Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Nanologica: Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ) avseende räkenskapsåret 2019

Nanologica AB (publ) ("Nanologica eller Bolaget") höll den 28 maj
årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut
som togs vid bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten
framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats
www.nanologica.com.

A. Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar enligt framlagda
redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens
förslag att de ansamlade vinstmedlen om 7 632 298 kr överförs i ny
räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter
under räkenskapsåret 2019.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att arvode till styrelseledamot ska utgå med 140 000 kr för
ordinarie ledamot och

240 000 kr för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Lena Torlegård och Eva Byröd
omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma. Tomas Kramar och Anders Rabbe valdes som nya
styrelseledamoter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Gisela Sitbon valdes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget BDO AB, med auktoriserade revisorn
Niclas Nordström som huvudansvarig revisor, valdes till bolaget
revisor.

E. Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning som ska ge
förslag på t.ex. styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det
beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen utses genom att
styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget
och ber dem utse en representant vardera för att tillsammans utgöra
valberedning.

F. Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med
villkor. I fråga om emissioner som genomförs med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen inte kunna fatta beslut som
innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än
tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget efter att
emissionen genomförts.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna
aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till
att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor
enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt
kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till
investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för
Bolaget.

G. Beslut om ändring i bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen

H. Beslut om incitamentsprogram för styrelsen

Beslutades i enlighet med Aktieägaren Flerie Invest AB's förslag att
införa incitamentsprogram genom att Bolaget genomför en emission av
teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till Bolagets
ledande styrelse.

Det totala antalet optioner som kan tilldelas berättigade personer
inom ramen för programmet är 350 000, motsvarande en
utspädningseffekt vid fullt utnyttjande av optionerna om ca 1,6
procent av Bolagets utestående aktier (ca 1,3 procent räknat efter
den nyemission som beslutades den 26 maj 2020).

Emissionen av teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, riktas till Bolagets helägda dotterbolag Nanghavi AB
("Dotterbolaget"). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer
Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda
berättigade personer inom programmet att mot vederlag förvärva
teckningsoptionerna på särskilda villkor.

Motivet till incitamentsprogrammet är att ett personligt långsiktigt
ägarengagemang hos styrelsen och tillkommande styrelsemedlemmar i
Bolaget kan förväntas bidra till ett ökat intresse för verksamheten
och resultatutvecklingen.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i
Bolaget till en teckningskurs motsvarande 18 kronor. Teckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med
villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2020 till
och med den 1 juli 2022.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer
Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 143 510 kronor.

I. Beslut om incitamentsprogram för VD, leding och övriga anställda

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa
incitamentsprogram genom att Bolaget genomför en emission av
teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till Bolagets
ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget samt
framtida anställda.

Det totala antalet optioner som kan tilldelas berättigade personer
inom ramen för programmet är 698 577, motsvarande en
utspädningseffekt vid fullt utnyttjande av optionerna om ca 3,2
procent av Bolagets utestående aktier (ca 2,5 procent räknat efter
den nyemission som beslutades den 26 maj 2020).

Emissionen av teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, riktas till Bolagets helägda dotterbolag Nanghavi AB
("Dotterbolaget"). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer
Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda
berättigade personer inom programmet att mot vederlag förvärva
teckningsoptionerna på särskilda villkor.

Motivet till incitamentsprogrammet är att ett personligt långsiktigt
ägarengagemang hos de ledande befattningshavarna och övriga anställda
i Bolaget samt framtida anställda kan förväntas bidra till ett ökat
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Vidare förväntas
programmet höja berörda ledande befattningshavares och övriga
anställdas samt framtida anställdas motivation och samhörighet med
Bolaget.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i
Bolaget till en teckningskurs motsvarande 18 kronor. Teckning av
aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med
villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2020 till
och med den 1 juli 2022.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer
Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 286 440 kronor.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Nanologica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar
nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science.
Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt
ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom
drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för
separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under
utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare
behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB
Silica?. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight
Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanologica/r/kommunike-fran-arsstamma-i-nanol...
https://mb.cision.com/Main/13073/3122708/1255586.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.