Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Net Gaming Europe: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET GAMING EUROPE AB (PUBL)

Aktieägarna i Net Gaming Europe AB (publ), 556693-7255 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma att hållas med enbart poströstning
torsdagen den 25 juni 2020 kl. 13.00..

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2020, dels
senast onsdagen den 24 juni 2020 anmäla sig hos Bolaget genom att
skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall,
fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande
behörighetshandlingar med e-post till info@netgaming.se eller med
post till adress Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, "Net Gaming Europe
AB (publ) Årsstämma", Box 7315, 103 90 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt
att delta i årsstämman genom poströstning, tillfälligt inregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som
önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om
detta i god tid före torsdagen den 18 juni 2020, då sådan
omregistrering ska vara verkställd.

Information om poströstning
Bolaget har beslutat att årsstämman ska hållas med enbart poströstning
enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att
årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Poströstningen utövas genom att ifyllt och undertecknat
poströstningsformulär, inklusive bilaga 1 till formuläret, skickas
till Bolaget med e-post till info@netgaming.se eller med vanlig post
på adress Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, "Net Gaming Europe AB
(publ) Årsstämma", Box 7315, 103 90 Stockholm. Om aktieägaren är en
juridisk person måste registeringsbevis eller annan motsvarande
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren poströstar genom ombud.

Formulär för poströstning finns tillgängliga på Bolagets hemsida
www.netgaming.se. Komplett poströstningsformulär ska ha kommit in
till Bolaget per post eller e-post enligt ovan senast onsdagen den 24
juni 2020. Poströst kan återkallas fram till och med den 24 juni 2020
genom att meddela detta till info@netgaming.se. Om två eller fler
formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist
mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren
har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor,
eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten
ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

Poströstning genom ombud m.m.
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis")
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter
utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om
detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett
år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska
biläggas poströstningsformuläret och insändas till Bolaget på adress
enligt ovan (se information om poströstning). Fullmaktsformulär finns
tillgängliga på Bolagets hemsida, www.netgaming.se.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av justeringsman.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget
och koncernen.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
12. Beslut om antal styrelseledamöter.
13. Val av styrelse och revisor.
14. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Beslut om ändring av bolagsordning.
17. Beslut om inrättande av personaloptionsprogram för nyckelpersoner
inklusive emission av teckningsoptioner.

18. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Föreslås att Emma Norburg väljs till ordförande på årsstämman.

Godkännande av röstlängd (punkt 3)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner röstlängden som upprättats
utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

Godkännande av förslag till dagordning (punkt 4)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av justeringsman (punkt 5)
Styrelsen föreslår Stefan Mahlstein till justeringsman.

Prövning om stämman blivit behörighen sammankallad (punkt 6)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att den blivit behörigen
sammankallad.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning (punkt 8)
Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning som hållits
tillgängliga enligt nedan fastställs.

Resultatdisposition (punkt 9)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat ska
balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ansvarsfrihet för
styrelsen och den verkställande direktören.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11)
Net Gamings huvudägare Trottholmen AB föreslår att årsstämman
fastställer att styrelsearvode om 160 000 kronor ska utgå till var
och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Till
ordförande i Ersättnings- eller Revisionsutskott ska utgå arvode om
40 000 kronor. Till ledamot som ingår i Ersättnings- eller
Revisionsutskott ska utgå arvode om 20 000 kronor.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12)
Net Gamings huvudägare Trottholmen AB föreslår att årsstämman beslutar
att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan
suppleanter.

Val av styrelse och revisor (punkt 13)
Net Gamings huvudägare Trottholmen AB föreslår, för tiden intill nästa
årsstämma avhållits, omval av Henrik Kvick, Jonas Bertilsson, Fredrik
Rüdén och Peter Åström, samt nyval av Kim Mikkelsen. Henrik Kvick
föreslås omväljas till styrelseordförande.

Som revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljas.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har uppgivit att de kommer att
utse Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande
riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och
övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på
ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman, inklusive långsiktiga personaloptions- och
teckningsoptionsprogram.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande
sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers
övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhetsagenda, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

För information om Bolagets affärsstrategi, se Bolagets webbplats:
www.netgaming.se.

I Bolaget har inrättats långsiktiga personaloptions- och
teckningsoptionsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och
omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte
heller det personaloptionsprogram som styrelsen föreslagit att
årsstämman 2020 ska anta. Det föreslagna programmet motsvarar i allt
väsentligt befintliga program. Programmen omfattar bl.a. koncernens
verkställande direktör, koncernledningen och nyckelpersoner i
koncernen. Utfallet av incitamentsprogrammen är beroende av
utvecklingen av värdet på Bolagets aktie och har en tydlig koppling
till affärsstrategin och till Bolagets långsiktiga värdeskapande,
inklusive dess hållbarhet. Mer information om dessa program,
innefattande de kriterier som utfallet är beroende av, finns på
Bolagets webbplats, www.netgaming.se.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och utgörs av fast lön,
pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver -
och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar eller personaloptionsprogram och
teckningsoptionsprogram.

För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska
pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, utgå enligt sedvanliga
principer på Malta och uppgå till högst fem procent av den fasta
årliga lönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och
företagshälsovård samt friskvårdsbidrag. Sådana förmåner får
sammanlagt uppgå till högst femton procent av den fasta årslönen för
den verkställande direktören och högst fem procent av den fasta
årslönen för övriga ledande befattningshavare.

För ledande befattningshavare vilka är stationerade i ett annat land
än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i
skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är
förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers
övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana
förmåner får sammanlagt uppgå till högst femton procent av den fasta
årliga lönen.

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.