Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Nanologica: Nanologica gör riktad emission om ca 57,1 MSEK, Swedbank Robur Medica ny storägare med 9,0 procent

Nanologica AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 5 539 815
aktier, motsvarande ca 57,1 MSEK till institutionella och
kvalificerade privata investerare. I emissionen som blev övertecknad
tecknar Swedbank Robur Medica aktier för ca 25,8 MSEK och blir därmed
ny större ägare i Nanologica med ca 9,0 procent av aktiekapitalet.

"Emissionen tillför kapital som gör att vi kan accelerera våra
tillväxtsatsningar inom flera områden, i syftet att etablera
Nanologica som en betydande och lönsam aktör inom kromatografi och
drug development. Genom emissionen säkrar vi kapital från investerare
av hög kvalitet och vi ser mycket positivt på att få in en så stark
och kunnig ägare som Swedbank Robur Medica. Att Nanologica får fler
institutionella ägare är positivt då vi tror att detta långsiktigt
skapar en stabilitet och ett ökat mervärde för samtliga aktieägare",
säger vd Andreas Bhagwani.

Styrelsen har beslutat om den riktade nyemissionen med stöd av det
emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 29 maj 2019.
Emissionen tillför bolaget ca 57,1 MSEK före transaktionskostnader om
ca 2,0 MSEK. Teckningskursen har genom ett accelererat book
building-förfarande fastställts till 10,30 SEK, motsvarandes en
rabatt om ca 8,8 procent jämfört med stängningskursen för Nanologicas
aktie på Spotlight Stock Market den 25 maj 2020. Emissionskursen är i
linje med den volymviktade genomsnittskursen under de tio senaste
handelsdagarna.

Swedbank Robur Medica tecknar 2,5 miljoner aktier motsvarande 25,75
MSEK i emissionen. Resterande ca 3 miljoner aktier har tecknats av
ett antal kvalificerade privata och institutionella investerare,
däribland Nordic Cross.

Nanologica avser att använda emissionslikviden till att accelerera
utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets båda
affärsområden, bland annat genom att förstärka organisationen. Delar
av likviden avses användas för allmänna bolagsändamål. Syftet med
emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bygga en stark och långsiktig ägarbas samt att
säkerställa finansiering på ett effektivt sätt.

Emissionen ökar bolagets aktiekapital med 2 271 478,08 kr till totalt
11 357 391,24 kr och antalet aktier med 5 539 815 till totalt 27 699
077. Mindre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan
komma att ske i samband med slutlig registrering på Bolagsverket. Så
snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer
aktierna införas i aktieboken.

Bolaget har anlitat Erik Penser Bank AB som finansiell rådgivare och
Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med
emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar
nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science.
Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt
ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom
drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för
separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under
utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare
behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB
Silica?. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight
Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Nanologica i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och
får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Nanologica har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 maj, 2020.

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanologica/r/nanologica-gor-riktad-emission-o...
https://mb.cision.com/Main/13073/3119599/1253423.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.