Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Nanologica: Kallelse till årsstämma i Nanologica AB (publ)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 12.00 i
Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 22 maj 2020, och

· dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda
senast måndagen den 25 maj 2020, under adress Forskargatan 20 G, 151
36 Södertälje med angivande av "årsstämma" eller via
info@nanologica.com.

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer,
aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd fredagen den 22 maj 2020. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från
utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven
adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och
detta finns också tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.nanologica.com.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Med anledning av Covid-19 uppmanar Bolaget
aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet
deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till
att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på www.nanologica.com. En aktieägare som utövar
sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig
till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan och
måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 25 maj 2020.

Det ifyllda formuläret ska skickas med post eller elektroniskt till
den postadress respektive e-postadress som anges under "Anmälan m.m."
ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis
eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller
om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Publicering av kallelse

Kallelsen till stämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar
torsdag den 30 april. Samma datum publiceras annons i Svenska
Dagbladet om att kallelse till stämman har skett. Kallelsen till
stämman, anmälan och formulär för förhandsröstning samt
fullmaktsformulär tillhandahålles på Bolagets hemsida
www.nanologica.com per dagen för detta pressmeddelande.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 22 159 262 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 22
159 262.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret
2019

7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande
direktören

8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Val av
a. Styrelseledamöter
b. Revisor

11. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om incitamentsprogram för styrelsen
15. Beslut om incitamentsprogram för VD, ledning och övriga anställda
16. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1 - Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mårten Steen väljs som ordförande
vid stämman.

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till stämmans
förfogande ansamlad förlust om 7 632 298 kronor överförs i ny
räkning.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå
med sammanlagt 940 000 kronor, varav 240 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande samt 140 000 kronor vardera ska utgå till
övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan
suppleanter.

Valberedningen förslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 - Val av a) styrelseledamöter och b) revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omval av styrelseledamöterna, Gisela Sitbon, Lena Torlegård, Eva
Byröd och Mattias Bengtsson samt nyval av Tomas Kramar och Anders
Rabbe som styrelseledamöter. Hans Lennernäs har avböjt omval.
Valberedningen föreslår vidare omval av Gisela Sitbon som
styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden intill slutet av
nästa årsstämma utser det registrerade revisionsbolaget BDO AB till
Bolagets revisorer, med auktoriserade revisorn Niclas Nordström som
huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta en
valberedning och att anta principer för valberedningens
sammansättning och arbete i enlighet med nedanstående.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska
representera de tre röstmässigt största ägarna. De till röstetalet
största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Bolagets, av
Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade
aktieägare per den 30 september varje år. Den aktieägare som inte är
registrerad i förteckningen hos Euroclear Sweden AB, och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt
kunna styrka ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad
sammankalla representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna
i Bolaget till valberedningen. Styrelsens ordförande ska i övrigt
enbart bistå valberedningen och vara valberedningen behjälplig i
utförandet av dess uppdrag.

Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de
företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket
ska ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre
röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utse
ordförande inom sig. Arvode ska inte utgå till valberedningens
ledamöter. Ersättning ska endast utgå för direkta kostnader i samband
med uppdraget.

Om det till följd av ägarförändringar i Bolaget bedöms lämpligt äger
valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen,
dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem.
Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är
slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt,
valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre
tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande
aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på
bolagets hemsida.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag
avseende antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter som ska
väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning,
styrelseordförande, ordförande på årsstämman samt, i förekommande
fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen
framlägga förslag till de principer som ska gälla för valberedningens
sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

Punkt 12 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med
villkor. I fråga om emissioner som genomförs med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen inte kunna fatta beslut som
innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än
tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget efter att
emissionen genomförts.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna
aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till
att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor
enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt
kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till
invest...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.