Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

Misen Energy AB: Kallelse till årsstämma i Misen Energy AB (publ)

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan
10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler, Vasagatan 7, vån 8,
101 23 Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 17 april 2019.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före
den 17 april 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera
sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

· dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 17
april 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till
info@misenenergy.se alternativt per brev till Misen Energy AB (publ),
Årsstämman, Kungsportsavenyen 32, 411 36 Göteborg. Vid anmälan skall
aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare
vill låta sig representeras av ombud bör en skriftlig och daterad
fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda senast den 17
april 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på
Bolagets hemsida www.misenenergy.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Presentation av verksamheten inom Misenkoncernen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen; och

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och
styrelseutskotten och till revisorerna

11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt
revisionsbolag

12. Val av ledamöter av valberedningen
13. Fastställande av principer för valberedningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till
maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i
Bolaget

15. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och Val av stämmoordförande

Valberedningen föreslår Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie, som
ordförande vid årsstämman.

Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styreselen skall bestå av fyra ordinarie
ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget skall ha en revisor
(revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och
styrelseutskotten och till revisorerna

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för
tiden intill nästa årsstämma skall utgå med ett totalt belopp om 76
000 euro och fördelas enligt följande: 37 000 euro till styrelsens
ordförande, 16 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg
Batyuk samt 7 000 euro till Pavel Prysiazhniuk. Ersättningen är
oförändrad från föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att inget ytterligare arvode skall utgå
till ledamöter i Bolagets styrelseutskott.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna skall utgå i
enlighet med godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt
revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter:
Andrius Smaliukas, Dimitrios Dimitriadis, Oleg Batyuk och Pavel
Prysiazhniuk.

Valberedningen föreslår vidare omval av Andrius Smaliukas som
styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor.
PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Johan
Palmgren som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Val av ledamöter av valberedningen

Valberedningen föreslår:

omval av Sergiy Probylov, föreslagen av Blankbank Investments Limited,
Dimitrios Dimitriadis, föreslagen av Nellston Holdings Limited,
Aurimas Augustinavicius, föreslagen av TCT Holding AB, och Andrius
Smaliukas, i egenskap av styrelseordförande, som ledamöter av
valberedningen; och

omval av Sergiy Probylov som ordförande av valberedningen.

Punkt 13: Fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att de principer för valberedningen som antogs
på årsstämman 2018 skall antas på nytt.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till
maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i
Bolaget

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om
emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent
av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas
kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Emissionskursen
skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den
rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande
direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket.

Beslutet kräver att minst två tredjedelar av såväl de vid årsstämman
avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna
tillstyrker förslaget.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 145 068 222 stycken varvid varje aktie har en röst.
Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen och styrelsens förslag till
beslut, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som skall framläggas
på årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 4 april
2018 att finnas tillgängliga hos Bolaget på Kungsportsavenyen 32, 411
36 Göteborg, på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och hos Baker &
McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, 101 23 Stockholm samt sändas till
de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Valberedningens
förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga per dagen för
denna kallelse på ovannämnda vis.

Stockholm, 26 mars 2019

Misen Energy AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB
(publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, telefon: 08-463
80 00, e-post certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 14:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-m...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.