Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-02

MilDef Group AB: Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 2021-07-02

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod i MilDef

Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende
449 939 aktier i MilDef Group AB ("MilDef"). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med, och i prospektet avseende, erbjudandet om förvärv av aktier i MilDef och noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") hade SEB möjlighet, i egenskap av Global Coordinator och Bookrunner, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst från och med första dag för handel i MilDefs aktier på Nasdaq Stockholm, dvs 4 juni 2021, och under högst 30 kalenderdagar därefter. SEB har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har heller inte lämnat några garantier att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som varit högre än det pris som fastställdes i Erbjudandet, dvs 36,50 kronor per aktie.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog sig MilDef att, på begäran av SEB, emittera ytterligare aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet (före fullt utökande av Erbjudandet) ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 1 268 001 aktier, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kunde utnyttjas av SEB helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av MilDefs aktier på Nasdaq Stockholm. SEB har meddelat att Övertilldelningsoptionen avseende 449 939 aktier har utnyttjats. MilDef kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 16,4 miljoner kronor, vilket medför att MilDef tillförs totalt cirka 416,4 miljoner kronor genom Erbjudandet före emissionskostnader. Efter registrering av de nya aktier som emitteras inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i MilDef att uppgå till 36 067 861. Samtliga aktier i MilDef som SEB lånat av den säljande aktieägaren Marianne Trolle i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort.

SEB har, i egenskap av stabiliseringsagent även meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på SEB är Roger Wiberg (tel: +46 (0)704 32 99 21).

Stabiliseringsinformation

Emittent: MilDef Group AB
Instrument: Aktier (SE0016074249)
Erbjudandestorlek: 15 675 858 aktier (exkl. Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris: SEK 36,50
Marknad: Nasdaq Stockholm
Ticker: MILDEF
Stabiliseringsansvarig: Skandinaviska Enskilda Banken AB

Stabiliseringstransaktioner

Datum Antal Pris Pris Pris Valuta Handelsplats
(lägsta) (högsta) (volymviktat
genomsnitt)
23 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
24 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
28 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
29 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
30 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
1 juli - - - - SEK Nasdaq Stockholm
2021
2 juli - - - - SEK Nasdaq Stockholm
2021

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med detta pressmeddelande samt pressmeddelandena den 11 juni och 22 juni 2021. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts på andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner

Datum Antal Pris Pris Pris Valuta Handelsplats
(lägsta) (högsta) (volymviktat
genomsnitt)
4 juni 1 000 36,50 36,50 36,50 SEK Nasdaq Stockholm
2021
7 juni 341 36,28 36,50 36,4963 SEK Nasdaq Stockholm
2021 511
8 juni 49 36,50 36,50 36,50 SEK Nasdaq Stockholm
2021 246
9 juni 212 36,30 36,50 36,4949 SEK Nasdaq Stockholm
2021 503
10 31 36,50 36,50 36,50 SEK Nasdaq Stockholm
juni 184
2021
11 150 36,40 36,50 36,4968 SEK Nasdaq Stockholm
juni 000
2021
14 23 35,00 35,00 35,00 SEK Nasdaq Stockholm
juni 625
2021
15 8 524 34,40 35,40 34,407 SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
16 469 34,40 34,40 34,40 SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
17 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
18 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
21 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
22 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
23 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
24 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
28 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
29 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
30 - - - - SEK Nasdaq Stockholm
juni
2021
1 juli - - - - SEK Nasdaq Stockholm
2021
2 juli - - - - SEK Nasdaq Stockholm
2021

Denna information är sådan information som MilDef Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 18:30 CET den 2 juli 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Karlsson, VD

Telefon: +46 (0)70 525 0107
E-post: bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO

Telefon: +46 (0)70 668 0015
E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i MilDef Group AB.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. MilDef avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, och med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal Act 2018) "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten eller i Storbritannien.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som omnämns i detta pressmeddelande är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om MilDef anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför MilDefs kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Författare Cision