Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-30

Moberg Pharma: Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma den 30 oktober 2019

STOCKHOLM den 30 oktober 2019. Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg
Pharma" eller "Bolaget") höll idag årsstämma i Bolagets lokaler i
Bromma. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens och
styrelsens förslag, inklusive en utbetalning till aktieägarna om
46,50 kronor per befintlig stamaktie.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för det
förkortade räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas för det förkortade räkenskapsåret 2019. Som anges
nedan beslutade dock årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om
en utbetalning till aktieägarna om totalt cirka 837 miljoner kronor,
46,50 kronor per befintlig stamaktie, genom ett automatiskt
inlösenförfarande.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det förkortade räkenskapsåret 2019.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att
antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra personer och inga
styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman om omval av arbetande styrelseordförande
Peter Wolpert och styrelseledamöterna Mattias Klintemar, Andrew B.
Hochman och Fredrik Granström, för en mandatperiod som sträcker sig
fram till och med nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett
sammanlagt årligt styrelsearvode om 870 000 kronor, varav 360 000
kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till
övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. I syfte att kompensera
för det ytterligare arbete som Peter Wolpert kommer att utföra i
Bolaget i egenskap av arbetande styrelseordförande beslutades
därutöver om ett arvode om 61 000 kronor per månad till Peter Wolpert
(årligen totalt 732 000 kronor och tillsammans med ordinarie arvode
för styrelseordföranden 1 092 000 kronor).

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska
utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter.
Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30
september 2020, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Omläggning av Bolagets räkenskapsår
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omlägga
Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 juli - 30 juni,
till kalenderår och att göra därmed sammanhängande ändringar av
bolagsordningen, varigenom den sista dagen i det innevarande
räkenskapsåret kommer att vara den 31 december 2020.

Betalning av en waiver-avgift till köparen av Bolagets OTC-verksamhet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget
ska erlägga en waiver-avgift om 971 439 kronor till köparen av
Bolagets OTC-verksamhet.

Automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande,
innefattande uppdelning av aktier (2:1), indragning av stamaktier och
fondemission motsvarande minskningen av aktiekapitalet, i enlighet
med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utbetalning till
aktieägarna om 46,50 kronor per befintlig stamaktie, motsvarande
totalt 837 368 326,50 kronor. Stamaktier som innehas av Bolaget dras
dock in utan återbetalning. Samtidigt med indragningen av stamaktier
kommer indragning av 660 843 aktier av serie B att genomföras i
enlighet med styrelsens beslut enligt inlösenförbehåll i
bolagsordningen.

Avstämningsdag för uppdelningen av aktier kommer att vara den 5
november 2019, vilket innebär att den sista dagen för handel i
stamaktien inklusive rätt att erhålla inlösenstamaktier är den 1
november 2019. Betalning av inlösenlikviden beräknas ske genom
Euroclears försorg den 26 november 2019.

Årsstämman bemyndigade den verkställande direktören, eller den som hon
i sitt ställe utser, att göra sådana smärre justeringar och
förtydliganden av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Bemyndigande att emittera aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det
totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får
motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid
tidpunkten för årsstämman den 30 oktober 2019.

Årsstämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den
styrelsen utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden
av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 0707 66 60 30, e-mail:
anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, Vice President Finance, telefon: 08-522 307 00,
e-mail: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2019
klockan 17.30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på
kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade
substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 - en ny utvärtes
behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av
fler än 800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive
under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för
smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda
läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli
marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har
huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap
på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/kommunike-fran-moberg-pharmas...
https://mb.cision.com/Main/1662/2943210/1131063.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.