Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Nederman: Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ)

Aktieägarna i Nederman Holding AB (publ), org. nr. 556576-4205, kallas
härmed till årsstämma måndag 27 april 2020 kl.17.00 på Marina Plaza
Hotel, Kungstorget 6, Helsingborg.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska:
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast
tisdag den 21 april 2020.

· dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdag den 21
april 2020.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

· per e-post: stamma@nedermangroup.com
· per telefon: 042-18 87 00
· per post: Nederman Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 602, 251 06
Helsingborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefon samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för
registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som
företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med
anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av
vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så
önskar. Formuläret finns också tillgängligt för nedladdning på
Nedermans hemsida, www.nedermangroup.com.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att
ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så
kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdag den 21
april 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum
måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

· Stämmans öppnande.
· Val av ordförande vid stämman.
· Upprättande och godkännande av röstlängd.
· Godkännande av dagordning.
· Val av justerare.
· Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
· Verkställande direktörens anförande.
· Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

· Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
· Fastställande av antalet styrelseledamöter.
· Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
· Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
· Val av revisorer.
· Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare.

· Beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier och (B) överlåtelse av egna aktier.

· Beslut om ändring av bolagsordningen
· Stämmans avslutande.
Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b)

Med ändring av styrelsens förslag så som det framgår av
förvaltningsberättelsen, föreslår styrelsen att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets medel till förfogande
om sammanlagt 591 238 221 kronor, inklusive årets vinst om 96 372 679
kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 10-13)
Valberedningen har följande förslag:

· Styrelsens ordförande Johan Hjertonsson väljs till ordförande vid
årsstämman 2020.

· Antalet styrelseledamöter ska vara sex och inga suppleanter.
· Arvodet till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 740 000 (1
580 000) kronor att fördelas med 620 000 (540 000) kronor till
styrelsens ordförande och 280 000 (260 000) kronor vardera till
övriga årsstämmovalda ledamöter förutom verkställande direktören.
Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån.

· Arvode till revisionsutskott föreslås utgå med 90 000 (75 000)
kronor till ordförande och med 60 000 (50 000) kronor till ledamot.

· Arvode till ersättningsutskott föreslås utgå med 50 000 (-) kronor
till ordförande och med 25 000 (-) kronor till ledamot.

· Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.
· Val av Johan Hjertonsson till styrelseordförande.
· Omval av styrelseledamöterna Johan Hjertonsson, Ylva op den Velde
Hammargren, Johan Menckel, Gunilla Fransson, , Sam Strömerstén och
Sven Kristensson.

· Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för
tiden intill slutet av årsstämman 2021, i enlighet med
revisionskommitténs rekommendation. Ernst & Young AB har meddelat att
den nuvarande auktoriserade revisorn Staffan Landén kommer att vara
huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som
revisor.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen för Nederman Holding Aktiebolag ("Nederman" eller "bolaget")
föreslår att årsstämman 2020 beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar Nedermans koncernledning. Riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
av bolagsstämman

Riktlinjernas främjande av Nedermans affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att vara "the Clean Air Company",
och att använda Nedermans expertis inom industriell luftrening samt
dess lösningar och tjänster för att skydda människor, planeten och
produktion från skadliga effekter av industriella processer. På så
sätt bidrar Nederman till säkrare arbetsplatser, effektiv produktion
och betydande miljöfördelar. En framgångsrik implementering av
bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med
Nedermans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är
därför att erbjuda konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning,
så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras
och behållas. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se
www.nedermangroup.com.

I bolaget har inrättats ett långsiktigt aktierelaterat
incitamentsprogram. Programmet har föreslagits till och beslutats av
bolagsstämman vartannat år, och beslutades senast vid årsstämman 2019
och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmet omfattar
medlemmar i koncernledningen. Det prestationskrav som används för att
bedöma utfallet av programmet är ackumulerat resultat per aktie, och
har därmed en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till
bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet.
Programmet uppställer vidare ett krav på treårig innehavstid.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande
komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra
förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa
riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade
ersättningar. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera
ersättningar till ledande befattningshavare, med reservation för att
all ersättning till verkställande direktören ska beslutas av
styrelsen.

Fast lön
Fast lön utbetalas för fullgott arbete.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda,
väldefinierade och mätbara finansiella kriterier. Uppfyllelse av
kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska mätas under en
period om ett år. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50
procent av den sammanlagda fasta lönen under mätperioden för
verkställande direktören och högst 30 procent av den sammanlagda
fasta lönen under mätperioden för övriga ledande befattningshavare.
Kriterierna för rörlig ersättning ska huvudsakligen relatera till
koncernens lönsamhet och rörelsekapitalets utveckling. Rörlig
ersättning kan även vara kopplad till individuella kriterier.
Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet,
och eftersom Nedermans affärsstrategi är att vara "the Clean Air
Company" genom att skydda människor, planeten och produktion från de
skadliga effekterna av industriella processer, kommer kriterierna för
rörlig ersättning, vilka är kopplade till försäljningen av bolagets
lösningar och tjänster inom industriell luftrening, oundvikligen att
främja bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet.

Annan rörlig ersättning
Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära
omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är
tidsbegränsade och endast utgår på individnivå antingen i syfte att
rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för
extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie
arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp
motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än
en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas
av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Pensionsförmåner
För verkställande direktören ska pensionsförmåner vara premiebestämda.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35
procent av den pensionsgrundande lönen. För övriga ledande
befattningshavare ska pensionsförmåner vara baserade på en
kontraktuell ITP-plan eller vara premiebestämda, om inte
befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt
tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska
vara pensionsgrundande. Pensionspremier som följer av den
kontraktuella ITP-planen eller är premiebestämda ska uppgå till högst
35 procent av den pensionsgrundande lönen, om inte andra premienivåer
gäller enligt tillämplig ITP-plan.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner,
vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler
eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande
ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Andra förmåner
Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjuk- och
sjukvårdsförsäkring och bilförmåner. Sådana förmåner får sammanlagt
uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga lönen.

Kriterier för utdelning av rörlig ersättning m.m.
Ersättningsutskott...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.