Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-15

MQ: Styrelsen i MQ Holding AB har beslutat om en garanterad företrädesemission om cirka 176 MSEK

Pressmeddelande 15 mars, 2019

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras,
offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller
till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA,
eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se
avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i MQ Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag, villkorat av
godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 24 april
2019, beslutat om en garanterad nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 70 313 014 aktier
("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är
fastställd till 2,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen kommer
tillföra Bolaget cirka 176 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen i korthet

· MQ-koncernen har under hösten 2018 förstärkt ledningsgruppen genom
ett antal kompetenshöjande rekryteringar samt identifierat ett
flertal operationella åtgärder som förväntas skapa en förbättrad
kundupplevelse såväl som ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Vidare
omfattar dessa åtgärder även förändringar av marknadsföringsarbetet,
en optimering av produktmixen, investeringar i kompetenshöjande
åtgärder samt ett ökat fokus på Bolagets digitala plattform.

· Bolaget lanserade därutöver i januari 2019 ett strukturellt
åtgärdsprogram för att långsiktigt förbättra Bolagets resultat och
kostnadseffektivitet. Som ett led i detta arbete har Bolagets
styrelse gjort en översyn av Bolagets kapitalstruktur, inklusive
fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 176
MSEK. Emissionslikviden avses användas för att reducera Bolagets
befintliga bankskuld och utgör en del i en överenskommelse med
Bolagets lånebank, DNB, om en ny långsiktig lånefinansiering som ger
finansiellt utrymme för att realisera MQ-koncernens strukturella
åtgärdsprogram samt för tillväxtfrämjande initiativ.

· Befintliga aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen den 29 april
2019 erhåller två (2) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen
innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) ny aktie i Företrädesemissionen.

· Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 2,50 SEK
per aktie.

· Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 3-17 maj
2019.

· Företrädesemissionen tillför Bolaget en emissionslikvid om cirka
176 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

· Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av
godkännande från den extra bolagsstämman som avses hållas den 24
april 2019.

· Investment AB Öresund ("Öresund") och medlemmar av familjen
Qviberg, som tillsammans representerar cirka 18,8 procent av det
totala antalet aktier och röster i Bolaget har åtagit sig eller
kommer att åta sig att teckna sina pro rata-andelar i
Företrädesemissionen, motsvarande totalt 33 MSEK. Därutöver har
Öresund och medlemmar av familjen Qviberg lämnat garantiåtaganden
till Bolaget avseende den del av Företrädesemissionen som inte täcks
av teckningsåtaganden. Därmed är Företrädesemissionen till fullo
täckt av tecknings- och garantiåtaganden.

· Swedbank Robur och Unionen, som tillsammans representerar cirka
12,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har
uttryckt sin avsikt att teckna sina pro rata-andelar i
Förträdesemissionen.

· Öresund, medlemmar av familjen Qviberg och Jaller Klädcenter AB,
som tillsammans representerar cirka 27,6 procent av det totala
antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för
emissionen vid den extra bolagsstämman. Därtill har Swedbank Robur,
som representerar cirka 9,7 procent av det totala antalet aktier och
röster i Bolaget, meddelat sin avsikt att rösta för emissionen vid
den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv

MQ-koncernen är en etablerad aktör inom svensk modehandel som driver
kedjorna MQ och Joy. I koncernen ingår, per 28 februari 2019, 170
fysiska butiker samt e-handel för MQ respektive Joy. Strategin är att
utvecklas långsiktigt som modeföretag med hög tillgänglighet och
attraktionskraft i alla kanaler. Oavsett var kunden väljer att handla
ska köpupplevelsen vara personanpassad, inspirerande och smidig.
Erbjudandet förstärks av att e-handel och fysiska butiker samverkar
och driver kundtrafik till varandra. Två kedjekoncept innebär att
Bolagets kundgrupp är bred men väl definierad: MQ vänder sig till
modeintresserade män och kvinnor som vill känna sig välklädda med
kvalitet och personlig stil, och Joy till kvinnor mitt i livet som
söker mode, kvalitet och passform.

Bolaget har under hösten 2018 påbörjat flertalet tillväxtfrämjande
initiativ samt förstärkt ledningsgruppen genom ett flertal
kompetenshöjande rekryteringar. Den nytillträdda bolagsledningen har
sedan sitt tillträde genomfört en översyn av Bolagets verksamhet och
som ett resultat av detta arbete identifierat de faktorer som anses
ha föranlett MQ-koncernens negativa operationella utveckling under de
senaste åren. Kartläggningen av dessa faktorer har i sin tur
möjliggjort framtagandet av en handlingsplan med operationella
åtgärder som för närvarande implementeras. Dessa åtgärder omfattar
ett flertal områden inom Bolagets verksamhet och presenteras nedan.

· Omdaning av marknadsföringsarbetet med syfte att synkronisera
samtliga marknadsföringskanaler och förmedla ett tydligare budskap
som representerar Bolagets kärnvärden.

· Optimering av försäljningsmixen genom att lyfta fram Bolagets
nyckelvarumärken och varukategorier, ett starkare fokus på egna
varumärken (som idag utgör ca 70 procent av försäljningen), fler
varukategorier med ett bredare prisintervall samt utökade
kringförsäljningsmöjligheter genom nya kategorier såsom accessoarer
och kompletterande tillbehör.

· Investering i kompetenshöjande åtgärder för att erbjuda en mer
inspirerande och personlig kundupplevelse.

· Omstöpning av befintlig kundklubb (idag ca 1 miljon medlemmar)
till ett värdebaserat lojalitetsprogram med aktiviteter och
erbjudanden baserade på kundkännedom.

· Förkortning av ledtiden mellan inköp och försäljning med större
tyngd på säsongspecifika plagg med större förutsättning för
fullprisförsäljningar.

· Differentiering av utbud i butik för att fånga lokala variationer
i efterfrågan mellan exempelvis storstad och landsort.

· Ökade investeringar i Bolagets digitala plattform för att
tillgodose kundens behov av ett harmoniserat utbud i alla
försäljningskanaler.

Dessa åtgärder förväntas skapa en förbättrad kundupplevelse såväl som
förstärkt lönsamhet och konkurrenskraft. Utöver de operationella
initiativen har Bolaget lanserat ett strukturellt åtgärdsprogram,
även det för att långsiktigt förbättra Bolagets resultat och
kostnadseffektivitet. Programmet beräknas förstärka resultatet på
EBITA-nivå[1] med 50 MSEK under räkenskapsåret 2019/20. Det
strukturella åtgärdsprogrammet omfattar en kostnadsreducering inom
kedjorna MQ och Joy, ett realiserande av ännu outnyttjade
synergieffekter inom Joy inklusive att huvudkontoret flyttas till MQs
befintliga lokaler samt nedstängningar av 13 olönsamma Joy-butiker.
Engångskostnader kopplade till detta beräknas totalt att uppgå till
10 MSEK.

Som ett led i översynen av Bolagets kapitalstruktur har MQ-koncernen
träffat en överenskommelse om en ny långsiktig lånefinansiering med
Bolagets lånebank DNB, villkorat av att Företrädesemissionen
genomförs. Det nya låneavtalet ger MQ-koncernen finansiell
flexibilitet och handlingsutrymme i arbetet framöver för att uppnå
ökad lönsamhet, i kombination med det strukturella åtgärdsprogrammet.
Styrelsen för Bolaget har mot denna bakgrund fattat beslut om att,
under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra
Företrädesemissionen om cirka 176 MSEK. Emissionslikviden kommer, med
avdrag för emissionskostnader om cirka 13 MSEK, att användas för att
reducera Bolagets befintliga bankskuld. Syftet med emissionen är
således att säkerställa en långsiktig finansiering och att skapa
finansiellt utrymme för att realisera Bolagets strukturella
åtgärdsprogram samt tillväxtfrämjande initiativ för ökad lönsamhet
och konkurrenskraft. Därutöver blir Bolaget mindre känsligt för
svängningar i marknad och försäljning vilket medför att ytterligare
värde kan skapas för Bolagets aktieägare och övriga intressenter.

Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har idag, villkorat av godkännande från en extra
bolagsstämma som avses hållas den 24 april 2019, beslutat om en
nyemission om högst 70 313 014 aktier, motsvarande cirka 176 MSEK,
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen
kommer, vid full teckning, öka Bolagets aktiekapital med 7 031 301,40
SEK till 10 546 952,10 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att
uppgå till 105 469 521 aktier.

Innehavare av aktier i Bolaget som på avstämningsdagen den 29 april
2019 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger
företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande
till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje
aktie erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Första dag för handel av
aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 april
2019.

I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter
ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande
prioritetsordning:

· I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal
teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

· I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast tecknat
aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

· I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de parter som
garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda
garantiutfästelser.

Teckningskursen är 2,50 SEK per ny aktie. Teckningskursen motsvarar en
rabatt om cirka 43 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen
efter avskiljande av teckningsrätter (s.k.TERP), baserat på
stängningskursen på Nasdaq Stockholm för MQ-aktien den 14 mars 2019.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 3 maj
2019 till och med den 17 maj 201...

Författare Cision