Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-17

Net Trading Group AB: Net Trading Group NTG AB (publ): Beslut om företrädesemission av aktier

Net Trading Group NTG AB (publ) ("NTG" eller "Bolaget") meddelar idag, den 17 november 2020, att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 28 508 175 Units. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Fulltecknad företrädesemission tillför NTG cirka 11,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit icke säkerställda garantiåtaganden om ca 8 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionsbeloppet. Beslut om företrädesemission är fattat med stöd av det bemyndigande som styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 6 november 2020. Bolaget har upptagit ett "brygglån" om 6 MSEK för att finansiera den förestående expansionen fram till att emissionskapitalet är på plats. Bolaget har en rätt till en övertilldelning av Units på upp till 5 MSEK som en del i garantiersättningen och även riktad till allmänheten för det fall stort intresse finns för nyemissionen. Motivet för företrädesemissionen är att tillföra Bolaget rörelsekapital för finansiering av dotterbolaget Lightcircle AS för tillverkning och marknadsföringen av KOKONG - världens första appfria, autonoma smarta kontakt, liksom Kokong EV, marknadens första dedikerade smarta kontakt för laddning av en elbil i ett vanligt eluttag. NTG befinner sig för tillfället på NGM Nordic SMEs observationslista och kommer genomgå en omnoteringsprocess under 2021.

VD Morten Revill kommenterar
" Vi har under de senaste tre åren utvecklat våra unika produkter, som nu är redo för fullständig internationell kommersialisering. Tillsammans med NTG är vi nu rustade att ta marknadsandelar på en solid global marknad. Vår teknik och kvalitet har testats och nu handlar det om att ha tillräckliga resurser för skalning på internationell nivå. Lightcircle syftar till att bidra till miljövänlig och hållbar användning av uppladdningsbar konsumentelektronik. Vårt mål är att alla ska ha Kokong-produkterna hemma, i stugan och på andra håll. Här i Norden är vi redan i full fart på en miljardmarknad, medan den globala marknaden för LC: s nuvarande produkter uppskattas till cirka 60 miljarder."

Företrädesemission för fortsatt marknadsintroduktion av KOKONG
NTG kommer genomföra en företrädesemission av Units om cirka 11,4 MSEK där varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att finansiera det fortsatta marknadsarbetet i dotterbolaget Lightcircle AS.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 november - 14 december 2020.

 • Teckningskurs: 0,40 SEK per Unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt.
 • Avstämningsdag: 26 november 2020. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 november 2020 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2020
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 26 november 2020 är registrerade som aktieägare i NTG äger företrädesrätt att teckna Units i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna Units i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 28 508 175 Units. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 11,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier före nyemission: 57 016 350 stycken.
 • Förändring av antal aktier och aktiekapitalets utveckling: Företrädesmissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital i första steget ökar från 2 938 969,61 SEK med 1 469 484,80 SEK till 4 408 454,41 SEK, samt att antalet aktier i första steget ökar från 57 016 350 med högst 28 508 175 aktier till sammanlagt högst 85 524 525 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner, inklusive eventuell övertilldelning om 12 500 000 Units, ökar aktiekapitalet med ytterligare 2 113 810,86 SEK till totalt 6 522 265,27 SEK och antalet aktier ökar med 41 008 175 aktier till totalt 126 532 700 aktier.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer ske på NGM Nordic SME under perioden 30 november 2020 - 10 december 2020.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer ske på NGM Nordic SME från och med den 30 november 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Registreringen beräknas ske i slutet av slutet av december 2020.
 • Garantiåtaganden: NTG har erhållit garantiåtaganden om cirka 8 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av den totala emissionsvolymen.
 • Marknadsplats: NTGs aktie är noterad på NGM Nordic SME (Under observation)
 • ISIN-kod för aktien: SE0009690811

Villkor för teckningsoptioner i sammandragTeckningskurs: Innehavare skall äga rätt att, för en (1) innehavd teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i Bolagets aktie under perioden 1 december 2021 till 15 december 2021 på NGM Nordic SME. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 0,600 SEK.
Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 16 december 2021 till och med 30 december 2021 genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 december 2021.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 28 december 2021.

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.ntginvestor.se), Göteborg Corporate Finans AB (www.gcf.se), Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) och NGM Nordic SME (www.ngm.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.
Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB

För ytterligare information kontakta Morten Revill, VD,
tel: +47 41637272, morten@lightcircle.io

 

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 17 november 2020 kl 13:30 CET.
 

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 41637272, www.ntginvestor.se
 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.