Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-29

MRG: Kallelse till extra bolagsstämma i Mr Green & Co AB (publ)

På begäran av William Hill, som efter fullföljande av det offentliga
uppköpserbjudandet till aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ) ("MRG"
eller "Bolaget") innehar över 90 procent av det totala antalet aktier
och röster i MRG, kallas aktieägarna i MRG till extra bolagsstämma
fredagen den 22 februari 2019 kl 11:00 i Advokatfirman Cederquists
lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering sker från kl
10:30.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 16 februari 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag
måste aktieägare i praktiken vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken fredagen den 15 februari 2019);

dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast måndagen
den 18 februari 2019.

Anmälan om deltagande vid stämman ska göras antingen per e-post till
information@mrggroup.com eller skriftligen per post till Mr Green &
Co AB, Att: Investor Relations, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57
Stockholm.

Vid anmälan ska följande uppgifter anges: namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid),
registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst
två) och i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta på stämman, genom
förvaltarens försorg omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är
registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen
den 16 februari 2019. Detta innebär att aktieägare som önskar göra
sådan omregistrering bör underrätta förvaltaren härom i god tid före
fredagen den 15 februari 2019. Sådan registrering kan vara
tillfällig.

Fullmakter

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta
inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast
måndagen den 18 februari 2019. Fullmakt måste uppvisas i original och
får inte vara äldre än ett år om det inte anges en längre
giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns på
Bolagets webbplats mrggroup.com
(https://www.mrggroup.com/bolagsstyrning/bolagsstamma).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Val av revisor samt beslut om arvode till revisorn
11. Beslut om borttagande av årsstämmans beslut om valberedning
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7?10, Förslag till styrelsens sammansättning och arvoden samt
revisorsval och arvode

Bolaget har informerats om att William Hill kommer att presentera
förslag till beslut senast vid den extra bolagsstämman.

Aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 40 849 413
aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kan komma att användas för
erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för extra
bolagsstämman.

_______________________

Stockholm i januari 2019

Styrelsen för Mr Green & Co AB

För ytterligare information kontakta gärna:

Per Norman, VD MRG, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrggroup.com

Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72,
ase.lindskog@mrggroup.com

MRG (https://www.mrggroup.com/) är en snabbväxande, innovativ
iGamingkoncern med verksamhet i tretton marknader. MRG erbjuder en
förstklassig upplevelse med starkt fokus på Green Gaming. MRG
grundades 2007 och driver iGamingsajterna Mr Green
(https://mrgreen.com/sv), Redbet (https://redbet.com/sv), 11.lv,
Vinnarum (https://www.vinnarum.com/sv), Bertil
(https://www.bertil.com/sv), MamaMiaBingo
(https://www.mamamiabingo.com/sv), BingoSjov
(https://www.bingosjov.dk/) och BingoSlottet
(https://www.bingoslottet.dk/). Koncernen omsatte 1 192,0 Mkr 2017
och har över 400 anställda. MRG har spellicenser i Danmark, Irland,
Italien, Lettland, Malta, Storbritannien och Sverige. MRG är noterat
på Nasdaq Stockholms mid cap-lista under namnet Mr Green & Co (ticker
MRG). Läs gärna mer på www.mrggroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mrg/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mr-gr...
https://mb.cision.com/Main/8953/2728103/983125.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.