Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-31

myFC Holding AB (publ) delårsrapport januari - mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 854 Kkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 Mkr (-9,9)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,06)

Väsentliga händelser under perioden

  • myFC genomför en riktad nyemission och emitterar teckningsoptioner
  • Nordamerikansk satsning för myFC - med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten
  • Styrelseordförande Ulf Henning avsäger sig omval till styrelsen i myFC Holding AB (publ)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • myFC:s styrelse fattar beslut om lån då den aviserade nyemissionen inte fullföljts i tid

Kommentar från VD Michael Glantz:

"Det första kvartalet av 2022 har startat i högt tempo med ytterligare omvärldsfokus på förnyelsebar och alternativ energiförsörjning. Detta har hamnat ännu högre på agendan med tanke på de omvärldsfaktorer som påverkat oss alla.

Den geopolitiska utvecklingen i Europa har satt fokus på energiförsörjningen. Det har lett till att alternativa energikällor till naturgas och olja hamnat ännu mer i fokus, vilket även gjort att vår bränslecellsteknologi väckt ett ytterligare ökat intresse och genererat intressanta förfrågningar. Detta i kombination med de politiska målen för reducerade utsläpp fram till 2030 och de enskilda företagens högt satta miljömål har satt myFC i en väldigt bra position för att vara med och driva den gröna omställningen.

När restriktionerna som gällt under pandemin lättade öppnade det för ökade möjligheter att arbeta med försäljningen och fysiska möten hos kunder, vilket bolaget tagit vara på. Bland annat har vi besökt Autonomy-mässan i Paris, dedikerad till nya mobilitetslösningar, där vi fick uppmärksamhet för vår teknologi och hade flera intressanta möjligheter för ytterligare affärer i segmentet. Vår rekrytering av en Försäljningschef ger oss möjligheteten att adressera det ökade intresset i den takt det kräver. Bolaget har även inlett en riktad satsning på den intressanta nordamerikanska marknaden inom dessa prioriterade segment.

Våra pågående utvecklingsprojekt inom Soft Mobility och Intralogistik har under perioden fortskridit enligt plan, vi avser att leverera enligt utsatta mål. Båda projekten har stor potential och väcker stort intresse i respektive segment. Efter periodens utgång genomförde bolaget en lyckad demonstration enligt plan med kunden inför slutleverans av Soft Mobility Proof-of-Concept.

På grund av att bolaget endast fått in en mindre del av den tecknade nyemissionen, 1,1 Mkr av 33 Mkr, och osäkerhet är mycket stor om bolaget får in resterande del av nyemissionen, befinner sig bolaget därför i ett svårt finansiellt läge och styrelsen beslutade att uppta ett kortsiktigt lån om 15 Mkr. Detta påverkar de planerade investeringarna mot volymproduktion för ett kommersiellt genombrott av vår patenterade mikrobränslecell LAMINA™ Strip.

Behovet av energilagring, gröna alternativ och effektivare användning av jordens ändliga resurser sätter fokus på den hållbara och rena vätgasteknologi som vi arbetar med, och jag ser mycket ljust på framtiden för bolagets teknik och produkter. Vi får fler och fler förfrågningar med potential, och jag kan konstatera att intresset för vår teknologi aldrig har varit större."

Michael Glantz

VD myFC

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-31 08:00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Michael Perselius, myFC Press
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se (corp@avanza.se)
Telefon: 08 409 421 20

Författare Cision