Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Misen Energy AB: Kallelse till årsstämma i Misen Energy AB (publ)

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2020 klockan 10.00
i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler, Vasagatan 7, vån 8, 101 23
Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att
årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för
smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av
möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta
genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta,
feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har
varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett
riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja
sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande
åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid
årsstämman:

· Möjligheten att förhandsrösta och delta via videolänk.
· Inregistrering till årsstämman börjar klockan 09.45.
· Externa gäster bjuds inte in.
· Ingen förtäring kommer att serveras.
· Anförande av verkställande direktören kommer att förkortas.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och
kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på
Bolagets hemsida, www.misenenergy.se.

Registrering etc.

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken på avstämningsdagen, som är fredagen den 29 maj 2020. Den
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 29
maj 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina
aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

· dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 29
maj 2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till
info@misenenergy.se alternativt per brev till Misen Energy AB (publ),
Årsstämman, Kungsportsavenyen 32, 411 36 Göteborg. Vid anmälan ska
aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare
vill låta sig representeras av ombud bör en skriftlig och daterad
fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda senast den
fredagen 29 maj 2020. Fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.misenenergy.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den
möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på www.misenenergy.se. En aktieägare som utövar
sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig
till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen
den 13 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress
som anges under "Registrering etc." ovan. Ifyllt formulär får även
inges elektroniskt och ska då skickas till info@misenenergy.se. Om
aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas
formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom
ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Deltagande etc. med anledning av COVID-19/Coronaviruset

Aktieägarna kan delta vid årsstämman, antingen personligen eller genom
ombud kl. 10.00 i Baker& McKenzie Advokatbyrå lokaler, Vasagatan 7,
våning 8, Stockholm, eller per distans (via videolänk). De som önskar
delta per distans måste logga in med en särskild säkerhetskod.
Bolaget kommer senast onsdagen den 3 juni 2020, att skicka ut
inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat
att de önskar delta i stämman i enlighet med ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Presentation av verksamheten inom Misenkoncernen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen; och

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och
styrelseutskotten och till revisorerna

11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt
revisionsbolag

12. Val av ledamöter av valberedningen
13. Fastställande av principer för valberedningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till
maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i
Bolaget

15. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och Val av stämmoordförande

Valberedningen föreslår Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie, som
ordförande vid årsstämman.

Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styreselen ska bestå av fyra ordinarie
ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha en revisor
(revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och
styrelseutskotten och till revisorerna

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för
tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 76 000
euro och fördelas enligt följande: 37 000 euro till styrelsens
ordförande, 16 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg
Batyuk samt 7 000 euro till Pavel Prysiazhniuk. Ersättningen är
oförändrad från föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att inget ytterligare arvode ska utgå
till ledamöter i Bolagets styrelseutskott.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i
enlighet med godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt
revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter:
Andrius Smaliukas, Dimitrios Dimitriadis, Oleg Batyuk och Pavel
Prysiazhniuk.

Valberedningen föreslår vidare omval av Andrius Smaliukas som
styrelsens ordförande.

PricewaterhouseCoopers AB avgår som revisor i Misen Group (Johan
Palmgren utsågs till huvudansvarig revisor). Valberedningen föreslår
vidare val av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till Bolagets
revisor. Frejs Revisorer AB har anmält auktoriserade revisorn Ulf
Johansson som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Val av ledamöter av valberedningen

Valberedningen föreslår:

· omval av Sergiy Probylov, föreslagen av Blankbank Investments
Limited, Dimitrios Dimitriadis, föreslagen av Nellston Holdings
Limited, Aurimas Augustinavicius, föreslagen av TCT Holding AB, och
Andrius Smaliukas, i egenskap av styrelseordförande, som ledamöter av
valberedningen; och

· omval av Sergiy Probylov som ordförande av valberedningen.
Punkt 13: Fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att de principer för valberedningen som antogs
på årsstämman 2019 ska antas på nytt.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till
maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i
Bolaget

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om
emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent
av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas
kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Emissionskursen ska
sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt
som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande
direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket.

Beslutet kräver att minst två tredjedelar av såväl de vid årsstämman
avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna
tillstyrker förslaget.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 145 068 222 stycken varvid varje aktie har en röst.
Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen och styrelsens förslag till
beslut, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som ska framläggas
på årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 13 maj
2020 att finnas tillgängliga hos Bolaget på Kungsportsavenyen 32, 411
36 Göteborg, på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och hos Baker &
McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, 101 23 Stockholm samt sändas till
de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Valberedningens
förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga per dagen för
denna kallelse på ovannämnda vis.

Hantering av personuppgifter

För in...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.