Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Moment Group AB: Kommuniké från årsstämma 26 maj 2020 i Moment Group AB

Vid årsstämman i Moment Group AB som hölls den 26 maj 2020 i Göteborg
fattades i huvudsak följande beslut:

· Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

· Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag,
varigenom den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny
räkning. Ingen utdelning sker.

· Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2019.

· Att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens
övriga ledamöter.

· Att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i
styrelsens revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets
ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i
revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens
ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och
15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.

· Att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning
baserad på verklig tidsåtgång.

· Att omvälja Emil Ahlberg och Åsa Knutsson, samt nyvälja Kenneth
Engström och Johan von Essen som styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

· Att välja Emil Ahlberg som styrelseordförande.
· Att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse
Andreas Mast att vara huvudansvarig revisor.

· Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för
hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.

· Att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt styrelsens förslag.

· Att besluta om riktad nyemission av aktier enligt styrelsens
förslag ("Nyemissionen").

· Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler
motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets
aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet
utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot
kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas
med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i
bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller
finansiering.

Sammanfattning av Nyemissionen

· Högst 5 400 280 aktier kommer att emitteras till en teckningskurs
om 1,50 kronor per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet
om högst 2 700 140 kronor.

· Teckningskursen har fastställts med utgångspunkt i aktiens viktade
genomsnittskurs under perioden den 23 mars 2020 - 3 april 2020 och
motsvarar enligt styrelsens bedömning marknadsvärdet.

· Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Verna Fastigheter AB.

· Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista
senast den 29 maj 2020 och betalning ska erläggas senast den 29 maj
2020.

· Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

· De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

· Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en
riktad nyemission är möjlig att genomföra med kort varsel och till en
lägre kostnad, vilket ger bolaget förutsättningar att arbeta sig
igenom den kris branschen nu genomgår.

·
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Drakenberg, VD/Koncernchef Moment Group
otto.drakenberg@momentgroup.com, 0708-64 55 04

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market,
och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom
Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje
år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom
Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg,
Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och
sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i
Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan
människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att
de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom
möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show-
och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans
i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och
Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och
nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och
STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen
själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i
kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns
också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela
världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal,
teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och
förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem
teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och
Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas
friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm.
2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moment-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-26...
https://mb.cision.com/Main/243/3120290/1253921.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.