Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-28

Misen Energy AB: Information om rapport avseende helårsresultat 2017 för Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges
i helårsrapporten för 2017 ("12M 2017") för Misen Energy AB (publ)
som publiceras idag. Den fullständiga rapporten på både engelska och
svenska (Misen Energy year end 2017 SWE
(http://mb.cision.com/Public/1119/2461688/8055d883d6c52d35.pdf))
finns tillgänglig på bolagets hemsida:
http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_year_...

Sammanfattning av resultatet:

· Eftersom parterna i det skiljeförfarande som påkallats av PJSC
Ukrgasvydobuvannya kommit överens om att JAA No. 3 ska upphöra, menar
Misen Energy AB (publ) att bolaget inte längre kontrollerar
tillgångarna enligt JAA No. 3 vid tidpunkten för upprättande av
årsredovisningen per 31 december 2017. Detta påverkar Misen Energy
AB:s (publ) koncernresultat negativt, som tidigare rapporterat.

· Resultat per aktie för perioden är -3,95 SEK.
Väsentliga händelser under 12M 2017:

· Den 5-8 december 2017 hölls förhandlingar i det skiljeförfarande
som påkallats av PJSC Ukrgasvydobuvannya i enlighet med
Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Parterna vidhöll de ståndpunkter som angetts i tidigare rapporter.

· I juli 2017 sålde Misen Energy AB (publ) 8 % av aktierna i Misen
Enterprises AB till Powerful United Limited (PUL). Köpeskillingen
uppgick till MEUR 3,0 (TSEK 28 739) och betalades genom att Powerful
United Limited tog över Misen Energy AB:s (publ) befintliga skulder
samt genom kontant betalning om 1,85 MEUR.

· I november 2017 sålde Bolaget ytterligare 2 % av aktierna i Misen
Enterprises AB till PUL. Köpeskillingen uppgick till MEUR 1,0 (TSEK 9
889). Som ett resultat av detta har Misen Energy AB (publ) säkrat
kortsiktig finansiering av den svenska verksamheten.

· I september 2017 gjorde PJSC Ukrgasvydobuvannya en brottsanmälan
till den ukrainska antikorruptionsmyndigheten ("NABU"). NABU
slutförde sin förundersökning och väckte talan hos den kommersiella
domstolen i Kiev i oktober 2017. NABU yrkade att domstolen skulle
ogiltigförklara Amendment No. 4 till JAA No. 3 samt det avtal om
tillhandahållandet av tjänster gällande produktion, uppsamling,
hantering och transport av naturgas, olja och gaskondensat som LLC
Karpatygaz som driftansvarig för Joint Activity ingick med PJSC
Ukrgasvydobuvannya i april 2011. I oktober 2017 vilandeförklarade
domstolen rättegången till och med maj 2018.

· I enlighet med de leasingavtal som ingicks i maj 2017, har LLC
Karpatygaz som driftansvarig för Joint Activity överfört driften av
BCS (Booster Compressor Stations) till PJSC Ukrgazvydobuvannya till
och med 30 april 2018. Vid denna rapports publicering har PJSC
Ukrgazvydobuvannya inte betalat leasingavgifterna till JA.

· Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgazvydobuvannya vägrat
att leverera hydrokarboner producerade under 12M 2017 till JA (sedan
juni 2017 exkluderar detta överskjutande produktion av naturgas
relaterat till leasade BCS).

· I augusti 2017 ålagde Kievs appellationsdomstol PJSC
Ukrgazvydobuvannya att leverera hydrokarboner producerade av JA
mellan december 2016 och april 2017. Emellertid har PJSC
Ukrgazvydobuvannya överklagat till Ukrainas Högsta Domstol.
Förhandlingarna har vilandeförklarats i väntan på den process som
initierats av NABU.

· I augusti 2017 och november 2017 hölls domstolsförhandlingar i
Sberbank Leasing-målen. Domstolen fastställde datum för
förhandlingarna i mars och juni 2018.

12M 2017 (12M 2016):

· Konsoliderat rörelseresultat TSEK -1 070 529 (18 832)
· Konsoliderad nettoomsättning TSEK 35 549 (675 340)
· Resultat per aktie -3,95 (-0,05)
· Produktion av naturgas 0 mmcm (596,6)

Väsentliga händelser efter utgången av 12M 2017:

· Den 24 januari 2018 deltog Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz, delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ), vid
slutanförandet i enlighet med Stockholms Handelskammares
skiljedomsregler.

· Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya vägrat
leverera hydrokarboner som utvunnits under december 2016 - februari
2018 till JA (sedan juni 2017 exkluderar detta överskjutande
produktion av naturgas relaterat till leasade BCS).

· Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgazvydobuvannya inte
betalat leasingavgifterna till JA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se (%67%6f%72%61%6e@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)
info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North.Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I juni 2016 och i juli 2017 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5 %
respektive 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong
Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Energy AB
(publ) fortsatt äger 52,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB
behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises
AB och har rätt till 52,5 % av framtida utdelningar från verksamheten
i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 10:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/information-om-rapport-avsee...
http://mb.cision.com/Public/1119/2461688/8055d883d6c52d35.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.