Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

MultiQ: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

Vid årsstämman i MultiQ International AB (publ) ("MultiQ") den 19 maj
2020 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter, den verkställande direktören och den tidigare
tillförordnade verkställande direktören. I enlighet med styrelsens
förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till
aktieägarna för 2019 och att bolagets överkursfond, balanserade
resultat och årets resultat överförs i ny räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Jonathan Nilsson, Lars Pålsson och
Kristina Jarring Lilja samt nyvaldes Emil Hjalmarsson. Lars Pålsson
valdes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes Ernst
& Young AB. Martin Henriksson angavs som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 545.000 kronor, att fördelas
med 275.000 kronor till styrelsens ordförande samt med 90.000 kronor
vardera till de övriga styrelseledamöterna. Arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Bolagsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver
beslutades att utse en valberedning i enlighet med valberedningens
förslag.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till
dotterbolaget MultiQ Products AB vederlagsfritt utge högst 5.550.000
teckningsoptioner 2020/2023, berättigande till teckning av lika många
nya aktier, för vidareöverlåtelse till MultiQ:s verkställande
direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda.

Sådan vidareöverlåtelse ska ske till marknadsvärde, beräknat enligt
Black & Scholes-modellen. Motiven för förslaget och skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att MultiQ bedömer att
det är positivt för bolagets långsiktiga utveckling att de anställda
i koncernen erbjuds möjlighet till delägande genom ett återkommande
incitamentsprogram. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ej ske
till den del som bolaget istället beslutar att utfärda köpoptioner
inom ramen för det optionsprogram som stämman beslutade om enligt
nedan.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om
nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier
motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för
emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och
representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms
inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets
bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov
stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för
bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier över Nasdaq
Stockholm eller genom erbjudande som riktar sig till samtliga
aktieägare. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget
efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i
bolaget. Förvärvet ska ha till syfte att främja en effektivare
kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare,
använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv
samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier över eller
utanför Nasdaq Stockholm. Överlåtelsen ska ha till syfte att främja
en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets
aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra
företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt
optionsprogram.

Bolagsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag,
om optionsprogram varvid bolaget, till den del bolaget ej beslutar
att överlåta teckningsoptioner, kan besluta att utfärda köpoptioner
till ledning och anställda på samma villkor som teckningsoptionerna.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande Lars Pålsson
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade
bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst
inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund,
Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i
ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin
Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/multiq/r/kommunike-fran-arsstamman-i-multiq-i...
https://mb.cision.com/Main/518/3113199/1248610.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.