Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Micropos Medical: Kvartalsredogörelse Micropos MedicalAB (publ)

Juli-september 2019

· Omsättning, 0 kSEK (519)
· Resultat före skatt, - 3 285 kSEK (- 2 855)
· Resultat per aktie, -0,04 SEK (-0,05)
· Dialog med expertgruppen för prostatacancer inom tyska DEGRO leder
till en första beställning av ett RayPilot® HypoCath® system från en
privat sjukhuskedja i Tyskland.

· Den första leveransen av HypoCath katetrar anländer
· Efter perioden kallar Bolaget till Extra Bolagsstämma för att
besluta om nyemission som är 100% garanterad av styrelsen, personalen
och de tre största ägarna

Januari-september 2019

· Omsättning, 12 kSEK (1 150)
· Resultat före skatt, - 10 165 kSEK (- 10 553)
· Resultat per aktie, -0,12 SEK (-0,18)
· Summa eget kapital uppgick till 7 178 kSEK (508) vid periodens
slut

· Likvida medel uppgick till 6 617 kSEK (1 845) vid periodens slut?
VD-ord

För ett år sedan då vi genomförde en lite större nyemission var planen
att kunna lansera vår nya produkt HypoCath som en CE-märkt produkt på
den europeiska strålbehandlingskongressen ESTRO i april 2019.
Därefter, utifrån den respons som vi fått från marknaden, skulle vi
kunna påbörja försäljning.

Det är sällan det blir exakt som man tänkt sig. Den leverantör av
HypoCath som vi arbetat med sedan 2017 meddelade utan förvarning i
slutet av 2018 att man upphörde med all tillverkning av
medicintekniska produkter med omedelbar verkan. Det innebar att vi
inte kunde slutföra den planerade CE-märkningen.

Vi agerade snabbt och hittade en tysk tillverkare. Denne har redan
hunnit leverera HypoCath katetrar som tillsammans med övrig
dokumentation utgör nödvändigt underlag för certifiering. Arbetet med
CE-certifieringen är i full gång och vi räknar med att ha den klar
under det närmaste halvåret.

Mottagande av HypoCath har varit positivt när vi mött potentiella
kunder på mässor och på kliniker under det gångna året. Dels beror
det på att klinikerna nu slipper göra det kirurgiska ingreppet med
att applicera sändaren i prostata, dels har flera vetenskapliga
artiklar publicerats som styrker att hypofraktionering, d.v.s.
strålning av prostata vid färre än 10 tillfällen i stället för
40-talet fungerar och att det därmed blir än viktigare att öka
träffsäkerheten.

Vi hade inte räknat med att det lilla kirurgiska ingreppet som krävdes
för första generationens RayPilot skulle vara ett så stort
kommersiellt hinder. Vi kan nu konstatera att så är fallet, trots
alla fördelar med förbättrad träffsäkerhet såsom reduktion av
allvarliga biverkningar, ökad botningsgrad och reducerat antal
behandlingstillfällen.

Med HypoCath har vi en produkt som ordinarie personal på kliniken kan
använda helt utan behov av att anlita extern kirurgisk kompetens, som
normalt inte finns på strålbehandlingsavdelningar.

Genom att acceptansen för hypofraktionering etableras i kombination
med enkelheten med den nya förbrukningsvaran HypoCath undanröjs de
två största hindren som begränsat klinikernas intresse för RayPilot.
Förutsättningar skapas för att få igång mer rutinmässig användning av
RayPilot.

En indikation på detta är den order vi fick i somras på ett RayPilot
HypoCath-system från en privat tysk sjukhuskedja. Affären föregicks
av att vi bjudits in att träffa expertgruppen för prostatacancer inom
onkologiska organisationen DEGRO, som består av representanter från
Tyskland, Schweiz och Österrike.

Vi i Bolaget har en stark tilltro till RayPilot med HypoCath vilket
inte minst avspeglas i att samtliga anställda tillsammans med
styrelsen och de största ägarna fullt ut garanterar den emission som
vi kommer genomföra under månadsskiftet november - december.

Tomas Gustafsson
VD, Micropos Medical AB

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2019

Bolaget har under perioden fokuserat arbetet på den nya
produktgenerationen av RayPilot. I huvudsak har arbetet inriktats på
tillverkning, dokumentation och förberedelser av HypoCath inför
CE-märkning och första kliniska användning.

De huvudsakliga händelserna därutöver har varit:

· I juli publicerades en vetenskaplig artikel från Léon Bérard
Cancer Center i franska Lyon som jämfört RayPilot med ett annat
kommersiellt realtidslokaliseringssystem. Resultaten visar att det
behövs system som RayPilot för att på ett säkert sätt kunna minska på
de marginaler som läggs till runt prostatan och som gör att en del
patienter får livskvalitetsnedsättande biverkningar såsom impotens,
urinträngingar och ändtarmsblödningar. Studien beskriver vidare att
det idag endast finns ett fåtal system som möjliggör att följa
prostatarörelse i realtid och där RayPilot är ett av dessa system.
Den vetenskapliga artikeln publicerades i juliutgåvan av Europas
ledande onkologitidskrift Radiotherapy and Oncology[1].

· I augusti fick Bolaget en order på ett RayPilot HypoCath system
från en privat sjukhuskedja i Tyskland. Ordern har föregåtts av
presentationer, där Micropos bjudits in för att presentera HypoCath
för expertgruppen för prostatacancer inom onkologiorganisationen
DEGRO[2] och DKG-ARO[3]. Expertgruppen består i huvudsak av
klinikchefer för universitetskliniker i Tyskland, Schweiz och
Österrike. Ordern som kom från en av de ledande professorerna i
gruppen avser ett RayPilot HypoCath system, som innan CE-märkning är
på plats, skall användas inom ramen för klinisk forskning. Leverans
är satt till tidigast under sista kvartalet i år. Affären är gjord på
normala kommersiella villkor, hänsyn tagen till att RayPilot HypoCath
systemet ännu inte är CE-certifierat.

· Vidare i augusti publicerades en vetenskaplig artikel med en
översikt över olika realtidssystem inom strålbehandling där den
ursprungliga RayPilot beskrivs samt den kommande HypoCath som utan
behov av kirurgiskt ingrepp ger möjlighet att kontinuerligt följa
både prostata och urinrörets rörelse under behandlingen. Artikeln
publicerades i den vetenskapliga tidskriften Physics in Medicine[4]
och är gjord av en internationell grupp fysiker från Storbritannien,
Nederländerna, Danmark och Australien.

· I september kom den första tillverkade batchen av HypoCath
kateterar från den nya tyska leverantören.

· Den 15-17 september ställde Bolaget ut på världens strörsta
strålbehandlingskongress ASTRO i Chicago där bland annat en
amerikansk läkare berättade om att betalningssystemen i USA nu går
mot att premiera färre behandlingstillfällen då ersättningen skall
ges per patient i stället för per behandlingstillfälle vilket gynnar
användandet av teknologier som ökar precisionen vid
hypofraktionering.

Utvalda händelser efter rapportperioden

Efter perioden har Bolaget fortsatt fokuserat arbetet på tillverkning
och förberedelse för certifiering den nya produktgenerationen av
RayPilot.

Huvudsakliga händelserna därutöver har varit:

· I oktober beslutade en Extra Bolagsstämma om att genomföra en
företrädesemission under månadsskiftet oktober - november. Emissionen
på 7,8 MSEK är 100 % garanterad av styrelsen, personalen och de två
största ägarna.

· I oktober bjöds en representant för det privata sjukhuset
Gayreteppe Florence Nightingale in som föreläsare om RayPilot på en
internationell state-of-the-art kongress inom precisionsbehandling av
cancer. Kongressen anordnades av Centro Diagnostico Italiano och the
Radiosurgery Society® i Milano.

Antal aktier

Antal utestående aktier var 84 895 665 stycken per 2019-09-30.

Framtidsutsikter

Hypofraktionering ökar kraven på precision vid behandlingen eftersom
stråldosen i tumören inte blir tillräcklig om strålningen missar
tumören vid ett av behandlingstillfällena. Detta kan ske genom att
prostatan rör sig inne i kroppen trots att patienten ligger still.
Dessutom riskerar frisk omkringliggande vävnad att skadas i högre
utsträckning på grund av den högre dosen.

Fördelarna med hypofraktionering för patienten är att hela
behandlingen klaras av på kortare tid. För vården innebär det
möjligheter till ökad genomströmning av patienter och till
kostnadsbesparingar. Övergången till hypofraktionering inom vården
stödjer därför en ökad efterfrågan på RayPilot.

Hittills har några av de största utmaningarna för Micropos varit att:
· hypofraktionering som behandlingsmetod ej ansetts vara
tillräckligt vetenskapligt bevisad

samt att:

· klinikerna antingen haft små eller inga möjligheter att utföra det
kirurgiska moment som krävts för att få RayPilot-sändaren placerad i
prostata då strålbehandling normalt sett utförs helt utan behov av
kirurgi vilket gjort det svårt att starta nya användare samt få
volymsanvändning hos befintliga kunder

Under 2018 och 2019 har den bilden helt förändrats genom att
vetenskapliga resultat för hypofraktionering presenterats i större
skala och i juni i år presenterades den första randomiserade studien
i världen som visade att hypofraktionering fungerar. Samtidigt har
Micropos presenterat den nya förbrukningsvaran HypoCath som innebär
att det kirurgiska momentet helt försvinner. Detta sammantaget bedöms
sänka tröskeln betydligt för klinikerna att börja använda RayPilot
och i augusti 2018 fick bolaget sin första HypoCath order av en
italiensk distributör och i augusti 2019 beställde en privatklinik
ytterligare ett system. Den sista efter att Bolaget bjudits in till
den tyska expertgruppen centralt inom prostatacancer, gruppen består
i huvudsak av professorer och klinikchefer för universitetskliniker i
Tyskland, Schweiz och Österrike.

Den största utmaningen för bolaget är nu därför processen med att få
CE-märkning av Ray Pilot HypoCath-systemet och därefter påbörja
kliniska tester av det nya systemet. Bolaget jobbar nu intensivt med
att ta dessa båda processer i mål.

Under månadsskiftet november - december genomförs en nyemission som
till huvudsak skall finansiera certifieringsarbetet och få igång
användning av HypoCath kliniskt.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen och ledningen att
intresset och behovet av att förbättra prostatacancervården har ökat
stort de senaste åren. Vid CE-märkning av HypoCath, bedömer bolaget
möjligheterna till både ökad volym av förbrukningsvara hos befintliga
kunder samt fler systemaffärer som mycket goda under det kommande
året.

Bolagets verksamhet

Micropos Medicals produkt RayPilot används för att öka precisionen vid
strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan
behandlingen erbjuda bättre botningsgrad, minskad risk för
livskvalitetsnedsättande biverkningar samt att antalet
behandlingstillfällen kan minskas radikalt, från ett 40-tal till
färre än 10, till gagn...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.