Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

Moberg Pharma: ­­Kallelse till årsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag
avser det förkortade verksamhetsåret 1 januari - 30 juni 2019. Nästa
årsstämma kommer därmed att äga rum redan under det fjärde kvartalet
2019.

Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00 i
Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51
Bromma (Alviks torg).

Deltagande på årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019,

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Moberg Pharma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, att. Malin Nilsson eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se senast torsdagen den 9 maj 2019, helst före kl. 16.00.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden
(högst två). Aktieägare kan delta och rösta på bolagsstämman
personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad torsdagen
den 9 maj 2019.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original,
tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med
anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se. Ombud för
juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens
registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å
den juridiska personens vägnar.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 17
703 762 stamaktier, och även 17 703 762 röster. Inga B-aktier eller
C-aktier har givits ut av Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av
denna kallelse. Bolaget innehar 263 000 stamaktier. Vidare har
styrelsen i Bolaget den 29 mars 2019 beslutat att, i enlighet med
bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 mars 2019, emittera 660
843 B-aktier i Bolaget vilket medför en ökning av det totala antalet
aktier i Bolaget från totalt 17 703 762 till 18 364 605 efter
emissionens genomförande. Emissionen av B-aktier är beslutad, men är
vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse ännu ej registrerad
hos Bolagsverket.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om:
A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

B. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

C. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
13. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen
och dess arbete

14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

15. Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av
tidigare år inrättade incitamentsprogram

16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin
representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson
representerande Zimbrine Holding, Anders Lundmark och Thomas Eklund,
ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid
årsstämman välja Thomas Eklund.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9 (B))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
Val av styrelse, styrelseordförande samt fastställande av arvoden till
styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
fyra (4) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar
och Andrew B. Hochman för en mandatperiod som sträcker sig fram till
och med nästa årsstämma. Thomas Eklund har efter tre år som
styrelsens ordförande och fyra år som styrelseledamot valt att avgå
som ledamot och ordförande. Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Anna
Malm Bernsten har efter sju år, två år respektive ett år i styrelsen
valt att ej stå till förfogande för omval i syfte att möjliggöra en
utformning av styrelsen som är bättre anpassad för Bolagets nya
situation och fokus. Valberedningen föreslår nyval av Peter Wolpert
som ny ledamot och arbetande ordförande i styrelsen. Valberedningen
föreslår även nyval av Fredrik Granström.

Peter Wolpert var med och grundade Moberg Pharma 2006 och har sedan
dess varit Bolagets VD. Sammanlagt har Peter mer än 20 års erfarenhet
som VD, strategikonsult och entreprenör samt är styrelseledamot för
MedUniverse AB. Hans tidigare erfarenhet innefattar bland annat
medgrundare till Ibility AB och positioner som VD för Athera
Biotechnologies och strategikonsult på McKinsey & Co. För att skapa
förutsättningar för en mer ändamålsenlig organisation för Bolagets
nya inriktning och med anledning av Thomas Eklunds avgång från
styrelsen har Peter erbjudit sig att avgå från sin position som VD
och stå till förfogande för val till styrelseledamot och arbetande
ordförande i styrelsen.

Fredrik Granström är advokat och delägare på Hansen Advokatbyrå och är
Bolagets juridiska rådgivare sedan Bolaget grundades 2006. Sammanlagt
har Fredrik mer än 20 års erfarenhet som rådgivare, entreprenör och
bolagsjurist. Han har tidigare bland annat innehaft positioner som
bolagsjurist på AstraZeneca, Sendit AB, Microsoft Corporation och som
styrelseordförande i Soundtrap AB.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870
000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170
000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd
styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete
som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande
styrelseordförande föreslår valberedningen därutöver ett arvode om 61
000 kronor per månad till Peter Wolpert.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation,
omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig
revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och
dess arbete (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt
följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att
ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av
aktieboken per den 31 mars 2019, som vardera utser en representant
att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill
dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna
inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största
aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess
att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter
ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person
från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en
majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom
gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte
vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages senast fyra månader före nästkommande
årsstämma. Då nästkommande årsstämma kommer att infalla inom sex
månader efter årsstämman 15 maj görs därmed en avvikelse från Svensk
kod för bolagsstyrning. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av
att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt
principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av
aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.
Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras
arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till nästkommande årsstämma:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisorer
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till regler för valberedningen inför nästföljande årsstämma

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper med vissa mindre kompletteringar och baseras i
huvudsak på redan ingångna avtal mellan Bolaget och ledande
befattningshavare.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt
följande:

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör
att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och
behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning,
andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den
totala ersättningen och ska vara proportionerlig m...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.