Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Misen Energy AB: Information från delårsrapport januari - mars 2020 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges
i delårsrapport januari - mars 2020 från Misen Energy AB (publ) som
publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både
svenska och engelska på Bolagets hemsida:
http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q1_20...

Resultat för Q1 2020 (inom parantes samma period 2019):

· Konsoliderat rörelseresultat TSEK 9 665 (-2 981)
· Konsoliderad nettoomsättning TSEK 16 282 (2 895)
· Resultat per aktie SEK 0,05 (-0,01)
· Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

· Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA
No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över
de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre
Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstantin Guenevski
fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte
längre konsolideras.

· Ackumulerat resultat per aktie januari - mars uppgår till SEK
0,05.

Väsentliga händelser under Q1 2020:

· I juli 2018 meddelade Skiljenämnden ett slutligt delbeslut i
skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid
Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden
tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en
överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas avseende Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda "brott" mot avtalet.
Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.

· Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare beslöt efter
begäran från skiljenämnden att skiljenämndens slutliga utslag skall
lämnas senast 29 maj 2020.

· 26 mars meddelade Skiljenämnden ett utslag avseende ett
förlikningsavtal mellan närvarade Misen Enterprises AB, LLC
Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya. Avtalet reglerar frågor
rörande produktionen vid JA under perioden 1 december 2016 0ch 10
juli 2018 och leasingavgifter för Booster Compressor Stations Det
totala värdet av de producerade hydrocarbonerna uppgår till MUAH 1
200 (MSEK 424). Misen koncernnen anser att 50,01% av detta värde
tillhör Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz.

· 12 februari 2020 undertecknade Misen, PUL och SP Holdings ett
tilläggsavtal till avtalet daterat 28 november 2018 genom vilketSP
Holdings fr o m 1 oktober 2019 inlemmas i finansieringsavtalet med
PUL.

· 13 mars 2020 ingick Misen Energy AB (publ) ett finansieringsavtal
med en nya partner och förstärkte där igenom sin position i den
pågående skiljedomsförhandlingen. Den nya finansiella partnern är den
i USA baserade affärsmannen Edvardas Jatautas.

· Genom ett utslag 11 januari 2020 beslöt Kievs Kommersiella Domstol
att återuppta förhandlingar i mål No. 910/18439/17 (National
Anticorruption Bureau of Ukraine).

· 2 januari 2020 beslöt den Norra Ekonomiska Domstolen att inleda
överklagandeprocessen i mål No. 910/21720/15 mot Financial Leasing
Center som initierats av JSC Ukrgasvydobuvannya och LLC Karpatygaz
och planlade förhandlingarna till 4 mars 2020.

Väsentliga händelser efter Q1 2020:

· Skiljenämnden skall avge sitt slutliga utslag 28 augusti 2020.
· 19 maj beslöt Kievs Kommersiella Domstol att starta
förhandlingarna i mål No.910/18439/17 (NABU). Domstolen senarelade
förhandlingarna till november 2020.

· 20 maj slöt JSC Ukrgasvydobuvanny, Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz err förlikningsavtal med Financial Leasing CenterLLC
enligt vilket Financial Leasing Center skall erhålla UAH 237 507
020,04 (SEK 85 539 578).

Publicering av delårsrapport januari - mars 2020

Denna delårsrapport för januari-mars 2020är publicerad på Bolagets
hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på
info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, som är delårsrapport Q2 för 2020, kommer att publiceras
den 31 augusti 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12
september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB
(publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska
dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till
intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt
IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv.
Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till
gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint
activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan
Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag,
Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy
AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser
Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 10:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/information-fran-delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/1119/3122253/1255829.pdf
https://mb.cision.com/Public/1119/3122253/b4d901ea97688ff0.pdf

Författare Cision News