Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

Nanexa: Nanexa offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") har med
anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt
för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 31 januari
2020("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt
("Prospektet") som idag har godkänts ochregistrerats av
Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående
företrädesemissionen av units och har idag, den 10 februari 2020,
godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet,
innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt
anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats
(www.nanexa.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se).
Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens
webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds
kommer en sammanfattande folder att sändas per post till Nanexas
direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

·
För varje aktie i Bolaget som innehades på avstämningsdagen den 7
februari 2020 erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar
till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier och två (2)
teckningsoptioner av serie TO 2.

·
Teckningskursen uppgår till 30 SEK per unit, motsvarande 7,50 SEK per
ny aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 45,5 MSEK genom
Företrädesemissionen, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som
kan tillkomma från teckningsoptionerna.

·
Teckning av units med eller utan företrädesrätt sker under perioden 11
- 25 februari 2020.

·
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under
perioden 11 - 21 februari 2020.

·
Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget
till ett lösenpris motsvarande sjuttiofem

(75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period på 10
handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden
inleds, dock kan lösenpriset högst uppgå till 15 SEK per aktie. Detta
innebär att det ytterligare kapitaltillskottet från
teckningsoptionerna högst kan uppgå till 45,5 MSEK. Teckning av
aktier med stöd av teckningsoptioner sker sedan under perioden 1 - 15
februari 2021.

·
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden uppgående till 42,2 MSEK, motsvarande cirka 93
procent av erbjudandet.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till det
offentliggjorda Prospektet.

Investerarträffar

I samband med Företrädesemissionen presenterar VD David Westberg
verksamheten vid följande tillfällen:

·
Den 10 februari 2020 kl 19:30, Aktiespararnas Aktiekväll, Hotel Birger
Jarl, Stockholm. Anmälan görs på

aktiespararnas hemsida, www.aktiespararna.se

·
Den 13 februari 2020, BioSTOCK Live Stockholm. Anmälan sker på
Biostocks hemsida, www.biostock.se

·
Den 14 februari 2020 kl 12:00 i Erik Penser Banks lokaler på
Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Anmälan sker till seminarium@penser.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare till Nanexa i samband
med Företrädesemissionen och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal
rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Westberg - VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 - 42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter
eller andra värdepapper i Nanexa. Teckning av units skall enbart ske
på grundval av informationen i det offentliggjorda Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner
eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i
Nanexa har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper
kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States
Securities Actfrån 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inteerbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier eller andravärdepapper till allmänheten i något
annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen
("EU")kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag
i Prospektförordningen (EU) 2017/1129("Prospektförordningen"). I
andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i
nationell lagstiftningkan ett sådant erbjudande endast lämnas i
enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med
varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte
har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan
ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt
undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Nanexas aktuella syn på framtidahändelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender,och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar
på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som
bedöms ha en stor

potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom
ramen för PharmaShell®

utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera
läkemedelsbolag, däribland

AstraZeneca.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanexa/r/nanexa-offentliggor-prospekt-med-anl...
https://mb.cision.com/Main/12591/3031746/1191269.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.