Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Miris Holding: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 25 maj 2020 i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret
2019 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och
balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar.
Bolagsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med
styrelsens förslag. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter
under räkenskapsåret 2019.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 360 000 kronor
för styrelsens ordförande och 180 000 kronor för var och en av
styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en sänkning med tio
procent på grund av den osäkerhet som den rådande Covid-19 pandemin
fört med sig.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn skulle
utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa
årsstämma, välja en styrelse bestående av Ingemar Kihlström (omval),
Inger Andersson (omval), Niklas Dahl (nyval) och Sören Densjö
(nyval). Ingemar Kihlström omvaldes även till styrelsens ordförande.

Niklas Dahl är leg. läkare, med specialistutbildning i barnmedicin och
klinisk genetik samt överläkare i klinisk genetik vid Akademiska
Sjukhuset. Niklas är sedan 20 år verksam som professor i klinisk
genetik. Han är medlem i flera vetenskapliga organisationer och har
erhållit flera nationella och internationella priser. Niklas är
författare/medförfattare till mer än 250 vetenskapliga publikationer
och har varit rådgivare till AstraZeneca. Niklas Dahl är 61 år.

Sören Densjö är kommunikatör, fil kand och pol mag och har arbetat med
IR och kommunikation i många olika bolag. Sören har under flera år
verkat som informationschef i Pharmacia och Procordia och haft
motsvarande uppdrag i flera andra bolag. Sören Densjö är 74 år.

Ola Magnusson och Hans Åkerblom, som hade avböjt omval, avtackades.

Beslutades att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
revisor. Leonard Daun är inte tillgänglig för att fortsätta i rollen
som huvudansvarig revisor och kommer att ersättas med auktoriserade
revisorn Lars Kylberg.

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de
tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant
vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen ingå en, i
förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende
representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i
valberedningen skall offentliggöras senast tre månader före
årsstämman 2021.

F. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska ske
med företräde för befintliga aktieägare. Betalning ska kunna ske
kontant eller genom kvittning.

G. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission
av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan
dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än
tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger
när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07,
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning
och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i
första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och
forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla
nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att
säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll
bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten
(FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra
till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell
nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/miris-holding/r/kommunike-fran-arsstamman-i-m...
https://mb.cision.com/Main/11548/3119431/1253270.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.