Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Minesto AB: Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB, org. nr 556719-4914, kallas härmed till
årsstämma den 29 juni 2020 kl. 15:00 på Dockyard Hotel med adress
Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar
kl. 14:30. Denna kallelse ersätter den tidigare publicerade kallelsen
till tidigare planerad årsstämma den 9 juni 2020. Innehållet i denna
kallelse motsvarar innehållet i tidigare publicerad kallelse, med
uppdaterade datum som enda justering.

Till följd av den fortsatta spridningen av coronaviruset är bolagets
ambition att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt, utan att
inkräkta på aktieägarnas rättigheter. Med anledning av detta
förändras arrangemanget vid årsstämman på följande sätt:

· Bolagets VD kommer inte att hålla något anförande utan istället
kommer en förinspelad presentation finnas tillgänglig på bolagets
hemsida dagen för stämman.

· Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på
dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att
erhålla enligt lag.

· Ingen förtäring av mat eller dryck kommer att erbjudas i
anslutning till stämman.

· Antalet närvarande icke-aktieägare kommer att minimeras.
Möjlighet till poströstning istället för fysisk närvaro

Bolaget har beslutat att använda sig av de tillfälliga reglerna om
poströstning som trädde i kraft den 15 april 2020 i syfte att
möjliggöra för aktieägare att använda sin rösträtt utan att fysiskt
närvara vid stämman.

Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är
sjuka eller tillhör en riskgrupp uppmanas att noga överväga
möjligheten att inte närvara personligen utan istället använda sig av
möjligheten att poströsta. Formulär för poströstning finns
tillgängligt på bolagets hemsida från och med dagen för kallelsens
publicering.

Bolaget följer noggrant utvecklingen relaterad till spridningen av
coronaviruset och bolaget utesluter inte att ytterligare åtgärder kan
komma att behöva vidtas om det skulle bedömas nödvändigt.

Besök bolagets hemsida www.minesto.com/AGM för löpande uppdaterad
information kring stämman.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den
23 juni 2020,

dels anmäla sitt deltagande per e-post till ir@minesto.com eller per
brev under adressen Minesto AB, "Årsstämma 2020", Vita Gavelns Väg 6,
426 71 Västra Frölunda, senast den 23 juni 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att
ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som
ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör
underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken
har skett den 23 juni 2020.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns
även tillgängligt på bolagets hemsida, www.minesto.com/AGM.
Fullmakten i original bör, om möjligt, i god tid före stämman
insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder
juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller
annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8. Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och
koncernen;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter;

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och
revisorer;

11. Val av styrelse;
12. Val av revisor;
13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler;

16. Beslut om justeringsbemyndigande;
17. Stämmans avslutande.
Nomineringskommitté

Beredning av nedan angivna förslag har inför stämman fullgjorts av en
nomineringskommitté bestående av representanter för bolagets två
största aktieägare Midroc New Technology AB (Göran Linder) och BGA
Invest AB (Bengt Adolfsson).

Nomineringskommitténs beslutsförslag

2. Val av ordförande vid årsstämman

Kommittén föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till årsstämmans
ordförande.

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Kommittén föreslår att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant
utses för tiden intill nästa årsstämma.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och
revisorer

Kommittén föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter
fördelar sig enligt följande (samma nivåer som föregående år):
styrelsens ordförande fyra prisbasbelopp, ledamot som ej är anställd
i bolaget två prisbasbelopp.

Om stämman beslutar enligt kommitténs förslag till
styrelsesammansättning blir det totala arvodet tolv prisbasbelopp.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott
föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av
styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse

Kommittén föreslår följande styrelseledamöter: omval av Bengt
Adolfsson, Git Sturesjö Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder, Jonas
Millqvist och Javier Sanz. Till suppleant föreslås omval av Andreas
Gunnarsson.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Jonas Millqvist.

12. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval
av revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). EY har meddelat att för
det fall revisionsbolaget väljs kommer Markus Hellsten
fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Det föreslås att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre
personer. Var och en av bolagets röstmässigt två största aktieägare
per den 30 september 2020 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i
valberedningen. Ingen av dessa två personer som utses ska vara
ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Därutöver ska
valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som
tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en
icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens uppgift ska vara
att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal
styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode,
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på
bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de två ledamöterna i valberedningen som utsetts
av de röstmässigt två största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i
förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga
rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt två
största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina
aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska
istället för sådan aktieägare den röstmässigt tredje störste
aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran
av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser
för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare.
Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är
nödvändiga för valberedningens arbete.

Styrelsens beslutsförslag

8 b). Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Föreslås att bolagets till förfogande stående vinstmedel balanseras i
ny räkning.

14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare i bolaget avses den verkställande
direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.
Ersättningsutskottet, som består av styrelsen med undantag för den
verkställande direktören, bereder frågan om fastställande av
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare, och föreslår styrelsen desamma.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna
säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade
arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att ledande
befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor
och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare
ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas
normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma
under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25
procent av årslönen. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till
sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och
företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner
erbjudas i enskilda fall.

Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som
innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade
på hela grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska
vara i relation till grundlönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst
sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst
sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av den ledande
befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska
avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex
månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas
av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner
och andra för...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.