Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Misen Energy AB: Information om delårsrapport januari - juni 2018 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges
i delårsrapporten januari - juni 2018 ("H1 2018") från Misen Energy
AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är bifogad
och är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida:
http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q2_20...

Resultat i sammanfattning:

· Eftersom parterna i skiljeprocessen som initierats av PJSC
Ukrgasvydobuvannya har bekräftat sin överenskommelse om att avsluta
joint Activity Agreement No. 3 ("JAA No.3) anser Misen Energy AB
(publ) att det inte längre har kontroll över de tillgångar som finns
i JAA No.3. Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin
Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och
skulder inte längre konsolideras

· Ackumulerat resultat per aktie i H1 2018 uppgår till SEK -0,07.
Väsentliga händelser under H1 2018:

· Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, båda delägda dotterbolag
till Misen Energy AB (publ)närvarade vid slutförhandlingar i enlighet
med regler för skiljedom vid Stockholms Handelskammares institut för
skiljedom

· I mars 2018 slutförde Misen Energy AB (publ) försäljningen av 2 %
i sitt delägda dotterbolag Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski som är bulgarisk medborgare och senior trader vid ett av
världens ledande handelshus för logistik och handel med basvaror.
Försäljningssumman uppgick till MEUR 1,0 (MSEK 9 964). Som en följd
av detta säkrade Misen Energy AB (publ) kortfristig finansiering av
den svenska verksamheten

· Under maj - juni 2018 hölls förberedande förhandlingar i den
civilprocess som initierats av Ukrainas antikorruptions byrå
("NABU").

· I maj 2018 förnyades leasingavtalen avseende booster compressor
station ("BCS") med JSC Ukrgasvydobuvannya. Enligt dessa avtal
överförde LLC Karpatygaz som driftsansvarigt för JA BCS till JSC
Ukrgasvydobuvannya fram t o m 30 april 2019. Vid denna rapports
publicering har JSC Ukrgasvydobuvannya underlåtit att betala några
leasingavgifter i enlighet med de avtal som slutits tidigare.

· 13 juni nåddes förhandlingslösning mellan med JSC
Ukrgasvydobuvannya, LLC Karpatygaz som driftsansvarigt för JA och
PJSC Sberbank, dotterbank till Sberbank Russia, Enligt
överenskommelsen betalade JSC Ukrgasvydobuvannyatill PJSC Sberbank
nominellt lånebelopp, ränta och rättegångskostnader. Återstående
belopp betalades av Jas egna medel. Den betalning som
JSCUkrgasvydobuvannya gjorde till PJSC Sberbank kvittades mot de
innestående fordringar JA har gentemot med JSC Ukrgasvydobuvannya
avseende leasingavgifter för BCS.

· Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya
fortsatt vägra att leverera hydrokarboner till JA (detta sedan juni
2017 exkluderande tillväxt i naturgasproduktion)

· I juni 2018 beslöt Kievs ekonomiska domstol att stoppa
förhandlingarna i mål No. 910/21720/15 mot Center of Financial
Leasing LLC (tidigare Sberbank Leasing) tills domstolen slutligt
beslutar om de krav som framställts av NABU. Financial Leasing Center
överklagade detta beslut i juni 2018.

· I maj 2018 anslöt Kievs ekonomiska appellationsdomstol NABU som
tredje part i domstolsprocessen i mål No. 910/24412/16.

H1 2018 HQ1 2017)

· Konsoliderat rörelseresultat TSEK - 15 225 (-45 649)
· Konsoliderad nettoomsättning TSEK 640 (14 033)
· Resultat per aktie SEK -0,07 (-0,22
· Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter H1 2018

· 11 juli 2018 meddelade Skiljenämnden ett slutgiltigt delutslag i
skiljedomsprocessen som påbörjats i enlighet med JAA No. 3 enligt de
skiljedomsregler som gäller vid Skiljedomsinstitutet i Stockholms
Handelskammare. Skiljenämnden tillbakavisade i sin helhet argumenten
avseende JAs ogiltighet och den övervägande majoriteten av JSC
Ukrgasvydobuvannys argument avseende Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz påstådda "brott" mot JAA No. 3. Skiljenämnden beslöt att
JAA upphörde 11 juli 2018.

· Förundersökningar avseende brottmål pågår
· I augusti 2018 slöt Misen Energy AB (publ) ett låneavtal med
Powerful United Limited om 500 TEUR.

· 14 augusti 2018 upphävde Kievs ekonomiska domstol lägre instans
beslut i målet och beslöt att Center of Financial Leasing LLC skall
erhålla UAH 237 507 020 (SEK 79 678 618) avseende förlorad vinst och
UAH 9 856 (SEK 3 306) i rättegångskostnader. Detta beslut träder
ikraft omgående. LLC Karpatygaz kommer att överklaga detta beslut
till Ukrainas högsta ekonomiska domstol.

· Vid rapportens publicering vägrar PJSC Ukrgasvydobuvannya att
leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018
till JA.

· Vid rapportens publicering vägrar PJSC Ukrgasvydobuvannya betala
till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats
till Sberbank.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt telefon: +46 31 759 50 72
Mobiltelefonnummer: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se (%67%6f%72%61%6e@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)
info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB
(publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande kl. 10.30 CET den 31 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/information-om-delarsrapport...
http://mb.cision.com/Public/1119/2605584/99e25163fc6222f7.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.