Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Momentum Group AB (publ): Bokslutskommuniké 2019/20 1 april 2019-31 mars 2020

RÄKENSKAPSÅRET 2019/20 (1 april 2019-31 mars 2020)

· Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 6 135 MSEK (6 024).
· EBITA (exklusive jämförelsestörande poster om -14 MSEK avseende
kostnader i samband med förvärvet av Swedol) ökade med 6 procent till
338 MSEK (318), motsvarande en EBITA-marginal om 5,5 procent (5,3).

· Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster)
ökade till 317 MSEK (302), motsvarande en justerad rörelsemarginal om
5,2 procent (5,0). Rörelseresultatet uppgick till 303 MSEK (302) och
rörelsemarginalen till 4,9 procent (5,0).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 283 MSEK (296).
· Resultatet efter skatt uppgick till 217 MSEK (231).
· Resultatet per aktie uppgick till 7,70 SEK (8,20).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes till 505 MSEK.
· Avkastningen på eget kapital uppgick till 16 procent (19) och
avkastningen på rörelsekapitalet (EBITA/RK) till 28 procent (27).

· Den operativa nettolåneskulden uppgick till 166 MSEK (266) och
soliditeten var 48 procent vid räkenskapsårets utgång.

· Med anledning av den nuvarande osäkerheten i omvärlden på grund av
Covid-19 pandemin föreslås att ingen utdelning ska utgå för 2019/20
(föregående år: 3,20 SEK per aktie).

FJÄRDE KVARTALET (1 januari-31 mars 2020)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 539 MSEK (1 560).
· EBITA (exklusive jämförelsestörande poster om -5 MSEK) ökade med
10 procent till 91 MSEK (83), motsvarande en EBITA-marginal om 5,9
procent (5,3).

· Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster)
ökade med 8 procent till 85 MSEK (79), motsvarande en justerad
rörelsemarginal om 5,5 procent (5,1). Rörelseresultatet uppgick till
80 MSEK (79).

· Resultatet efter skatt uppgick till 54 MSEK (61).
· Covid-19 pandemin bedöms ha haft en begränsad effekt på koncernens
verksamhet med fortsatt stabil efterfrågan på många marknader och
geografier under det fjärde kvartalet.

Hur pandemin kommer att påverka Momentum Group under kommande kvartal
är i dagsläget inte möjligt att beskriva med säkerhet, men berörda
verksamheter i koncernen vidtar anpassade åtgärder beroende på hur
marknadsläget och situationen utvecklas.

· Förvärvet av Swedol slutfördes under det fjärde kvartalet och
tillträddes den 1 april 2020. Samgåendet mellan TOOLS och Swedol
skapar en attraktiv samarbetspartner till nordiska kunder, med goda
möjligheter till ökad effektivitet och samordningsvinster.

VDs KOMMENTARER

EN NY KONCERN TAR FORM MED TVÅ STARKA AFFÄRSOMRÅDEN
När vi i Momentum Group nu kan lägga ännu ett räkenskapsår bakom oss,
vårt tredje som självständigt bolag, är det som en helt annan koncern
än den vi inledde året med. Jag vill därför börja med att hälsa alla
nya kollegor från Swedol välkomna till Momentum Group. Samtidigt vill
jag också framföra ett stort tack till alla dedikerade medarbetare
inom alla delar av koncernen för era fina insatser under det gångna
räkenskapsåret 2019/20 - och till våra kunder och samarbetspartners
för fortsatt förtroende. Vi ser fram emot att fortsätta vår
utvecklings- och förbättringsresa tillsammans med er alla!

Vi är övertygade om att kombinationen av TOOLS och Swedols
kompletterande kundfokus och försäljningskanaler kommer att kunna
bidra till en ännu starkare och mer attraktiv samarbetspartner för
våra kunder, leverantörer och medarbetare inom affärsområde Verktyg,
Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd. Samtidigt fortsätter vi att
utveckla och förstärka koncernens verksamhet inom affärsområde
Komponenter & Tjänster och utvärderar kontinuerligt intressanta
förvärvsmöjligheter inom detta område i syfte att stärka vår position
ytterligare.

FORTSATT POSITIV RESULTATUTVECKLING UNDER 2019/20
Utvecklingen på våra huvudmarknader i Sverige, Norge och Finland har
varit relativt stabil under året som helhet, men där vi såg att
Covid-19 pandemin påverkade kundernas efterfrågan negativt under de
avslutande veckorna i mars 2020. Koncernens förmåga att leverera på
våra kundlöften har varit fortsatt god där samtliga enheter haft
verksamheten igång och med hög leveransförmåga. EBITA (justerat för
de jämförelsestörande poster vi haft under året avseende kostnader i
samband med förvärvet av Swedol om cirka 14 MSEK) ökade med 6 procent
till 338 MSEK för året, motsvarande en EBITA-marginal om 5,5 procent.
Vår lönsamhet mätt som avkastningen på eget kapital uppgick till 16
procent.

Sammanfattningsvis var 2019/20 ytterligare ett räkenskapsår som var
"bättre än igår", samtidigt som vi genomfört det största förvärvet i
koncernens historia. Extra glädjande är den fortsatta fina
utvecklingen för Momentum Industrial, vilket resulterade i det bästa
året någonsin i såväl omsättning som resultat. Tack vare våra
fokuserade insatser har kassaflödet från den löpande verksamheten
successivt stärkts under året, även justerat för IFRS 16-effekter.

2020/21 - ETT NYTT ÅR MED UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Momentum Group-koncernen har nu en årsomsättning om totalt cirka 9,5
miljarder SEK och omkring 2 700 engagerade kollegor runt om i Norden.
Momentum Groups finansiella ställning, kassaflöde och likviditet är
fortsatt stark och vi har en god finansiell beredskap för hantering
av både utmaningar och möjligheter.

Covid-19 pandemin fortsätter att påverka hela världsekonomin och
kommer ofrånkomligen även att påverka Momentum Group under det
innevarande året 2020/21. Vår första prioritet är att kontinuerligt
vidta relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder i syfte att
erbjuda våra medarbetare, kunder och övriga samarbetspartners en
säker och sund arbetsmiljö. Under april och inledningen av maj månad
har pandemin fortsatt att påverka många kunder negativt, med lägre
aktivitet och periodvis nedstängda verksamheter bland vissa
kundsegment som exempelvis fordonsindustrin. Samtidigt har
utvecklingen för ett antal andra kundsegment varit stabil och
efterfrågan inom vissa produktområden avseende bland annat personlig
skyddsutrustning ökat kraftigt. Vi bedömer att koncernens
decentraliserade affärsmodell är en stor fördel i detta mycket
varierande marknadsläge. Anpassade åtgärder såsom korttidsarbete och
uppsägningar i enlighet med de stödåtgärder som införts i flera
länder vidtas skyndsamt i koncernens verksamheter där så bedöms
nödvändigt och möjligt beroende på hur sysselsättningsgrad,
marknadsläge och situationen utvecklas. Den sammantagna effekten på
grund av rådande marknadsläge bedöms påverka efterfrågan på
koncernens produkter negativt de närmaste månaderna. Den samlade
effekten på vårt resultat är i nuläget svår att överblicka och beror
helt på djupet och längden på efterfrågenedgången samt effekterna av
de kostnadsreducerande åtgärder som vidtas.

Turbulenta tider kräver ett varmt hjärta och ett kallt huvud och vår
avsikt är att fortsätta på den inslagna vägen med fokus på
resultattillväxt i kombination med minskad rörelsekapitalbindning och
företagsförvärv för ökad lönsamhet. Momentum Group kommer att ta de
nödvändiga steg som vi, på ett ansvarsfullt sätt, behöver ta för att
säkerställa resultat, likviditet och kassaflöde även vid en längre
period med lägre efterfrågan på grund av Covid-19 pandemin - för att
härigenom kunna stärka förutsättningarna för koncernen och dess
medarbetare på lång sikt. Arbetet med att utvinna synergier och
förstärka kunderbjudandet genom samordningen av TOOLS och Swedol
pågår parallellt med oförminskad kraft. Vårt decentraliserade
resultatansvar, närheten till kunderna och vår förmåga att anpassa
oss till förändringar i omvärlden har aldrig varit viktigare än nu.

Stockholm i maj 2020

Ulf Lilius
VD & koncernchef

Presentation av Bokslutskommuniké - 12 månader 2019/20
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd
telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO
Niklas Enmark presenterar bokslutskommunikén och besvarar
efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: Onsdag den 13 maj 2020 kl. 11:00 CET.
Webblänk: https://financialhearings.com/event/12130.
Telefonnummer: SE +46 8 505 583 53 / UK +44 33 330 092 72 / US +1 83
352 683 80

Kontaktinformation

Ulf Lilius, VD & Koncernchef, telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter
och industrikomponenter, tjänster och service till professionella
slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen
omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700
anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm
sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/momentum-group-ab--publ-/r/bokslutskommunike-...
https://mb.cision.com/Main/18955/3109833/1246427.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.