Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-04

Misen Energy AB: Rapport från Misen Energy AB (publ) avseende försäljning och gasbalansen

Under de första fem månaderna 2014 har Misen Energy AB (publ) och dess
dotterbolag LLC Karpatygaz genomfört försäljning av 233 miljoner
kubikmeter (mmcm) naturgas. Denna volym innefattar den tidigare
aviserade försäljningen av 128 mmcm och består av en blandning av
naturgas som producerats under 2013 och lagrats i underjordiska lager
och naturgas som producerats under januari - april 2014.

Dessutom har betydande framsteg gjorts i förhandlingarna om
återinförande av den av LLC Karpatygaz ledda Joint Activity (JA) i
gasbalansen. Från och med den 4 juni 2014 har JA upptagits i
gasbalansen avseende hela produktionen för maj och juni 2014, vilket
motsvarar en total beräknad volym på 123 mmcm. Detta möjliggör LLC
Karpatygaz:s fortsatta betalningar av JA:s utestående skulder och
lägger grunden för eventuell reaktivering av det för närvarande
uppskjutna investeringsprogrammet. Fastän det ovannämnda
återinförandet i gasbalansen inte ännu innebär någon permanent
lösning, förstärker det ytterligare intrycket av att situationen där
produktion måste lagras kommer att upphöra, och osäkerheten för den
framtida verksamheten och den fortsatta driften minskar därmed.

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon: +46 31 759 50 72
+46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på NASDAQ OMX First North.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 samtliga aktier i Misen
Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive rättigheterna till 50,01 % av intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.

Rättigheterna och samarbetet avseende gasutvinning regleras av ett
Joint Activity Agreement mellan Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgazvydubovannya (49,99
%), den största privata producenten av naturgas i Ukraina,
dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraina.

Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och
olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
NASDAQ OMX First North under beteckningen MISE.

Bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Thenberg &
Kinde Fondkommission AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och
affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte
begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och
resurser, framtida produktionsnivåer, slutlig utvinning av reserver
och resurser, uppskattningar av belopp som ännu inte kan fastställas
samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom
uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade
uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att
reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i detta
pressmeddelande gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet.
Bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa
framåtriktade uttalanden utöver vad som krävs enligt tillämplig
lagstiftning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/rapport-fran-misen-energy-ab...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.