Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

MultiQ: Rättelse: Bokslutskommuniké Januari - december 2020

Avstämningsdatum för utdelning har justerats till 22 maj från tidigare
utskickad version. Övrig information är identisk.

Rekordår för MultiQ och styrelsen föreslår utdelning

Fjärde kvartalet

> Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 56,0 Mkr (43,7 Mkr)
> Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 0,01 Mkr
(0,9 Mkr)

> Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev 0,00 kr (0,01 kr)
Helåret

> Intäkterna för perioden januari-december uppgick till 248,9 Mkr
(151,3 Mkr)

> Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till
22,9 Mkr (2,2 Mkr)

> Resultat per aktie för perioden januari-december blev 0,19 kr (0,02
kr)

> Styrelsen föreslår utdelning om 0,05 kr (0,00 kr)
VD KOMMENTERAR
2019 är ett mycket bra år för oss. Omsättningen har ökat med 64,5%
till 248,9 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet blev 22,9 Mkr
vilket är en kraftig ökning jämfört med 2,2 Mkr föregående år. Vi har
levererat två stora projekt till Svenska spel och Western Canadian
Lottery Corporation liksom flera större leveranser till
kollektivtrafiken.

För fjärde kvartalet ligger omsättningen på 56,0 Mkr, vilket är en
ökning med 28,1%, men det blev ett nollresultat efter skatt.
Orsakerna till detta är i huvudsak faktorer av tillfällig karaktär.
Kostnaderna är högre än förväntat i enskilda projekt och högre
rekryterings-, bonus- och ledningskostnader samt planerad
lagernedskrivning. Bruttomarginalen sjunker även på grund av
volymrabatter i vissa leveranser. Viktiga leveranser under kvartalet
har gått till Skånetrafiken och Western Canada Lottery Corporation.

Vår strategi är att arbeta direkt med slutkunder men också via
partners för de marknader och kunder som vi annars skulle ha svårt
att nå. Partneravtalet med Telia under fjärde kvartalet är särskilt
viktigt då det på sikt kan öppna vägar till nya affärer inom Telias
kundbas.

Digitaliseringen i samhället fortsätter i hög takt och efterfrågan på
Digital Signage är fortsatt god. För de lite enklare lösningarna ökar
konkurrensen och priserna blir pressade. Vårt fokus riktas mot de
kundgrupper där fördelar i vår mjukvara och vår tekniska kompetens
blir värderad.

Omstruktureringen av branschen fortsätter och vi står väl rustade för
att vara aktiva i dessa processer.

Jag ser goda möjligheter för MultiQ framöver. Vi har tung teknisk
kompetens, modern mjukvara, bra partners och långa kundrelationer.
Återkommande intäkter har ökat med nästan 15 % jämfört med föregående
år. Våra intäkter varierar dock över kvartalen eftersom de påverkas
av ett ojämnt intäktsflöde från hårdvaru- och projektleveranser.

Lars-Göran Mejvik
tf, VD

INTÄKTER
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 56,0 Mkr (43,7 Mkr),
vilket motsvarar en ökning med 28,1% jämfört med samma period förra
året. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 34,6%
(38,7%), vilket är lägre än samma period föregående år.

Intäkterna för helåret uppgick till 248,9 Mkr (151,3 Mkr), vilket är
en ökning med 64,5% jämfört med samma period förra året.
Bruttomarginalen uppgick till 38,5% (43,2%), vilket är lägre än
föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -0,4 Mkr (-0,2
Mkr). För helåret uppgick rörelseresultatet till 21,6 Mkr (0,1 Mkr),
vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

> Inga

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OKTOBER-DECEMBER 2019

> MultiQ tecknar partneravtal med Telia
Partneravtalet innebär att Telia Company AB nu kan erbjuda sina kunder
en komplett uppsättning av produkter och tjänster inom området
digital skyltning. Ett samarbete med Telia inleddes 2017 då MultiQ
förvärvade verksamheten inom Digital Media Distribution (DMD) av
Telias dotterbolag Cygate.

> MultiQs VD lämnar, ny tillförordnad vd utsedd
Michael Wolgsjö har på egen begäran sagt upp sin anställning som VD på
MultiQ. MultiQs styrelse har med omedelbar verkan utsett Lars-Göran
Mejvik till tillförordnad vd i MultiQ.

MultiQ fortsätter att ta marknadsandelar inom kollektivtrafiken i
Danmark

> Bussbolaget Anchersen väljer att teckna avtal med MultiQ avseende
en totallösning för kommunikation i bussar. Avtalet gäller 33 bussar
som ska i drift i Köpenhamn. Ordervärdet är 4 MSEK och leverans sker
under en treårsperiod.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2019

> Svenska Spel lägger tilläggsorder på 4,9 Mkr
MultiQ har mottagit en ramorder på bildskärmar från vår befintliga
kund Svenska Spel. En första leverans till ett värde av ca 3 MSEK
planeras ske under första kvartalet 2020. Avrop på resterande skärmar
beräknas ske under andra kvartalet 2020.

> Stort nordamerikanskt spelbolag satsar på digital signage från
MultiQ

MultiQ har mottagit en ramorder där slutkund är den statliga
lotteriorganisationen WCLC i Kanada. Det sammanlagda ordervärdet
beräknas uppgå till 50 MSEK fördelat på leveranser över en
treårsperiod. Kunden önskar utveckla spelupplevelsen hos ombuden och
där skapa en modern och attraktiv spelmiljö med hjälp av interaktiva
informationsskärmar. Inom denna ramorder har gjorts en större
avropsorder värd 23 MSEK som beräknas levereras hösten/vintern
2019/2020.

> Stor order till MultiQ från bussoperatör i Danmark
En stor bussoperatör i Danmark, Tide Buss, väljer att teckna avtal med
MultiQ avseende en totallösning för kommunikation i bussarna. Ordern
som börjar att levereras redan i år, innefattar hårdvara, mjukvara
och tjänster. Kontraktet löper på minst 3 år och är värt drygt 11,2
MSEK.

> Order från skandinaviskt spelbolag
MultiQ har mottagit en tilläggsorder från den befintliga kunden
Svenska Spel som kommer att genomföra en hårdvaruuppgradering hos
alla sina spelombud. Ordern är värd drygt 6,2 MSEK och leverans
kommer huvudsakligen att ske under 2019.

> Michael Wolgsjö blir ny vd för MultiQ
Styrelsen för MultiQ har utsett Michael Wolgsjö till ny vd för
bolaget. Tjänsten tillträddes 18 mars 2019.

FRAMTID
Marknaden för Digital Skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i
pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl
Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i
skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa
genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett
projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett
jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför
uppvisa en viss grundnivå men kring denna stora svängningar mellan
kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att
redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser
eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på
bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Koncernen hade totalt 33,6 Mkr (16,1 Mkr) i likvida medel och
outnyttjade krediter per den 31 december 2019, varav 17,6 Mkr (3,9
Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 67,5 (57,9%).
Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 9,5
Mkr (4,9 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde
från den löpande verksamheten med 28,2 Mkr (-0,7 Mkr) och det totala
kassaflödet resulterade i 13,7 Mkr (-3,2 Mkr).

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -3,6 Mkr (-2,1 Mkr).
Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,6 Mkr (-2,1 Mkr)
och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0
Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,0 Mkr) i likvida medel per
den 31 december 2019.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både
finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen
pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker
samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ's årsredovisning för
2018, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ's
årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2,
Redovisning för juridiska personer.

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har
beskrivits i årsredovisningen för 2018. Inga nya eller omarbetade
IFRS, som trätt i kraft 2019, har haft någon väsentlig påverkan på
koncernen.

IFRS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019. IFRS 16 ersätter IAS 17.
Enligt den nya standarden ska de flesta leasade tillgångar redovisas
i balansräkningen, vilket innebär att operationella leasingavtal
redovisas i balansräkningen. Leasetagare ska redovisa åtagandet att
betala leasingavgifterna som en leasingskuld i balansräkningen.
Rätten att nyttja den underliggande tillgången under leasingperioden
redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången redovisas i
resultatet liksom en ränta på leasingskulden. Erlagda leasingavgifter
redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering av
leasingskulden. Standarden undantar leasingavtal med en leasingperiod
understigande 12 månader och leasingavtal avseende tillgångar som har
ett lågt värde.

Koncernen redovisar övergången till IFRS 16 i enlighet med den
modifierade retrospektiva metoden vilket innebär tillämpning från 1
januari 2019 utan omräkning av jämförelsetal. Koncernen har valt att
tillämpa lättnadsregler genom att inte ta upp leasingavtal med en
leasingperiod understigande 12 månader och leasingavtal avseende
tillgångar av mindre värde. Vid tillämpningen av IFRS 16 har
balansomslutningen den 1 januari 2019 ökat med 3,4 Mkr vilket
resulterar i att soliditeten minskar med 1,5%. Sammanfattningsvis har
implementeringen av IFRS 16 inte fått någon väsentlig påverkan på
koncernen.

NOTERING
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap
sedan den 7 december 1999.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen har beslutat om en utdelningspolicy motsvarande ca 25 % av
årsresultatet efter skatt. Styrelsens förslag till årsstämman 2020 är
att besluta om en utdelning på 0,05 kr (0,00 kr) per aktie för
räkenskapsåret 2019 med 22 maj 2020 som avstämningsdatum för
utdelning.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning 21 ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.