Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Miris Holding: Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen har bestått av Ingemar Kihlström, Hans Åkerblom, Henrik
Didner, Tomas Matsson och Gunnar Ek.

Valberedningens beslutsförslag avseende val och arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan
suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Inger Andersson och Ingemar Kihlström
samt nyval av Sören Densjö och Niklas Dahl. Ingemar Kihlström
föreslås omväljas som styrelseordförande.

Sören Densjö är kommunikatör, fil kand och pol mag och har arbetat med
IR och kommunikation i många olika bolag. Sören har under flera år
verkat som informationschef i Pharmacia och Procordia och haft
motsvarande uppdrag i flera andra bolag. Sören Densjö är 74 år.

Niklas Dahl är leg. läkare, med specialistutbildning i barnmedicin och
klinisk genetik samt överläkare i klinisk genetik vid Akademiska
Sjukhuset. Niklas är sedan 20 år verksam som professor i klinisk
genetik. Han är medlem i flera vetenskapliga organisationer och har
erhållit flera nationella och internationella priser. Niklas är
författare/medförfattare till mer än 250 vetenskapliga publikationer
och har varit rådgivare till AstraZeneca. Niklas Dahl är 61 år.

Ola Magnusson och Hans Åkerblom har avböjt omval.

Styrelsearvodet föreslås uppgå till 900 000 kronor, varav 360 000
kronor till ordföranden och 180 000 kr vardera till övriga av stämman
utsedda ledamöter. Förslaget innebär en sänkning med tio procent på
grund av den osäkerhet som den rådande Covid-19 pandemin fört med
sig.

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en revisor och att
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor. Leonard Daun
är inte tillgänglig för att fortsätta i rollen som huvudansvarig
revisor. Han avses ersättas med auktoriserade revisorn Lars Kylberg.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt
godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman
2021

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat
att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem utse en
representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra
valberedning för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts
enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen
ingå en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare
oberoende representant för de mindre aktieägarna.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall
den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant. Om flera aktieägare avstår från
sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler
än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast tre
månader före årsstämman 2021. Avgörandet av vilka som är de tre
största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före
offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som
utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till
röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa
aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de
aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största
aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar
skall dock ske i valberedningens om inte särskilda skäl föreligger,
om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger
rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant innan dess
arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt
att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning
skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedning skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2021 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b)
förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden
till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till
revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande
på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedning skall inte utgå. Bolaget skall dock svara för
skäliga kostnader förenade med utförande av valberednings uppdrag.

_____________________________________________

Uppsala den 12 maj 2020

Miris Holding AB (publ)

Valberedningen

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07,
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning
och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i
första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och
forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla
nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att
säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll
bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten
(FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra
till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell
nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/miris-holding/r/valberedningens-forslag-infor...
https://mb.cision.com/Main/11548/3109585/1246241.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.