Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Nanexa: Delårsrapport Januari - Mars 2020

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar
verksamheten på utvecklingen av PharmaShell , ettnytt och banbrytande
drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal
indikationsområden. PharmaShell-teknologin tillämpas i egna
produktprojekt och tillsammans med utvecklingspartners som utgörs av
större läkemedelsbolag och mindre biotechbolag både inom human- och
veterinärmedicin, däribland AstraZeneca.

Väsentliga händelser under första kvartalet

·
Nanexa tecknade ett "Technology Evaluation Agreement" med ett globalt
utrustningsföretag för teknikutvärdering och uppskalning av
PharmaShell-processen.

·
Björn Svanström rekryterades som Chief Financial Officer

·
Samarbete med det svenska biotechbolag som Nanexa tecknade avtal med i
december 2018 utökades

·
Nanexa genomförde en företrädesemission som blev fulltecknad och
tillförde bolaget 45,5 miljoner kronor före emissionskostnader

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Patentportföljen förstärktes med två nya patentansökningar till det
brittiska patentverket (UK Patent Office), som ska följas upp med
internationella ansökningar

·
Göran Ando föreslås av en ägargrupp inför årsstämman den 2 juni 2020
som ny ordförande i bolaget och har tackat ja

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 mars 2020

·
Omsättningen uppgick till: 1 192 (101) kSEK

·
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -3 469 (-2 949) kSEK

·
Resultatet efter skatt uppgick till: - 3 525 (-3 014) kSEK

·
Resultat per aktie uppgick till: -0,22 (-0,23) SEK

·
Periodens kassaflöde uppgick till: 32 672 (14 582) kSEK

·
Likvida medel vid periodens utgång: 44 050 (25 333) kSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Covid-19

Nanexa står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med
covid-19-pandemin. Per dagen för denna rapports undertecknande har
Nanexa inte sett några väsentliga effekter på verksamheten. Varken
bolagets externa samarbeten eller det egna produktprojektet NEX-18
har drabbats negativt. Nanexa har vidtagit de försiktighetsåtgärder
som bedöms behövas för att säkerställa att arbetet påverkas så lite
som möjligt av virusutbrottet. De personer i organisationen som har
arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet arbetar hemma men
laboratoriepersonalen är på plats. Fysiska möten i större grupper
undviks och olika webblösningar används när det är möjligt.

VD-kommentar

Nanexas första kvartal var händelserikt och vi gjorde ett antal
betydelsefulla framsteg. Vi drev NEX-18 framåt, lyckades visa mycket
lovande prekliniska data på PharmaShell-belagda peptider, vi utökade
och breddade ett av våra utvärderingsavtal och sist men inte minst
initierade vi en teknisk utvärdering för uppskalning av
produktionsprocessen. Finansiellt är vi glada över att ha stängt en
fulltecknad företrädesemission i mars månad, innan covid-19-pandemin
satte sin prägel på ekonomin.

En av de viktigaste nyheterna under första kvartalet var att vi, i en
djurstudie tillsammans med en av våra samarbetspartners, lyckades
visa att PharmaShell förlänger frisättningen av peptider på ett bra
sätt och utan alltför stor initial frisättning ("burst"). Peptider är
basen för många biologiska läkemedel och jag bedömer att
depåberedningar av peptider kommer att kunna bli en viktig marknad
för Nanexa. Mer än hälften av alla nyregistrerade läkemedelsprodukter
bygger på biologiska substanser vilket styrker detta. Det bolag vi
gjort studierna tillsammans med är nöjda med resultaten vilket lett
till att vi tillsammans går vidare med en förstudie för en specifik
produkt. Faller det väl ut finns klara möjligheter att ta projektet
vidare mot licensavtal och produktutveckling.

Under kvartalet utökade vi också för andra gången samarbetet med ett
av bolagen som vi skrev avtal med i december 2018. Förlängningen
syftar till att optimera formuleringarna för den produktprofil vår
partner vill erhålla. Vidare kan nämnas att ytterligare
samarbetspartners nu genomför djurstudier med våra formuleringar för
att visa fördelaktiga plasmaprofiler. Vi bedömer att dessa studier
möjliggör diskussioner som kan leda till licens- och
produktutvecklingsavtal.

I vårt eget projekt NEX-18 för förbättrad behandling av MDS har vi
arbetat vidare och följer den plan vi tidigare satt. Under kvartalet
har vi haft stort fokus på formuleringsutvecklingen och
förberedelserna för den kliniska fas Ia-studie som vi planerar att
starta i slutet av året.

När det gäller vårt nästa produktprojekt NEX-20 har gruppen som
arbetar med frågan fortsatt sitt arbete för att identifiera lämpliga
kandidater baserat på medicinskt behov, marknadspotential och
tekniska möjligheter med vår plattform PharmaShell. Vi siktar på att
besluta om NEX-20 under tredje kvartalet.

Som en viktig del av Nanexas utveckling bygger vi som tidigare
kommunicerats en GMP-anläggning för produktion av kliniskt
prövningsmaterial. Vi har i kvartalet haft en bra framdrift i arbetet
med att få anläggningen och tillhörande kvalitetssystem på plats och
vi räknar med att kunna lämna in en ansökan om tillstånd för att
tillverka kliniskt prövningsmaterial under andra kvartalet 2020. Ett
tillstånd skulle ge möjlighet att ta både vårt eget och andras
projekt in i klinik, något som givetvis är direkt kritiskt i all
läkemedelsutveckling. Såvitt vi vet kommer denna anläggning att vara
den första GMP-klassade ALD- anläggningen i världen, vilket ger oss
en stor fördel i kontakt med de stora läkemedelsbolagen.

Ytterligare en viktig fråga för att utlicensiera en drug
delivery-teknologi är möjligheten till storskalig produktion. Det är
värdefullt att i ett tidigt skede kunna påvisa den möjligheten och
därför är jag mycket nöjd med att vi under kvartalet initierat en
teknisk utvärdering med en amerikansk utrustningstillverkare just för
detta ändamål. Vi ser här också möjligheter att utöka samarbetet
framåt.

Under 2019 förstärkte vi organisationen kraftfullt vilket framförallt
skapat utökad kapacitet och bredare kompetens som behövs för den
utökade verksamhet vi nu har. Jag vill speciellt nämna att vi under
kvartalet lyckats rekrytera ytterligare en senior expert inom
ALD-området, Erik Lindahl, samt en erfaren CFO, Björn Svanström.
Efter utgången av kvartalet kunde vi också annonsera den mycket
glädjande nyheten att Göran Ando kommer att föreslås som
styrelseordförande vid stämman i maj. Sammantaget bedömer jag att
detta ger förutsättningar för en mycket stark utveckling av bolaget.

Att en person med Göran Andos erfarenhet och kompetens nu väljer att
ansluta sig till bolaget är ett styrketecken som vi är ödmjukt
tacksamma för. Göran Ando har bland annat varit ordförande i Novo
Nordisk, suttit i styrelsen för Glaxo och arbetat många år inom
Pharmacia-Upjohn och Pfizer. Han har utvärderat ett stort antal
projekt liknande Nanexa, så han vet vad som krävs för framgång, och
jag räknar med att han kommer att tillföra bolaget enormt mycket driv
och kompetens. Han har också ett stort internationellt nätverk.

I slutet av februari kunde vi meddela att den företrädesemission som
vi annonserade i januari blev fulltecknad och tillförde bolaget 39
miljoner kronor. Emissionen var mycket viktig för oss eftersom den
bland annat säkerställer finansieringen av den kliniska fas I-studien
med NEX-18, uppskalningen av vår GMP-produktion och inledande
utveckling för NEX-20. Vidare kan vi förstärka kassan med ytterligare
45 miljoner kronor i februari nästa år vid inlösen av de
teckningsoptioner (TO2) som var en del av den genomförda emissionen.
Jag vill passa på att tacka för det förtroende befintliga och
nytillkomna aktieägare givit oss.

Under 2020 kommer vi fortsätta arbetet med NEX-18, starta nästa egna
projekt, NEX-20, fortsätta arbetet med våra samarbetspartners och vi
hoppas starta ytterligare utvärderingar med fler bolag. I dagsläget
har vi ett tiotal partnerprojekt med sex olika bolag. Min bedömning
är att minst ett av de pågående projekten kommer att gå vidare in i
produktutveckling under 2020 och att vi då skriver mer omfattande
utvecklingsavtal. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra
fortsatta framsteg

David Westberg VD Nanexa

Kommentarer till resultatet och bolagets finansiella ställning

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 1 192 (101) kSEK och
härrör framförallt till leveranser i de utvärderingsavtal som
tecknats med läkemedelsbolag och veterinärmedicinska bolag under 2018
och 2019. Övriga externa kostnader uppgick till 3 973 (2 039) kSEK,
en ökning främst hänförlig till arbetet med det egna produktprojektet
NEX-18 och anläggningen för GMP-tillverkning. Personalkostnaderna
ökade till 2 234 (1 419) kSEK framförallt som en följd av en växande
organisation. Aktiverat arbete för egen räkning ökade till 2 604 (1
133) kSEK och avser främst investeringar i NEX-18-projektet och GMP-
anläggningen.

Periodens resultat uppgick till -3 525 (-3 014) kSEK.

Likvida medel uppgick per 2020-03-31 till 44 050 (25 333) kSEK.
Bolaget tillfördes genom en företrädesemission under kvartalet 39
miljoner kronor efter emissionskostnader och styrelsens bedömning är
att verksamheten därmed är finansierad för mer än 12 månader framåt.
Ytterligare finansiering om upp till 45 miljoner kronor förväntas
tillföras bolaget under februari 2021 då de teckningsoptioner som
emitterades i samband med företrädesemissionen förfaller till
inlösen.

Antalet anställda vid kvartalets utgång var 9 (5) , varav 3 (1)
kvinnor och 6 (4) män. Medelantalet anställda under kvartalet uppgick
till 9 (5).

Aktien

Nanexa AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 17 juni 2015.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det första kvartalet 2020 uppgick till -0,22
(-0,23) SEK.

Antalet aktier

Nanexa AB (publ) har per 2020-03-31, 21 223 854 stycken utestående
aktier med ett kvotvärde om 0,13 SEK.

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Nanexa AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande
plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

7 maj. Årsredovisning
2 juni. Å...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.