Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-30

Mobile Loyalty: Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari - september 2017

Malmö, 30 november 2017 - Mobile Loyalty, som är ett innovativt
företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare
både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget")
meddelar idag en kvartalsrapport för perioden jan-sep 2017.

All-time-high försäljning under kvartal 3 med fortsatt stark tillväxt
under inledningen av kvartal 4 där oktober utgör bolagets historisk
bästa försäljnings månad. Med rådande försäljningsutveckling bedömer
styrelsen och VD att bolaget uppnår månadsvis positivt kassaflöde
under kvartal 1 2018. Med beaktande av ovan är det styrelsens
uppfattning att nuvarande strategi kan finansieras med egna intjänade
medel och ingen ytterligare nyemission är aktuell.

Försäljningsutveckling ADONnews 2016 samt 2017 (se diagram i bifogad
PDF)

*

KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
2016 939 906 1 160 1 504
2017 2 252 1 764 2 350 E/A

*Total försäljning ADONnews per kvartal 2016 och 2017 utan beaktande
av leveransmånad enligt avtal.

Försäljningsökningen januari till september 2017 i förhållande till
motsvarande period 2016 uppgår till 118%. Vidare kan konstateras en
försäljningsökning om 33% mellan kvartal 2 och kvartal 3 2017.

VD har ordet

Kvartal 3 resulterade i det bästa kvartalet hittills med både ökat
antal annonsaffärer och större avtalsvärde per abonnemang. Totala
försäljningen ökade med 101% jämfört med kvartal 3 2016. Den positiva
utvecklingen har fortsatt under första delen av kvartal 4.

I början av november meddelade vi ett stärkt samarbete med Stampen
Lokala Medier som efter första året nådde Stampens uppsatta
finansiella mål. Framöver kommer nya annonsytor skapas för att öka
tillgängligt annonslager för att kunna tillmötesgå ökad efterfrågan.

Strax efter kvartalets utgång skrev vi partneravtal med Match2One
vilket möjliggör försäljning av ADONnews i hela Sverige och på över
200 av de mest besökta sajterna.

Som tidigare kommunicerat har vi under kvartal 3 samt oktober
genomfört ytterligare kostnadseffektiviseringar genom att fasa ut
intern medieförsäljning, stärkt samarbetet med återförsäljare och
skrivit avtal med ytterligare tre återförsäljare med lång erfarenhet
från medieförsäljning.

Under kvartal 4 fokuserar vi på att utbilda och aktivera våra
återförsäljare och vi har stark tilltro till fortsatt positiv
tillväxt under kvartal 1 2018.

Med vänliga hälsningar

Andreas Ericsson

Väsentliga händelser under kvartal 3 2017

· Styrelsen har beslutat med stöd av stämmans bemyndigande att utge
konvertibla skuldebrev om 1,5 MSEK med en löptid på 12 månader.
Konvertering kan ske till aktier om 0,10 sek. Skuldebrevet löper med
en årlig ränta om 6%. Långivarna erhåller samtidigt avskiljningsbara
teckningsoptioner med en löptid på 12 månader och en teckningskurs om
0.10 SEK. Total värde vid inlösen uppgår till 1,5 MSEK.Rätt att
teckna teckningsoptionerna skall med avvikande från aktieägarnas
företrädesrätt endast tillkomma de som tecknar konvertibla förlagslån
enligt ovan.

· Bolaget har vid extra bolagsstämma 9 oktober 2017 beslutat att
antaga ny bolagsordning med namnändring till ADONnews Sweden AB.
Bolagsordning samt namnbyte är under registrering hos Bolagsverket.

· Stampen Lokala Medier förlänger och förstärker samarbetet med
ADONnews."Stampens säljare har utbildats i produkten och dryga 90% av
säljarna har genomfört försäljningar. Ett säljmål i mångmiljonklassen
har uppnåtts, och vi har 40 % omköpsfrekvens. Vi går nu in i år två
med ambitionen att stärka samarbetet, produkten & affären
ytterligare." Henrik Carlsson, produkt & digitalchef på Stampen
Lokala Medier AB.

· Mobile Loyalty ingår partneravtal med Match2One - och aktiverar
ADONnews på över 200 populära sajter via Match2Ones nätverk. Avtalet
innebär att Mobile Loyaltys räckvidd ökar från 7 miljoner till över
50 miljoner besökare i veckan. De 800 000 företag som ADONnews riktar
sig till kan nu använda ADONnews affärssystem för att förenkla sin
annonsering och nå sina lokala kunder via Sveriges 200 mest besökta
sajter.

· Efter utgången av kvartal 3 har styrelsen beslutat med stöd av
stämmans bemyndigande att utge ytterligare konvertibla skuldebrev om
2 MSEK med en löptid på 12 månader. Konvertering kan ske till aktier
om 0,10 sek. Skuldebrevet löper med en årlig ränta om 6%. Långivarna
erhåller samtidigt avskiljningsbara teckningsoptioner med en löptid
på 24 månader och en teckningskurs om 0.10 SEK. Total värde vid
inlösen uppgår till 2 MSEK.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall med avvikande från
aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma de som tecknar
konvertibla förlagslån enligt ovan.

Finansiella nyckeltal, koncernen

juli - september 2017

· Rörelsens intäkter 1 947 (939) KSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad
relaterad till optionsprogram samt övriga kostnader av
engångskaraktär -1 825 (-1 062) KSEK

· Resultat efter skatt per aktie -0,01 (-0,00) SEK
Januari - september 2017

· Rörelsens intäkter 4 354 (2 647) KSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad
relaterad till optionsprogram samt övriga kostnader av
engångskaraktär -5 543 (-7 473) KSEK

· Resultat efter skatt per aktie -0,02 (-0,03) SEK
Investeringar

· Under året har koncernen investerat 264 (223) KSEK i immateriella
anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av bolagets
produktportfölj. Bolagets produktportfölj har uppnått kommersiell
fas.

Kassaflöde och finansiell ställning

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -4 911 (-5
954) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 874 (1
056) KSEK.

· Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till -9 079
(-2 038) KSEK.

Moderbolaget

· Resultat före skatt för perioden uppgick i moderbolaget till -205
(-91) KSEK Resultat före skatt uppgick till 964 (16 360) KSEK.
Resultat före skatt har belastats med nedskrivning av aktier i
dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB med 1 204 (16 450) KSEK.

· Moderbolagets egna kapital uppgick till 18 678 (30 280) KSEK och
balansomslutningen till 31 944 (38 347) KSEK, innebärande en
soliditet om 58 (79) procent.

Övrig information

· Antalet registrerade och noterade aktier i Mobile Loyalty Holding
AB uppgår per den 30 september till 406 877 457.

· Ordinarie bokslutskommuniké 2017 släpps senast den 28 februari
2018.

Mobile Loyalty Holding AB

Det legala moderbolaget i koncernen är Mobile Loyalty Holding AB som
redovisas nedan i moderbolagets resultat- och balansräkning i
sammandrag.

Principer för upprättande av delårsrapport

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och
årsredovisningslagen. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i
överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för 2015 och ska
läsas tillsammans med dessa.

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Andreas Ericsson

VD

Andreas.Ericsson@mobileloyalty.com

Göran Barsby

Ordförande

Goran.barsby@telia.com

Om Mobile Loyalty

Mobile Loyalty är ett innovativt företag inom mediateknologi med en
strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av företagets
egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla
och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören.
Företagets intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på ADONnews
som digital handelsplats.

Mobile Loyalty handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: MOBI).

www.mobileloyalty.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mobile-loyalty/r/kvartalsrapport-i-mobile-loya...
http://mb.cision.com/Main/11636/2403244/759951.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.