Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-06

Multidocker Cargo Handling: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB (PUBL)

Aktieägarna i MultiDocker Cargo Handling AB (publ), org. nr
556149-1860 kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika första
kontrollstämma) onsdagen den 25 mars 2020 klockan 8.00 i bolagets
lokaler på Stohagsgatan 6, Norrköping.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 19 mars 2020 och dels
senast den 19 mars 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen
per post till MultiDocker Cargo Handling AB (publ), Att: Jeanette
Gränjefors, Stohagsgatan 6, 602 28 Norrköping, eller per e-post till
finance@multidocker.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på bolagets hemsida www.multidocker.com. Aktieägare som
företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman
insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som
framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
19 mars 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före
nämnda datum.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns
yttrande över KBR 1 jämte beslut huruvida Bolaget ska gå i
likvidation eller driva verksamheten vidare.

8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns
yttrande över KBR 1 jämte beslut huruvida Bolaget ska gå i
likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen har den 31 december 2019 upprättat en kontrollbalansräkning
enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av
Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.
Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital understiger
hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är
styrelsen för Bolaget skyldigt att kalla till extra bolagsstämma
(första kontrollstämman). Om Bolagets eget kapital vid tiden för
stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska
bolagsstämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva
verksamheten vidare, varför styrelsen förslår följande förslag.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift

Styrelsens uppfattning är att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta
av att stämman beslutar om fortsatt drift av bolaget. Skälen för
detta är att bolaget har god efterfrågan på produkter, historiskt hög
efterfrågan speglad i offertstock, en god orderbok, och en
fulltecknad leveransplan fram till sensommaren. Omfattande åtgärder
för att sänka kostnaderna både för produktion och overheadkostnader
är genomförda, förstärkning av rörelsekapitalet har genomförts och
fortsätta åtgärder planeras genomföras. Utöver det pågår en process
för att analysera och genomföra andra finansiella förändringar och
förstärkningar för att återställa kapitalet.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom
åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt prova
frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför
den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny
kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om
denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet
återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är
Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten
vidare skyldig att enligt aktiebolagslagen även upprätta ett förslag
till beslut om likvidation att föreläggas stämman. I anledning därav
föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att
Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att
stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation. Skälet för
styrelsens sekundära förslag är att Bolagets egna kapital, enligt den
av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften
av det registrerade aktiekapitalet. För den händelse stämman inte
beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten
vidare utan beslutar att Bolaget ska gå i likvidation, föreslås
beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet
samt likvidator har utsetts för Bolaget. Dagen för skifte av Bolagets
återstående tillgångar (om några) beräknas, under förutsättningar att
inga oförutsedda händelser sker, att Bolagets tillgångar realiserats
samt att Bolaget har uppfyllt samtliga förpliktelser. Någon
skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Med hänsyn till
de föreliggande omständigheterna är det emellertid inte möjligt att
göra annat än en grov uppskattning av skifteslikvidens storlek.
Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana
smärre justeringar av de på stämman fattade besluten i den
utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

B. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas
till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears
webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

___________________________
MultiDocker Cargo Handling AB (publ)
Styrelsen

Percy Österström, styrelseordförande, tel: 070 53 196 03, email:
percy.osterstrom@multidocker.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/multidocker-cargo-handling/r/kallelse-till-ex...
https://mb.cision.com/Main/15188/3054295/1207118.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.