Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Midsona AB: Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25
juni 2020 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.
Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman
öppnas.

För att begränsa risken för spridning av coronavirus kommer följande
åtgärder att vidtas vid stämman:

· Antalet funktionärer och anställda vid Midsona kommer att
minimeras.

· Inga externa gäster bjuds in.
· Rösträttsregistreringen har flyttats fram till en halvtimme innan
stämman börjar, i stället för som normalt en timme innan.

· Personer som besökt riskområden eller annars inte känner sig
friska ombeds inte närvara vid stämman. Detsamma gäller personer som
ingår riskgrupperna. I sådana situationer finns möjlighet att anlita
ombud eller att poströsta, se nedan.

· Aktieägare uppmanas att ta tillvara möjligheten att poströsta samt
att rösta via ombud, se nedan under Poströstning och Fullmakt.

· Midsona ser gärna att antalet biträden begränsas i största
möjligaste mån.

· Ingen förtäring och inga presenter kommer att erbjudas.
· Anföranden av valberedningsordföranden, styrelseordföranden, VD
och revisorn kommer att hållas kortare än normalt. VD:s presentation
kommer att finnas tillgängligt på www.midsona.com efter stämman.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset,
utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare
årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl
vidta några ytterligare åtgärder i samband med genomförandet av
stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 18 juni 2020, dels senast den 18 juni 2020 till bolaget anmäler
sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till
Midsona AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö
eller via e-post till midsona@fredersen.se. Vid anmälan ska anges
namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid,
samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Före stämman
kommer anmälaren att motta en bekräftelse samt ett inträdeskort. Om
inget inträdeskort erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.
Inträdeskort skickas ut några dagar innan stämman till den som har
anmält sig enligt ovan. Inträdeskortet ska visas upp vid entrén till
stämmolokalen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 18 juni 2020 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Poströstning

Midsonas styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin
rösträtt vid stämman per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att
använda sig av möjligheten till poströstning i syfte att minimera
antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman för att
därigenom minska risken för spridning av det nya coronaviruset.
Formulär och ytterligare information om poströstning finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.midsona.com.

FullmaktOm aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt
utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 18 juni 2020. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.midsona.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

1.
a. Ola Erici (omval)
b. Johan Wester (omval)
c. Peter Wahlberg (omval)
d. Henrik Stenqvist (omval)
e. Heli Arantola (nyval)
f. Sandra Kottenauer (nyval)

2. Val av styrelseordförande
3. Val av revisor
4. Beslut om instruktion för valberedningen
5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
6. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
a. med företrädesrätt för aktieägarna
b. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

i. Huvudsakligt förslag
ii. Alternativt förslag

15. Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som
kan krävas i samband med verkställande och registrering därav

16. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas med
1,25 kr per aktie fördelat på två utbetalningstillfällen, varav 0,65
kronor med avstämningsdag den 29 juni 2020 och 0,60 kronor med
avstämningsdag den 30 oktober 2020. Om stämman beslutar i enlighet
med förslaget blir sista dag för handel i aktierna inklusive rätt
till utdelning den 25 juni 2020 för den första utbetalningen och den
28 oktober 2020 för den andra utbetalningen. Den första utbetalningen
beräknas då komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 juli 2020
och den andra utbetalningen den 4 november 2020.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Valberedningen som bestått av Henrik Munthe (Stena Adactum AB),
ordförande, Claes Murander (Lannebo Fonder), Anna Sundberg
(Handelsbanken Fonder AB) och Ola Erici (styrelseordförande i bolaget
och sammankallande i valberedningen), föreslår årsstämman besluta

att välja Ola Erici till stämmoordförande,

att välja sex ordinarie styrelseledamöter och inga
styrelsesuppleanter,

att välja ett registrerat revisionsbolag till revisor och inga
revisorssuppleanter,

att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kr till ordförande, 235 000 kr
vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till revisionsutskottets
ordförande, 30 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i
revisionsutskottet, 30 000 kr till ersättningsutskottets ordförande
och 20 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i
ersättningsutskottet. Förslaget innebär inga förändringar i
förhållande till föregående års ersättningsnivåer,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Ola Erici, Johan Wester, Peter
Wahlberg och Henrik Stenqvist samt att nyval sker av Heli Arantola
och Sandra Kottenauer; det noteras att Kirsten Ægidius samt Birgitta
Stymne Göransson avböjt omval,

att omval sker av Ola Erici som styrelseordförande, samt

att Deloitte AB omväljs till revisor (Deloitte har upplyst att
auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson fortsätter som
huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Heli Arantola, född 1969, har en gedigen erfarenhet av strategiskt
arbete, både operativt och i styrelsesammanhang. Heli har tidigare
arbetat som Executive Vice President Categories & Concepts samt Head
of Strategy inom HKScan Oyj och som Senior Vice President Fazer Group
och VD vid Fazer Mills BU. För närvarande innehar hon positioner som
ledamot i Tobii AB (publ), Leipurin Oyj, Berner Oy och S-Bank samt
som styrelseordförande i Stödfonden för teknik vid
Aalto-universitetet. Heli har en Master of Science, Economic
Sciences, från Helsinki School of Economics samt en Doctor of
Science, Economic Sciences, från Hanken School of Economics. Heli är
oberoende av bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Hon
innehar inga aktier i Midsona.

Sandra Kottenauer, född 1972, har en mångårig erfarenhet från framför
allt Procter & Gamble Europa av att bygga starka internationella
varumärken inom konsumentsektorn. Genom sin nuvarande position som
Chief Marketing and Product Officer Non Food i Manor AG har Sandra
dessutom en god insikt i detaljhandelns förutsättningar och
verksamhet. Sandra har en Master of Science, Marketing &
International Business, från Handelshögskolan i Stockholm. Sandra är
oberoende av bolaget och bolagsledningen och av större aktieägare.
Hon innehar inga aktier i Midsona.

Beslut om instruktion för valberedningen (punkt 17)

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 antar följande instruktion
för Midsonas valberedning, att gälla till dess annan instruktion
antas:

Bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de
tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets
styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den
sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats skall de
inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar deltaga i
valberedningsarbetet eller ej. Om någon av de tre största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa
aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och
skall då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas eller ej.
Namnen på de tre representanterna och namnen på de aktieägare som
föreslagit dem skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts,
dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte tre
ägare anmält önskan att deltaga i valberedningen få...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.