Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Mycronic AB: Välkommen till årsstämma i Mycronic AB (publ)

Aktieägarna i Mycronic AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den
25 juni 2020, klockan 10:00 i Industrisalen, Näringslivets hus,
Storgatan 19, Stockholm.

Åtgärder för att minska smittspridning

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av
Covid-19 (corona) viruset avser Mycronic att hålla årsstämman mycket
kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Årsstämmans
längd kommer att minimeras. Vd kommer inte att hålla något anförande
vid årsstämman. Anförandet kommer att vara förinspelat och kommer att
finnas tillgängligt på bolagets hemsida inför årsstämman. Aktieägare
kommer dock ha möjlighet att ställa frågor. Aktieägare som är sjuka,
har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte
deltaga, utan uppmanas rösta via ombud. För att möjliggöra för
aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder
registratorn Computershare en kostnadsfri tjänst till aktieägare som
anmält sig för att delta på årsstämman att utse Computershare att
rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta
Computershare på telefonnummer 08-518 01 559 eller via e-post på
info@computershare.se - Mycronic uppmuntrar aktieägare att utöva sin
rösträtt på detta sätt. Mycronic har vidtagit ytterligare åtgärder,
vilka är beskrivna i detalj nedan.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2020,
dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast torsdagen
den 18 juni 2020, klockan 12:00. Anmälan om deltagande görs hos
Computershare AB och kan ske på något av följande sätt:

· På hemsidan www.mycronic.com
· Per telefon 08-518 01 559
· Per post till Computershare AB, "Mycronics årsstämma", Box 5267,
102 46 Stockholm

· Per e-post till mycronic@computershare.se
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuella biträden. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier
måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera
dessa i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast
torsdagen den 18 juni 2020. För att detta ska kunna ske måste
aktieägare i god tid före den 18 juni 2020 meddela förvaltaren sitt
önskemål om omregistrering.

Sker deltagande genom fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande
registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i
samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets
hemsida, www.mycronic.com.

I bolaget finns totalt 97 916 509 aktier och röster. Bolaget innehar
inga egna aktier. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman,
ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Åtgärder inför årsstämman med hänsyn till coronaviruset

Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Mycronic
följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas,
styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring
genomförandet av bolagets årsstämma den 25 juni 2020.

Sjukvårdens instruktioner för att begränsa generell smittspridning
handlar bland annat om undvikande av större folksamlingar och, om det
inte går att undvika, minimerande av tiden som spenderas i sådana
samt undvikande av trängsel och annan interaktion med många
människor. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd har
Mycronic därför beslutat att anpassa arrangemanget runt årsstämman.
Åtgärderna vidtas utifrån två utgångpunkter, dels omsorgen om
aktieägarnas hälsa, dels vidmakthållandet av aktieägarnas möjlighet
att utöva sina rättigheter i egenskap av aktieägare.

Arrangemanget vid Mycronics årsstämma den 25 juni 2020, klockan 10:00
kommer att anpassas enligt följande.

· Inregistrering sker först från klockan 09:30 och fram till
inregistreringen får aktieägare vänligen vänta utomhus. I syfte att
minska smittspridning kan inslussning orsaka ytterligare väntetid

· Ingen förtäring kommer att erbjudas
· Vd kommer inte att hålla något anförande vid årsstämman.
Anförandet kommer att vara förinspelat och kommer att finnas
tillgängligt på bolagets hemsida inför årsstämman

· Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas
· Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter,
revisorsföreträdare, funktionärer, eller anställda som besökt länder
utanför Norden eller de som upplevt luftvägsbesvär i kombination med
feber under två veckor närmast före stämman, kommer att närvara vid
stämman

· Garderobshantering kommer att vara stängd och alla närvarande
uppmanas ta med sina ytterkläder in i lokalen

· Valet av lokal, Industrisalen, Näringslivets hus, Storgatan 19,
Stockholm, kvarstår men alla närvarande placeras väl utspridda i
rummet

· Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att aktieägarnas
rättigheter inskränks

· Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att
undvika smittspridning

Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör
någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via
ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare
som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste
två veckorna innan stämman eller har befunnit sig i ett riskområde
under samma period - att inte närvara personligen utan delta via
ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon
som är smittad med coronaviruset. Fullmaktsformulär finns
tillgängliga via www.mycronic.com. Vänligen notera att Mycronic inte
har möjlighet att samla in fullmakter och agera ombud.

För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara
på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en kostnadsfri
tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman att
utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras
genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 559 eller
via e-post på info@computershare.se - Mycronic uppmuntrar aktieägare
att utöva sin rösträtt på detta sätt.

Mycronic följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber
alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via
www.mycronic.com kring eventuella ytterligare åtgärder.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Anförande av verkställande direktören

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelse och styrelseordförande

14. Val av revisor

15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16. Förslag till principer för utseende av valberedning

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission

18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier

19. Styrelsens förslag till beslut avseende långsiktigt
incitamentsprogram 2020 (LTIP 2020)

20. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen består inför årsstämman 2020 av Henrik Blomquist (Bure
Equity), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden), Hans Ek (SEB Investment
Management AB) samt Patrik Tigerschiöld (styrelsens ordförande).

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Patrik Tigerschiöld väljs till ordförande
vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ordinarie utdelning görs för verksamhetsåret
2019 med 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 29
juni 2020. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning ske den 2
juli 2020.

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och
att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden om sammanlagt 2
430 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 700
000 kronor utgör arvode till styrelsens ordförande, 275 000 kronor
utgör arvode till var och en av styrelsens fem övriga ledamöter, 100
000 kronor utgör arvode till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000
kronor utgör arvode till var och en av revisionsutskottets övriga
ledamöter, 75 000 utgör arvode till ersättningsutskottets ordförande
samt 40 000 utgör ersättning till var och en av ersättningsutskottets
övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisor, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Belfrage,
Katarina Bonde, Robert Larsson, Staffan Dahlström och Patrik
Tigerschiöld samt nyval av Arun Bansal. Till styrelsens ordförande
föreslås omval av Patrik Tigerschiöld. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist
har avböjt omval.

Arun Bansal är sedan 2017 Senior Vice President och chef för
marknadsområdet Europa & Latinamerika på Ericsson. Han har arbetat
inom olika ledande internationella positioner inom Ericsson sedan
1995, däribland Senior Vice President och chef för affärsenheten
Radio, chef för region Sydostasien och Oceanien samt Country Manager
i Indonesien och Bangladesh. Arun Bansal har en Bachelor of
Engineering (Electronics) från University of Jiwaji, Indien, och en
Postgraduate Diploma i Marketing från Indira Gandhi National Open
University, Indien. ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.