Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Moberg Pharma: Kommuniké från Moberg Pharmas extra bolagsstämma den 28 april 2020

STOCKHOLM, 28 april 2020. Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma"
eller "Bolaget") höll idag extra bolagsstämma i Bolagets lokaler i
Bromma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att ändra Bolagets bolagsordning angående, bland annat, gränserna för
Bolagets aktiekapital och antal aktier, anmälningsdag för att få
delta i bolagsstämma, borttagande av vissa bestämmelser som blivit
obsoleta samt vissa språkliga ändringar.

Bemyndigande att emittera konvertibler
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av
konvertibler i Bolaget. Sådan emission ska endast kunna ske i
enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget ingick med Nice &
Green S.A. den 23 mars 2020 och på de villkor som närmare beskrivits
i styrelsens förslag till beslut.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att avropa trancher i
enlighet med finansieringsavtalet och att på så sätt kunna finansiera
Bolagets verksamhet.

Incitamentsprogram 2020
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
även om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt
incitamentsprogram ("LTI 2020"). LTI 2020 följer i stora delar
strukturen för LTI 2018 men kopplar istället utgången av prestations-
och intjänandeperioden (som inte kan vara kortare än tre år) till
offentliggörandet av toplineresultatet av en eventuell ytterligare
fas 3-studie som kan komma att följa efter att resultaten från den
europeiska fas-3-studien avseende MOB-015 offentliggjorts samt till
marknadsgodkännande från den europeiska eller amerikanska
läkemedelsmyndigheten avseende MOB-015. LTI 2020 är utformat för att
skapa långsiktiga incitament för medlemmar av koncernledningen och
andra nyckelpersoner för att förbättra Moberg Pharmas utveckling och
skapa långsiktiga värden.

LTI 2020 omfattar samtliga nuvarande och framtida ledande
befattningshavare, för närvarande sju personer, och övriga
nyckelpersoner, för närvarande totalt elva personer, och högst 370
000 stamaktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning
att vissa prestationskrav uppfylls under intjänandeperioden. Den
extra bolagsstämman beslutade vidare att låta arbetande
styrelseledamot Peter Wolpert delta i LTI 2020.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTI 2020
beslutade den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen, före nästkommande årsstämma, besluta om
riktad emission av högst 370 000 inlösen- och omvandlingsbara
C-aktier till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde samt
besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och
omvandlingsbara C-aktier till ett pris per aktie om lägst 100 procent
och högst 105 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för
aktieteckning.

Vidare beslutades att de aktier som emitteras och återköps i enlighet
med det ovanstående (tillsammans med sådana egna aktier som redan
innehas), efter omvandling till stamaktier, får överlåtas till
deltagare i LTI 2020 i enlighet med villkoren för
incitamentsprogrammet.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas
tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats,
www.mobergpharma.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, telefon: 076 - 805 82 88, e-post:
mark.beveridge@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2020 klockan
18.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på
kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade
substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 - en ny utvärtes
behandling av nagelsvamp, med pågående fas 3-studier av fler än 800
patienter. Toplinedata från den nordamerikanska studien är nu
tillgängliga och data från den europeiska studien väntas i slutet av
andra kvartalet 2020. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring
vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna
indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina
respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och
bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic
Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/kommunike-fran-moberg-pharmas...
https://mb.cision.com/Main/1662/3096347/1235612.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.