Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB: Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 12 mars 2020

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 12 mars 2020 beslutade årsstämman
enligt följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

*     Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen för år 2019 samt beslutade att de till
årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 3,00 kronor
per aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående
fria egna kapital överförs i ny räkning.
 
*     Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

*     Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha
följande sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall
(omval), John Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (omval). John
Chapman omvaldes till styrelsens ordförande.
 
*     Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode
till envar av de övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget ska utgå med 165 000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.
* Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
välja om Ernst & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som
huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Valberedning

?     Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
välja Meg Eisner (representerande QVT Financial LP), Amaury de Poret
(representerande sig själv) och John Chapman (styrelsens ordförande) till
ledamöter i valberedningen. Meg Eisner valdes till valberedningens
ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

?      Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Återköpsbemyndigande

* Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett
bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

* Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning
av aktiekapitalet med 47 699,76 kronor genom indragning av de
återköpta egna aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen
till årsstämman samt fondemission om 47 699,76 kronor utan utgivande
av aktier.

Kontaktinformation:
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 14.45 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på
www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i
private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom
alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra
typer av investeringar.

Bilaga

* NAXS_-_Årstämma_2020_-_Kommuniké

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.