Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-21

NeoDynamics AB (publ) Halvårsrapport jan-jun 2020

Andra kvartalet 2020

 • Ingen försäljning skedde under kvartalet. Intäkterna uppgick till 6 263 (6 328) TSEK, varav aktiverade kostnader svarade för 5 787 (6 328) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 516 (-3 981) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,26) SEK.

Första halvåret 2020

 • Ingen försäljning skedde under perioden. Redovisade intäkter uppgick till 12 531 (11 748) TSEK, varav aktiverade kostnader svarade för 12 090 (11 745) TSEK.
 • Kostnader för produktutveckling var högre än förväntat.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 751 (-8 115) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,53 (-0,53) SEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 2,68 (4,34) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 94 (91) procent.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Styrelsen beslutade i april att konvertera samtliga utestående konvertibler till aktier.
 • En riktad nyemission genomfördes som tillför 7,684 TSEK under det tredje kvartalet.
 • Efter företrädesemissionen i januari och konvertering i april är aktiekapitalet efter registrering 344 561,02 kronor fördelat på 33 445 612 aktier.
 • Årsstämman omvalde Ingrid Salén, Ulf Boberg, Carina Bolin, Claes Pettersson och Xiaojun Xu som styrelseledamöter och valde in Jie Bao som ny styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har sedan flera år tillbaka samarbete med ledande bröstcancerkliniker i Tyskland för att stödja införandet av NeoNavia och därmed bana väg för en framgångsrik marknadsintroduktion i Europa. De första sjukhusen att bekräfta sin status som referenssjukhus för NeoNavia är AGAPLESION Markus Krankenhaus i Frankfurt och Frauenklinik r.d. Isar, der TU i München.
 • Patientrekryteringen till den brittiska COMPULSE-studien återupptogs efter en tillfällig paus med anledning av covid19-pandemin. Studien jämför NeoNavia med nuvarande standard för ultraljudsledd bröstbiopsi.
 • En extra bolagsstämma den 13 augusti beslutade om ett incitamentsprogram till anställda om högst 1 021 900 teckningsoptioner, där varje option ger rätt att om tre år teckna en ny aktie för 150 procent av en volymvägd snittkurs på Bolagets aktier beräknad på kursen under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår bolagsstämman, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde.

VD HAR ORDET

NeoNavia redo för marknaden

Efter flera års utvecklingsarbete är NeoNavia, ett nytt system för ultraljudsledd vävnadsprovtagning, redo för marknaden och därmed att förbättra kvaliteten i diagnostiken för alla de kvinnor som varje år får diagnosen bröstcancer. Lanseringen startar i Europa där systemet redan används vid specialistkliniker i Tyskland, Storbritannien och Sverige. Det är till dessa marknader vi kommer fokusera vårt lanseringsarbete. Under 2021 ska NeoNavia enligt plan också finnas på den amerikanska marknaden.

Hittills under 2020 har NeoDynamics fokuserat på att slutjustera de nya produkterna för att ge dem ännu starkare konkurrenskraft. Base unit, Driver och nålarna (tre olika former av prober/ nålar som kan ersätta annan vävnadsprovtagning med ultraljud) har finjusterats så att varje provtag­ning ska ge ett både högkvalitativt och volymmässigt så bra vävnadsprov som möjligt.

Adekvata prover i tillräcklig volym ger det underlag som modern cancerdiagnostik kräver för en tidig och konklusiv diagnos. Att detta dessutom sparar tid för klinikerna och innebär färre nålinföranden för patienterna, ger ytterligare fördelar.

NeoDynamics har metodiskt gått igenom de nya produkterna och också genomfört bänkstudier för att dokumen­tera resultaten. Redan i studieversionen visade sig NeoNavia ge tre gånger så mycket vävnad som traditionell teknik. I slutet av 2020 kommer dessa nya studier att publiceras som visar de slutjusterade produkternas prestanda. Resultaten kommer att ge kraftfulla argument för att visa kliniker om hur överlägsen den nya biopsitekniken är dagens metoder.

Parallellt fortsätter studierna med NeoNavia i klinisk praxis på sjukhus i Tyskland och Storbritan­nien. Efter att Storbritannien gett särskild prioritet till cancervården återupptogs patientrekryteringen i COMPULSE studien i juli efter en tillfällig paus med anledning av pande­min. Nya patienter har sedan dess inkluderats i studierna som jämför NeoNavia med nuva­rande standard för ultraljudsledd bröstbiopsi.

Användandet av NeoNavia vid tyska sjukhus bidrog starkt till att NeoDynamics i början av juli också kunde formalisera samarbetet med några av de ledande tyska bröstcancerklinikerna i rollen som referens­centra för NeoNavia. Fler kommer att följa efter och bli så kallade referenskliniker som aktivt stödjer införandet av NeoNavia på nya kliniker. Referensklinikerna förväntas också bli de första köparna av det nya systemet.

Arbete fortgår kontinuerligt för att säkra tillräcklig finansiering för kommande år.

Jag är imponerad av hur målmedvetet organisat­ionen arbetat under det första halvåret och märker av otåligheten med att snart få komma igång med för­säljningen av NeoNavia.

NeoDynamics går en mycket spännande höst till mötes!

VD Anna Eriksrud

Författare NeoDynamics

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.