Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-19

Modus kan ge nytt blod

Detta är en betald analys på uppdrag av Karolinska Development utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

En svag historik har pressat värderingen och delvis skymt framgångarna i nyckelinnehav på sistone. Risken är hög men intresset kan stiga inför viktiga studieresultat och potentiella avyttringar den kommande tvåårsperioden. 

Karolinska Development har haft en svag utveckling på börsen sedan noteringen 2011. Bolaget har inte levererat enligt sin exitstrategi vilket sannolikt bidragit till aktie­marknadens skepsis. Historiken har förmod­ligen skymt de senaste årens fokusering och framgångar i den kliniska utvecklingen i portfölj­bolagen. Karolinska Deve­lopment har andelar i fem läke­medelsprojekt i klinisk fas II med potential till snabb värde­utveckling inom de kommande två åren. Dessutom har de medicin-tekniska bolagen OssDsign och Promimic inlett kom­mersialisering med sina implantat­teknologier på de amerikanska och europeiska marknaderna. De senaste åren har ledningar och styrelser i portfölj-bolagen stärkts tydligt med internationellt erfaren specialist­kompetens.

Förutom att viktiga kliniska resultat närmar sig kan portföljbolagen gynnas av ett ökande intresse för de terapiområden inom vilka de är verksamma. Detta gäller främst Modus Therapeutics som utveck­lar en behandling mot en av världens vanligaste blod­sjuk­domar, sicklecellanemi, och Ume­crine Cognition inom det heta området leversjukdomar. Vidare finns ”jokrar” i form av bolagen Dilafor (värksvaghet vid förloss­ning) och Aprea (behandl­ing av mutation som finns i hälften av alla tumörer).  

Givet den ganska breda portföljen av bolag bedömer vi att aktien är lågt värderat på börsen i dagsläget. En hög skuldsättning i form av konverti­bler och därtill ett komp­licerat värdedelningsavtal med fonden Rosetta Capital grumlar samtidigt utsikterna. Det ger en stor hävstång såväl uppåt som nedåt i aktien beroende på utfall i kliniska studier. Samman­taget bedömer vi att den pressade värde­ringen kan erbjuda ett intres­sant läge för investerare som är villiga att acceptera den höga risken. Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde i ett intervall mellan 6,9 och 10,1 kronor per aktie (beroende på antagande om utspädning). Vi inleder bevakning med råd Köp.

Författare Niklas Elmhammer