Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Misen Energy AB: Information från delårsrapport januari - september 2019 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges
i delårsrapporten januari - september 2019 ("Q3 2019") från Misen
Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är
tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida:
http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q3_20...

Resultat för januari - september 2019 (inom parentes samma period
2018)

· Konsoliderat rörelseresultat TSEK -6 164 (-12 661)
· Konsoliderad nettoomsättning TSEK 21 958 (5 889)
· Resultat per aktie SEK -0,07 (-0,07)
· Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat för tredje kvartalet 2019 (inom parentes samma period 2018)

· Konsoliderat rörelseresultat TSEK 459 (2 564)
· Konsoliderad nettoomsättning TSEK TSEK 9 669 (5 249)
· Resultat per aktie SEK SEK -0,05 (-0,0513)
· Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

· Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA
No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över
de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre
Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin Guenevski
fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte
längre konsolideras

· Ackumulerat resultat per aktie januari - september uppgår till SEK
-0,07.

Väsentliga händelser under Q3 2019:

· I juli 2018 meddelade Skiljenämnden ett slutligt delbeslut i
skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid
Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden
tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en
överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas avseende Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda "brott" mot avtalet.
Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.

· Under tredje kvartalet 2019 inledde Misen Enterprises AB, LLC
Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya den andra fasen av den pågående
skiljedomsprocessen. JSC Ukrgasvydobuvannya inkom med sin inlaga 22
mars 2019. Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz inkom med inlaga 3
juni 2019. Slutanföranden gavs 2 september i Stockholm.

· 22 - 24 juli närvarade Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och
JSC Ukrgasvydobuvannya vid förhandlingar i skiljedomsprocessen.
Parterna vidhöll sina tidigare krav vilka framlagts för skiljenämnden
tidigare under 2019

· Misen Energy AB (publ) och Powerful United Limited (PUL)
undertecknade i november ett finansieringsavtal som uppgår till
maximalt 12 millioner EUR. Enligt avtalet skall PUL svara för
finansiering av såväl den svenska verksamheten som den
skiljedomsprocess som inletts i juli 2016 i enlighet med
skiljedomsbestämmelserna vid Skiljedomsinstitutet vid Stockholms
Handelskammare av JSC Ukrgazvydobuvannya mot Misen Enterprises AB och
LLC Karpatygaz, som båda är delägda dotterbolag till Misen Energy AB
(publ). Under Q3 tillhandahöll PUL finansiering avseende
skiljedomsprocessen och driften vid koncernens svenska bolag.

· Enligt MIsen Enterprises och LLC Karpatygaz uppfattning upphörde
leasingavtalen avseeende Booster Compressor Stations ("BCS") att
gälla i och med upplösandet av JAA 11 juli 2018

· Vid denna rapports publicering har JSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt
sin vägran att till JA leverera de hydrokarboner som producerats
sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 (sedan juli 2017 exkluderande
tillkommande produktion vid BCSs).

· 21 maj 2019 hölls förhandlingar i den domstolsförhandling son
initierats av NABU baserat på en anmälan om kriminella handlingar som
gjorts av JSC Ukrgasvydobuvannya 2017. Kievs ekonomiska
överklagandedomstol avvisade de överklaganden som gjorts av NABU och
UGV. Domstolen vidhöll beslutet i första instans. NABU och UGV
överklagade detta beslut.

· 5 juni 2019 fastställde Ukrainas Konstitutionsdomstol att NABU
inte kan ifrågasätta JAAs giltighet.

· I augusti 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol
beslutet i lägre instans och beslöt att Financial Leasing Center
skall erhålla UAH 237,507,020 (SEK83 326 725) i förlorad vinst och
UAH 9,856 (SEK 3,306) i rättegångskostnader i mål No. 910/24412/16. I
februari 2019 vidhöll Högsta Ekonomiska Domstolen delvis JSC
Ukrgazvydobuvannyas, Misen Enterprises och LLC
Karpatygazkassationsansökan och ogiltigförklarade utslag i lägre
instanser. I september 2019 sköt Kievs Kommersiella Domstol på LLC
Karpaygazs begäran upp i mår No. 910/24412/16 till dess mål No.
910/21720/15 avgjorts.

Väsentliga händelser efter Q3 2019

· I november 2019 inkom JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB
och LLC Karpatygaz med sina kostnadsredogörelser. Misen Enterprises
AB och LLC Karpatygaz hävdar att JSC Ukrgasvydobuvannya som ett
minimum skall svara för samtliga kostnader för den första fasen av
skiljedomsprocessen. Detta eftersom JSC Ukrgasvydobuvannyas argument
avseende påstådda "fundamentala brott", "illvilliga arrangemang" och
"ogiltighet" enligt ukrainsk lag i onödan belastade fas ett då dessa
argument i sin helhet avvisades i den slutliga deldomen.

· 11 november 2019 avgav Kievs kommersiella domstol beslut i mål No.
910/21720/15 varvid domstolen biföll Financial Leasing Centers
begäran om ersättning med USD 37 219 501,50 eller UAH 911 948 019,95
(TSEK 365 350 646,43) solidariskt från JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz. Parterna kan överklaga beslutet.

· Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya att
leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018
till JA (sedan juli 2017 exkluderande tilläggsproduktion från BCSs).

· Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya betala
till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats
till Sberbank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB
(publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, telefon: 08-463
80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 12:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/information-fran-delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/1119/2976203/1152790.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.