Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Moberg Pharma: Förlängt räkenskapsår juli 2019 - december 2020 Interimsrapport januari - mars 2020

FINANSIERINGSAVTAL OM UPP TILL 216 MSEK

PERIOD (JUL 2019-MAR 2020)

· Nettoomsättning 50,5 MSEK (15,6) *
· EBITDA 34,6 MSEK (-3,0) *
· Rörelseresultat (EBIT) 32,7 MSEK (-4,2) *
· Resultat efter skatt 25,3 MSEK (-4,7) *
· Totalresultat 25,3 MSEK (499,4)
· Resultat per aktie efter utspädning 1,35 SEK (-0,27) *
· Likvida medel uppgicktill 51,6 MSEK (919,1)

Jämförelsesiffror för perioden avser januari 2019 - juni 2019
(observera 9 månader vs 6 månader pga. brutet räkenskapsår)

* Samtliga jämförelsesiffror avser kvarvarande verksamheter

TREDJE KVARTALET (JAN-MAR 2020)

· Nettoomsättning 0,0 MSEK (15,6) *
· EBITDA -3,6 MSEK (7,3) *
· Rörelseresultat (EBIT) -4,2 MSEK (5,0) *
· Resultat efter skatt -3,4 MSEK (2,9) *
· Totalresultat -3,4 MSEK (504,5)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,18 SEK (0,26) *
· Likvida medel uppgick till 51,6 MSEK (1 596,9)

Jämförelsesiffror för tredje kvartalet avser januari 2019 - mars 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JAN-MAR 2020)

· Samtliga patienter i den pågående europeiska MOB-015 studien
genomförde det sista besöket i studien. Datainsamlingen genomfördes
utan någon negativ påverkan från COVID-19. Tidplanen för
studieresultaten är oförändrad - topline-data förväntas i slutet av
Q2 2020.

· Moberg Pharma ingick ett konvertibellåneavtal med Nice & Green
S.A. om upp till 216 MSEK för fortsatt satsning på MOB-015. Avtalet
innebär att Moberg Pharma kan genomföra ytterligare en klinisk
studie, beroende på utfallet i EU studien.

· Expertutvärderingen bekräftade validiteten i resultaten från Fas 3
studien i Nordamerika, inklusive:

i) behandling med MOB-015 resulterar i en mykologisk läkning i nivå
med orala läkemedel för nagelsvamp och är dessutom mer snabbverkande;

ii) formuleringsteknologin ökar hydreringen och permeabiliteten i
nageln, vilket möjliggör en effektiv leverans av terbinafin, men
försvårar samtidigt bedömningen av klinisk läkning och därmed också
fullständig läkning

iii) en sannolik lösning på problemet - en förkortad behandlingsperiod
som potentiellt kan ge en betydligt högre andel patienter med
fullständig läkning vid 52 veckor.

· Skatteverket beslutade att för inlösen av aktier i Moberg Pharma
mot kontantlikvid om 46,50 kronor per aktie ska 60 procent av
anskaffningsutgiften hänföras till inlösenstamaktierna och 40 procent
till kvarvarande stamaktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

· En extra bolagsstämma 28 maj beslutade bland annat om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler samt om
införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.

· Hittills har Moberg Pharmas verksamhet inte påverkats av COVID-19
i någon väsentlig grad.

VD-KOMMENTAR

I december 2019 rapporterade bolaget att det primära behandlingsmålet
för MOB-015 uppnåddes i den nordamerikanska fas 3 studien.
Utvärderingen av studieresultaten visade att den snabba och höga
svampdödande effekten hos MOB-015 är världsledande men att doseringen
kan optimeras. Baserat på dessa data har MOB-015 potential att bli
det ledande preparatet inom nagelsvamp. Finansieringsavtalet som
tecknades i mars om upp till 216 MSEK innebär att Moberg Pharma kan
exploatera denna potential och genomföra ytterligare en klinisk
studie, beroende på utfallet i EU studien som förväntas i slutet av
andra kvartalet 2020.

EXPERTUTVÄRDERINGEN BEKRÄFTAR VALIDITETEN I RESULTATET FRÅN
NORDAMERIKASTUDIEN

Den nordamerikanska studien genomfördes på 32 kliniker i USA och
Kanada och inkluderade totalt 365 patienter, där 246 patienter
behandlades med MOB-015 och 119 patienter i en kontrollgrupp
behandlades med vehikeln. Resultaten från studien var förvånande då
den höga mykologiska läkningen inte följdes av en motsvarande hög
fullständig läkning.

Expertutvärderingen från januari i år förklarar avvikelsen och
bekräftar validiteten i resultaten från Fas 3 studien i Nordamerika,
inklusive:

i) behandling med MOB-015 resulterar i en mykologisk läkning om 70
procent, vilket är betydligt högre än vad som har rapporterats för
andra utvärtes behandlingar och i nivå, men mer snabbverkande, än för
oral terbinafinbehandling;

ii) formuleringsteknologin ökar hydreringen och permeabiliteten i
nageln, vilket möjliggör en effektiv leverans av terbinafin, men
försvårar samtidigt bedömningen av klinisk läkning och därmed också
fullständig läkning då dess hydrerande egenskaper med en ökad
vattenmängd i nageln ger också upphov till tillfälliga vitaktiga
missfärgningar

iii) en sannolik lösning på problemet - en förkortad behandlingsperiod
som potentiellt kan ge en betydligt högre andel patienter med
fullständig läkning vid 52 veckor. En högre fullständig läkning kan
sannolikt uppnås genom en kortare behandlingsperiod följt av
underhållsbehandling. Detta bör ge tillräckligt höga koncentrationer
av terbinafin i vävnaden, samtidigt som vattenmängden i nageln hinner
normaliseras.

Utifrån ett medicinskt och kommersiellt perspektiv är ett
doseringsschema med daglig behandling under maximalt tre månader,
följt av underhållsbehandling en gång per vecka, mycket attraktivt
och förbättrar ytterligare den tänkta produktprofilen för MOB-015.
Detta stöds ytterligare av receptdata från USA, som visar att den
verkliga användningen av befintliga utvärtes behandlingar vanligtvis
endast pågår 3-4 månader, trots att avsedd användning är dagligen
under 48 veckor. Den förbättrade produktprofilen med kortare
behandlingstid ger viktiga konkurrensfördelar även gentemot
terbinafin i tablettform; om MOB-015 visar samma svampdödande effekt
som tablettbehandling och kan visa en hög fullständig läkning finns
inget medicinskt skäl att välja tablettbehandling före utvärtes
behandling.

SAMTLIGA PATIENTER HAR GENOMFÖRT SITT SISTA BESÖK I STUDIEN TROTS
COVID-19

Vi är nu i slutfasen av genomförandet av den europeiska studien och
samtliga patientbesök har kunnat genomföras utan negativ påverkan av
COVID-19 situationen i Europa, mycket tack vare ett intensivt arbete
från vårt medicinska team samt från vår kontraktsforskningspartner. I
den europeiska studien randomiserades 452 patienter och 379 patienter
slutförde studien, ett bortfall på endast 16 procent. Samtliga
planerade patientbesök kunde genomföras trots den nuvarande
COVID-19-situationen i Europa. Efter att patienterna har genomfört
sina sista besök skickas nagelprover till ett centralt laboratorium
för analys inklusive svampodling. Förberedelser för att låsa
databasen och genomföra statistik analys pågår enligt plan och kommer
slutföras av vår kontraktsforskningspartner. Tidsplanen är oförändrad
och vi förväntar oss topline-data från studien i slutet av andra
kvartalet 2020.

FINANSIERINGSAVTAL OM UPP TILL 216 MSEK MÖJLIGGÖR FORTSATT SATSNING PÅ
MOB-015

I mars ingick bolaget ett konvertibellåneavtal med Nice & Green S.A.
som åtar sig att teckna konvertibler med ett nominellt värde om upp
till 216 MSEK, i trancher om initialt 3 MSEK per månad i sex månader
och därefter, beroende på då rådande marknadsförhållanden, med
möjlighet till ökning till 6 MSEK per månad. Moberg Pharma är enligt
avtalet endast skyldigt att kalla på de två första trancherna och kan
därefter bestämma om och när resterande trancher ska påkallas. Denna
finansiering kan täcka bolagets kapitalbehov fram till registrerad
produkt vid positivt utfall i den europeiska fas 3 studien, samt kan
säkra finansieringen av en ytterligare studie om det krävs innan
registrering. Avtalsstrukturen ger Moberg Pharma tillgång till
flexibel finansiering till en rimlig kostnad under rådande
marknadsförhållanden. Finansieringslösningen hindrar inte andra
finansieringslösningar, har en vinstdelningskomponent och innehåller
inga fasta kostnader. Som en del av avtalet kommer Nice & Green att
introducera Moberg Pharma till sitt breda nätverk av
bioteknikinvesterare i Schweiz, Tyskland och Frankrike.

TYDLIG PLAN FÖR ATT SKAPA FRAMTIDIGEN MARKNADSLEDARE
För att fullt utnyttja potentialen hos MOB-015 kommer fördelarna med
en kortare behandlingstid behöva dokumenteras i en ytterligare
studie. Tidpunkten för en sådan studie beror på om utfallet av
EU-studien ger underlag för produktregistrering. Vi och våra
kommersiella samarbetspartners ser fram emot topline-data från
EU-studien i slutet av andra kvartalet 2020 och är fast beslutna att
skapa den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Den snabbverkande
effekten och exceptionella förmågan att eliminera svampinfektionen
samt utsikterna för en kortare behandlingstid är mycket lovande.

Anna Ljung, VD Moberg Pharma
TELEFONKONFERENS - 12 MAJ 2020, KL. 15.00
VD Anna Ljung kommer att presentera rapporten vid en telefonkonferens
12 maj 2020, kl. 15.00 CET.

Telefonnummer för att delta: SE: +46 8 505 583 69, US: +1 833 249 84
04

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den
kontaktperson som anges nedan, kl. 8.00 (CET) den 12 maj 2020.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Anna Ljung, VD, Telefon: 070-766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076-805 82 88, e-post:
mark.beveridge@mobergpharma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/forlangt-rakenskapsar-juli-20...
https://mb.cision.com/Main/1662/3108778/1245770.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.