Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-30

Misen Energy AB: Information från delårsrapport januari - september 2018 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges
i delårsrapporten januari - september 2018 ("Q3 2018") från Misen
Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är
bilagd och tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets
hemsida:
http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q3_20...

Resultat i sammanfattning:

· Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA
No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över
de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre
Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin Guenevski
fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte
längre konsolideras

· Ackumulerat resultat per aktie i H1 2018 uppgår till SEK -0,07.
Väsentliga händelser under Q3 2018:

· I juli 2018 meddelade Skiljenämndenett slutligt delbeslut i
skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid
Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden
tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en
överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas argument avseende
Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda "brott" mot avtalet.
Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.

· I augusti 2018 tecknade Misen Energy AB (publ) ett låneavtal med
PUL uppgående till TEUR 500.

· Under maj - augusti 2018 hölls förberedande förhandlingar i det
civilmål som initierats av National Anticorruption Bureau of Ukraine
(NABU).

· Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz anser att med start fr o m
11 juli 2018, då skiljenämnden upplöste JAA, har leasingavtalen
avseende booster compressor stations ("BCSs") upphört att gälla.

· Under årets första nio månader och innan Skiljenämnden meddelade
sitt slutliga delbeslut om upplösning av JA, underlät JSC
Ukrgasvydobuvannyaatt verkställa betalning av de leasingavtal som
tidigare ingåtts.

· I juni 2018uppnåddes en förhandlingslösning mellanJSC
Ukrgasvydobuvannya, LLC Karpatygaz som driftsansvarigt för JA, Misen
Enterprises AB och PJSC Sberbank, dotterbank till Sberbank of Russia.
Enligt överenskommelsen betalades lånets nominella belopp, räntor och
PJSC Sberbanks rättegångskostnader genom att de skulder JSC
Ukrgasvydobuvannya hade till JAA i enlighet med de förnyade
leasingavtalen reglerades såväl som genom JAs egna medel.

· Vid denna rapports publicering harJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt
sin vägran att till JA leverera de hydrokarboner som producerats
sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 (sedan juli 2017 exkluderande
tillkommande produktion vid BCSs).

· I juni 2018 beslöt Kievs Ekonomiska Domstol att stoppa
domstolsprocessen i mål No. No. 910/21720/15 mot Center of Financial
Leasing LLC (tidigare Sberbank Leasing) till dess domstolen beslutar
om de krav som framställts av NABU. Financial Leasing Center
överklagade Kievs Ekonomiska Domstols beslut i juni 2018. I juli 2018
vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol Kievs Ekonomiska
Domstols utslag.

· I augusti 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol
beslutet i lägre instans och beslöt att Financial Leasing Center
skall erhålla UAH 237,507,020 (SEK 79,678,618) i förlorad vinst och
UAH 9,856 (SEK 3,306) i rättegångskostnader i mål No. 910/24412/16.
Detta beslut trädde i kraft omedelbart. Karpatygaz överklagade
beslutet i Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol, 30 augusti 2018 beslöt
Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol att stoppa genomförandet av
beslutet i Kievs Ekonomiska Appellationsdomstolfram till dess målet
varit föremål för kassationsprocess. Förhandlingar är planerade till
27 februari 2017.

9 månader 2018 (nio månader 2017)

· Konsoliderat rörelseresultat TSEK -12 661 (-64 004)
· Konsoliderad nettoomsättning TSEK 5 889 (22 471)
· Resultat per aktie SEK -0,07 (-0,26)
· Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter Q3 2018

· 8 oktober 2018 ingick Misen Energy AB (publ) ett låneavtal med SP
Holding Limited om EUR 250 000.

· 25 augusti gjordes ett tillägg till låneavtalet mellan Misen
Energy AB (publ) och PUL av 16 augusti 2018. Tillägget uppgick till
EUR 100 000.

· I november 2018 tecknade Misen Energy AB (publ) och PUL ett
finansieringsavtal med ett maximalt belopp om 12 millioner EUR.
Avtalet förpliktigar PUL att finansiera den svenska verksamheten och
skiljedomsprocessen som initierats av JSC Ukrgasvydobuvannya i juli
2016 i enlighet med Skiljedomsreglerna vid Stockholms Handelskammare
Skiljedomsinstitut.

· Förundersökningar i avseende kriminella handlingar pågår.
· Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya att
leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018
till JA (sedan juli 2017 exkluderande tilläggsproduktion från BCSs).

· Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya betala
till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats
till Sberbank.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt telefon: +46 31 759 50 72
Mobiltelefonnummer: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB
(publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande kl. 14:00 CET den 30 november 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/information-fran-delarsrappo...
http://mb.cision.com/Public/1119/2686962/95c943ab18a218a7.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.