Du är här

2018-02-14

MultiQ: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2017

MultiQ visar positivt resultat för helåret 2017 och uppvisar fortsatt
styrka genom att vinna tilldelningsbeslut i två viktiga
upphandlingar.

Fjärde kvartalet

· Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 26,3 Mkr (39,3 Mkr)
· Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -0,4 Mkr
(1,6 Mkr)

· Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev -0,00 kr (0,01 kr)

Helåret

· Intäkterna för perioden januari-december uppgick till 129,1 Mkr
(135,3 Mkr)

· Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till
1,2 Mkr (-5,3 Mkr)

· Resultat per aktie för perioden januari-december blev 0,01 kr
(-0,04 kr)

VD KOMMENTERAR

Resultatet för helåret uppgick till 1,2 Mkr vilket är en kraftig
förbättring jämfört med föregående år (-5,3 Mkr). Visserligen sjönk
helårets totala omsättning, speciellt beroende på en ovanligt låg
omsättning under kvartal fyra, men kostnadskontroll och konsolidering
med inköpta bolag har gett effekt hela vägen ned i resultaträkningen.

Vi har under fjärde kvartalet slutfört förvärvet av en Telia Cygate
verksamhet inom digital skyltning och bokningssystem. I affären
ingick även att Telia själva blir såväl ny kund till MultiQ samt
möjlig återförsäljare av MultiQ's produkter och tjänster.
Möjligheterna till synergieffekter är flera. Digital Skyltning är en
stor del av MultiQs befintliga verksamhet och tillskottet ger oss
många nya kunder inom detta område. Rumsbokning blir en ny produkt i
vårt erbjudande som passar mycket väl in till många av våra
befintliga kunder.

Efter periodens utgång har vi även annonserat att vi vunnit två stora
offentliga upphandlingar. Upphandlingarna har skett i öppen
konkurrens vilket vi ser som ett bevis på MultiQs förmåga att kunna
uppfylla långtgående krav med branschens bästa pris/kvalitet
kombination.

För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett
tydligt fokus att visa långsiktig tillväxt och resultat.

Lars Pålsson, tf VD

INTÄKTER
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 26,3 Mkr (39,3 Mkr),
vilket motsvarar en minskning med 33,1% jämfört med samma period
förra året. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 50,4%
(42,0%), vilket är högre än samma period föregående år.

Intäkterna för helåret uppgick till 129,1 Mkr (135,3 Mkr), vilket är
en minskning med 4,6% jämfört med samma period förra året.
Bruttomarginalen uppgick till 46,3% (43,7%), vilket är högre än
föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (-0,4
Mkr). För helåret uppgick rörelseresultatet till -2,3 Mkr (-8,0 Mkr),
vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Svenska Spels upphandling av
Digital Skyltning

Svenska Spel har under hösten och vintern genomfört en omfattande
upphandling av Digital Skyltning. Tilldelningsbeslut har gått till
MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas.
Möjligt ordervärde uppskattas till 6-20 Mkr över en period 2-4 år.

MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Region Skåne Skånetrafikens
Infotainment upphandling

Region Skåne Skånetrafiken har under hösten och vintern genomfört en
omfattande upphandling kring Infotainment. Tilldelningsbeslut har
gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att
inledas. Upphandlingens omfattning är 54 Mkr under en period om 6 år.

Stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från MultiQ
Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos
ombuden. Ordervärde 2,8 Mkr på digitala skärmar. Via interaktiva
skärmar hos ombuden får kunden tillgång till både speltips, odds och
resultat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OKTOBER-DECEMBER 2017

MultiQ slutför förvärv av Telia Cygates verksamhet inom Digital
Skyltning

MultiQ förvärvar den 1 december 2017 en verksamhet av Cygate benämnd
Digital Media Distribution, DMD. Cygate är en del av Telias
företagsaffär. I den överlåtna verksamheten ingår digital skyltning
och bokningssystem för konferensrum.

Affären motiveras för MultiQ av en ökad kundbas samt långsiktiga
synergieffekter och en konsolidering av marknaden. Den övertagna
verksamheten omsätter cirka 15-20 MSEK per år. Affären förväntas ge
en positiv resultatpåverkan redan 2018. Finansiering av förvärvet
ryms inom befintliga kreditramar.

Isländska kollektivtrafikbolaget Strætó investerar i digital
IT-lösning från MultiQ

Strætó är ledande inom kollektivtrafiken på Island. Deras investering
omfattar 120 st bussar i Reykjavikområdet. Ordervärdet är 3,3 Mkr och
omfattar till att börja med digitala tjänster för WiFi till
passagerarna och CCTV surveillance (övervakningskameror).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

MultiQ International (Publ) genomför optionsprogram
MultiQ International AB genomför i januari ett optionsprogram riktat
till personal och ledande befattningshavare.

Stort tyskt läkemedelsföretag fortsätter välja skärmar från MultiQ
Ordern uppgår till ca 3,8 Mkr och är resultatet av ett mångårigt
samarbete. Kunden har en framträdande roll inom främst
cancerforskning. MultiQ erbjuder specialdesignade skärmar anpassade
efter kundens laboratoriemiljö.

Stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från MultiQ
Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos
ombuden. Ordervärde 2,7 Mkr på digitala skärmar.

Stort nordamerikanskt bolag i spelbranschen satsar på digital lösning
från MultiQ

Kunden investerar i en komplett digital lösning för sina spelombud.
Ordervärde ca 1 Mkr.

Skånetrafiken fortsätter att investera i infotainment från MultiQ
Investeringen av infotainment avser 53 av Malmös stadsbussar.
Ordervärdet är ca 3,1 Mkr och omfattar både system och skärmar.

FRAMTID

Marknaden för Digital Skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i
pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl
Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i
skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa
genom både egen tillväxt och förvärv av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett
projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett
jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför
uppvisa en viss grundnivå men kring denna finns stora svängningar
mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att
redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser
eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på
bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Koncernen hade totalt 20,0 Mkr (21,0 Mkr) i likvida medel och
outnyttjade krediter per den 31 december 2017, varav 7,0 Mkr (8,0
Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 57,5 (56,3%).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 6,6
Mkr (5,8 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde
från den löpande verksamheten med 6,6 Mkr (-0,5 Mkr) och det totala
kassaflödet resulterade i -1,1 Mkr (-0,2 Mkr).

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,9 Mkr (-1,8 Mkr).
Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,9 Mkr (-1,8 Mkr)
och investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 Mkr (1,3
Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,1 Mkr) i likvida medel per
den 31 december 2017.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både
finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen
pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker
samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ's års-redovisning för
2016, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ's
årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering. Termen "IFRS" i detta dokument innefattar
tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av
dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation
Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har
beskrivits i årsredovisningen för 2016. Inga nya eller omarbetade
IFRS, som trätt i kraft 2017, har haft någon betydande påverkan på
koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2,
Redovisning för juridiska personer.

MultiQ har valt att tillämpa IFRS 15 med full retroaktivitet från den
1 januari 2018. Under året har MultiQ identifierat att det finns två
typer av prestationsåtaganden nämligen leverans av varor respektive
tjänster. Under året har MultiQ utvärderat effekterna av standarden
med slutsatsen att IFRS 15 inte kommer att få någon påverkan på
koncernens intäktsredovisning jämfört med nuvarande principer.

IFRS 9 Financial Instruments träder i kraft för räkenskapsår som
inleds den 1 januari 2018 och ersätter IAS 39. Standarden avser
redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder.
Under året har MultiQ utvärderat effekterna av standarden med
bedömningen att denna inte kommer att få någon väsentlig påverkan på
koncernen.

IFRS 16 Leases träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter IAS 17.
Under innevarande år kommer MultiQ utreda hur IFRS 16 kommer att
påverka de finansiella rapporterna för koncern och moderföretag.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen för 2018 kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ
senast den 22 april 2018 och kommer att sändas ut till de aktieägare
som begärt den. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig
på MultiQs hemsida.

NOTERING

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap
sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-mars 22 maj 2018

Årsstämma 22 maj 2018

Delårsrapport januari-juni augusti 2018

Delårsrapport januari-sept november 2018

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Lund den 14 februari 2018

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall
offentliggöra enligt lagen om värdes-pappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 februari 2018 kl 1...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.