Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

MultiQ: DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2020

Färre projektleveranser men visar styrka i orostider

Första kvartalet

> Intäkterna uppgick till 38,0 Mkr (44,0 Mkr)

> Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 Mkr (2,1 Mkr)

> Resultat per aktie för första kvartalet blev 0,00 kr (0,02 kr)

VD KOMMENTERAR
När detta skrivs befinner vi oss i en extrem situation då en epidemi
drabbar hälsa och ekonomi i hela vår värld. Ingen är opåverkad och
även MultiQ upplever utmaningar. Vår bedömning är att vi långsiktigt
ska kunna återgå till tidigare omfattning men osäkerheten är stor när
detta kan ske i tiden. På kort och medellång sikt ser vi en stor
påverkan på verksamheten och vi parerar dessa effekter med alla
tillgängliga medel.

Under kvartalet har operativ drift varit i full gång, medan
försäljningsarbetet har påverkats negativt. Vi följer myndigheternas
införda restriktioner. I Danmark och Norge är restriktionerna mer
stränga för vår verksamhet. De fulla konsekvenserna återstår att se.

Intäkterna sjönk under det första kvartalet till 38 Mkr beroende på
att inga större projektleveranser skett under kvartalet.
Bruttomarginalen ökade vilket beror på att produktmixen bestod av mer
tjänster än varor. Våra återkommande intäkter i form av service och
licensabonnemang är stabila. Resultat efter skatt går ned till 0,5
Mkr, till följd av de lägre intäkterna.

Som nytillträdd VD ser jag fram emot att långsiktigt leda MultiQ i
fortsatt tillväxt, samt kortsiktigt hantera den osäkerhet och de
stora utmaningar som pågår.

INTÄ KTER
Intäkterna för perioden januari-mars uppgick till 38,0 Mkr (44,0 Mkr),
vilket motsvarar en minskning med 13,6 % jämfört med samma period
förra året. Bruttomarginalen uppgick till 45,9 % (43,8 %), vilket är
en förbättring jämfört med föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Under perioden uppgick rörelseresultatet till -1,2 Mkr (2,1 Mkr),
vilket är en försämring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI-MARS 2020

Det välkända tyska läkemedelsföretaget Roche väljer skärmar från
MultiQ

MultiQ har fått en order värd drygt 4,2 MSEK av det stora tyska
företaget Roche inom läkemedel och diagnostik. Totalt har MultiQ
levererat nästan 4 500 skärmar till Roche och ordern är resultatet av
ett mångårigt samarbete. Leverans av skärmar kommer att ske löpande
från sommaren 2020 till våren 2021.

MultiQs styrelse föreslår inställd aktieutdelning samt kommenterar
rådande läge

Den rådande situationen med anledning av COVID-19 leder till
påfrestningar och osäkerhet om framtiden och styrelsen i MultiQ har
därför beslutat att föreslå inställd utdelning till kommande
årsstämma.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

MultiQ stärker samarbete med stort nordamerikanskt spelbolag
Western Canada Lottery Corporation (WCLC) tecknar avtal för MultiQs
mjukvara och tillhörande service och support via partnern Scientific
Games. Ordervärdet uppskattas till ca 10 MSEK under en femårsperiod.
Avtalet är en följd av det ramavtal som tidigare meddelats under
2019.

Henrik Esbjörnson blir ny vd för MultiQ
Styrelsen för MultiQ har utsett Henrik Esbjörnson till ny VD för
bolaget. Tjänsten tillträddes 1 maj 2020.

FRAMTID
Osäkerheten om den närmaste framtiden är stor med anledning av
Covid-19 situationen. De återkommande intäkterna räknar vi dock med
att vara i stort sett opåverkade, medan projekten kommer att
påverkas. Vi ser löpande över kostnadssidan och följer noga de
möjligheter som kan finnas i statliga stödpaket.

Marknaden för digital skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i
pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl
Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i
skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa
genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett
projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett
jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför
uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan
kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att
redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser
eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på
bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 25,4 Mkr (14,7 Mkr) i likvida medel och
outnyttjade krediter per den 31 mars 2020, varav 5,4 Mkr (4,4 Mkr)
avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 71,9 % (48,4 %).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,5
Mkr (0,7 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde
från den löpande verksamheten med -10,4 Mkr (-5,7 Mkr) och det totala
kassaflödet resulterade i -12,5 Mkr (0,5 Mkr).

MultiQ är för närvarande finansierat genom ett mindre lån,
checkräkningskredit samt egna medel. För närvarande finns inget
behov av kapitaltillskott.

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,4 Mkr (-0,6 Mkr).
Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 Mkr (-0,6 Mkr)
och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0
Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per
den 31 mars 2020.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både
finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen
pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker
samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ's års-redovisning för
2019, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ's
årsredovisning för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2,
Redovisning för juridiska personer.

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har
beskrivits i årsredovisningen för 2019. Inga nya eller omarbetade
IFRS, som trätt i kraft 2020 har haft någon väsentlig påverkan på
koncernen.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap
sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-juni augusti 2020

Delårsrapport januari-sept november 2020

Bokslutskommuniké 2020 februari 2021

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Lund den 19 maj 2020

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 19 maj 2020 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Henrik Esbjörnson, VD
Tfn: 010-211 66 45
E-mail: henrik.esbjörnson@multiq.com

Lars Pålsson, Ordförande
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund
Tfn: 010-211 66 00
E-mail: investors@multiq.com
Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade
bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst
inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund,
Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i
ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin
Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/multiq/r/delarsrapport-januari---mars-2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/518/3115155/1249937.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.