Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Midsona AB: Midsona - Bokslutskommuniké 2019

Starkt kassaflöde med god underliggande tillväxt i verksamheten

Oktober-december 2019 (fjärde kvartalet)

· Nettoomsättningen uppgick till 825 Mkr (755), varav det avslutade
försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 2 Mkr (63).

· EBITDA uppgick till 81 Mkr (59), före jämförelsestörande poster,
motsvarande en marginal på 9,8 procent (7,8).

· Periodens resultat uppgick till 35 Mkr (33), motsvarande ett
resultat per aktie på 0,64 kr (0,71) före och efter utspädning.

· Fritt kassaflöde uppgick till 103 Mkr (44).
· Midsona tillträdde förvärvet av Alimentation Santé den 1 oktober.
· Styrelsen i Midsona beslutade, genom bemyndigande från årsstämman,
om nyemission med företräde för befintliga aktieägare, varvid Midsona
tillfördes 613 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen
fulltecknades.

Januari-december 2019 (helår)

· Nettoomsättningen uppgick till 3 081 Mkr (2 852), varav det
avslutade försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 54 Mkr (268).

· EBITDA uppgick till 290 Mkr (241), före jämförelsestörande poster,
motsvarande en marginal på 9,4 procent (8,5).

· Periodens resultat uppgick till 97 Mkr (129), motsvarande ett
resultat per aktie på 2,02 kr (2,80) före och efter utspädning.

· Fritt kassaflöde uppgick till 155 Mkr (176).
· Utdelning för 2019 föreslås till 1,25 kr per aktie (1,25),
motsvarande 81 255 760 kr (57 764 360)

Koncernchefens kommentar

Fortsatt expansion i Europa

2019 var ett år av stora förändringar och året då vi fortsatte vår
europeiska expansion. Genom förvärven av Eisblümerl och Alimentation
Santé är vi nu väl representerade på de viktiga marknaderna Tyskland,
Frankrike och Spanien och stärker vår ställning inom ekologiska och
växtbaserade livsmedel. Förvärven ger också en solid bas för fortsatt
europeisk expansion.

Jag vill passa på att ta tillfället i akt att tacka för det förtroende
som gavs oss i företrädesemissionen i fjärde kvartalet som
möjliggjorde förvärvet av Alimentation Santé. Under året ingicks även
ett nytt långsiktigt finansieringsavtal som skapar förutsättningar
för fortsatt tillväxt.

Som helhet är jag nöjd med 2019; det mesta som vi själva har kunnat
kontrollera har gått enligt plan och enstaka externa motgångar har
hanterats på bästa möjliga sätt. Det var glädjande att se att både
försäljnings- och resultatutvecklingen var positiv under året.

God avslutning på ett händelserikt år

Under fjärde kvartalet ökade den totala försäljningen, liksom
försäljningen av våra åtta prioriterade varumärken, med 9 procent.
Friggs hade fortsatt den starkaste tillväxten och vi såg en god
utveckling för våra ekologiska varumärken.

Som ett resultat av vår utökade produktportfölj kommer vi under första
kvartalet att se över sammansättningen av våra prioriterade
varumärken. Dessutom har vår europeiska expansion fått oss att
omorganisera till tre divisioner för att bättre reflektera våra
huvudmarknader; Norden, norra Europa och södra Europa. Vi kommer att
rapportera dessa enheter från första kvartalet 2020.

Under året har även stora satsningar gjorts för att harmonisera den
ekologiska portföljen, som successivt kommer att lanseras från och
med 2020.

Våra tre geografiska enheter utvecklas väl

Vi är mycket nöjda över utvecklingen i södra Europa. Försäljningen var
visserligen något lägre än förväntat vilket dels berodde på
transportproblem relaterade till den franska strejken, dels på ett
produktåtertagande av glutenfria produkter i Spanien. Trots detta
gjorde vi ett starkt resultat. Vi ser dessutom att effekterna av
strejken, som i skrivande stund inte är avslutad, minskar med tiden.

Försäljningen utvecklades positivt i Tyskland trots fortsatt
råvarubrist på jordnöt och mandel med lägre försäljning av dessa
produktgrupper och ökade råvarupriser som följd. Resultatet tyngdes
dessutom av integrationskostnader relaterade till förvärvet av
Eisblümerl. När det gäller råvarubristen kom vi tillbaka till
normalläge i början av 2020.

Försäljningsmässigt tappade vi i de nordiska länderna under fjärde
kvartalet framför allt eftersom vi fortsatt såg en negativ effekt av
det avslutade Alpro-avtalet. Undantaget var Danmark, som hade god
försäljningstillväxt i perioden. Dessutom var valutakursutvecklingen
fortsatt ofördelaktig. Resultatmässigt lyckades vi helt kompensera
försäljningstappet och negativa valutaeffekter genom att det nordiska
kostnadsbesparingsprogrammet hade god effekt. Genomförda prisökningar
kommer successivt få effekt under första kvartalet 2020.

Stark finansiell ställning

Sammantaget gjorde vi resultatmässigt ett bra kvartal och det var
glädjande att det också visade sig i ett starkt kassaflöde, vilket
också stärktes av ett aktivt arbete för att minska rörelsekapitalet.
Mot bakgrund av vår stabila finansiella ställning har styrelsen
beslutat att föreslå stämman en oförändrad utdelning per aktie om
1,25 kronor per aktie. Midsona har idag drygt 40 procent fler aktier
än vid samma tid föregående år, vilket innebär att den föreslagna
utdelningen om drygt 81 miljoner kronor i absoluta tal är betydligt
högre än föregående års utdelning.

Fokus på integration med stark bas för förvärv

Vi går in i 2020 med fokus på växtbaserat och ekologiskt och en klar
ambition att expandera i Europa. Även om arbetet inledningsvis kommer
präglas av integration ser jag goda möjligheter till fler europeiska
förvärv parallellt med god tillväxt och lönsamhet. Jag ser med
tillförsikt framåt.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 6
februari 2020 kl 8.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg,
koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart
Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och
välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer
hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 3 081 Mkr år 2019.
Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs
mer om Midsona på www.midsona.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/midsona-ab/r/midsona---bokslutskommunike-2019...
https://mb.cision.com/Main/171/3028250/1188681.pdf
https://mb.cision.com/Public/171/3028250/8b3ca2d0f01089c6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.