågående Coronapandemin påverkar möjligheten att träffa kunder
både genom direkta kundbesök och på kongresser. Olika grader av rese-
och besöksförbud kan även de hindra genomförande av installation och
utbildningar samtidigt som sjukhusbudgetar kan omprioriteras. Sjukhus
har inte haft möjlighet eller haft tillstånd att påbörja användningen
av den nya HypoCath produkten som är godkänd sedan mitten av februari
men förutsättningarna antas förbättras i takt med att fler länder nu
börjar öppna upp samhällena. Detta kan leda till att försäljning
försenas eller uteblir.

Kommentarer till resultat- och balansräkning jan-mar 2020

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 097 Tkr (12 Tkr). Övriga
rörelseintäkter uppgick till 1 002 Tkr (577 Tkr) och avser i huvudsak
aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet uppgick till - 1
068 Tkr (-3 581 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del
hänförligt till kostnader för produktutvecklingen och inkluderar
bland annat personal och administrationskostnader samt kostnader för
marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Av personalkostnaderna har
928 Tkr (577 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Resultat
per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,4 kr). Medelantalet anställda
uppgår till 6 personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till -3 775 Tkr (-4 086 Tkr). Likvida
medel vid periodens utgång uppgick till 5 395 Tkr (15 822 Tkr) och
långfristiga skulder till 469 Tkr (591 Tkr). Soliditeten uppgick till
72% (73%). Inga transaktioner med närstående har skett under
perioden.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 11 971 Tkr (13...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.