Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

NetJobs Group AB: KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

2020-05-28, 08:00

Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), org nr 556656-5502,
("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl 14.00
på Narvavägen 12, 6tr, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast onsdagen
den 24 juni 2020, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget
senast onsdagen den 24 juni 2020 under adress NetJobs Group AB
(publ), att: "Investors", Narvavägen 12, 115 22 Stockholm. Anmälan
kan också göras per telefon 08-67 87 420 eller per e-post till
niklas.eriksson@netjobs.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav samt adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds
av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. För att
underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Bolagets hemsida, www.NetJobsgroup.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos
Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några
dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 24
juni 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid
dessförinnan.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör
någon av riskgrupperna bör noga överväga möjligheten att delta via
ombud istället för att närvara personligen. Vi uppmanar även
aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under
de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att
inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den
som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med
coronaviruset. Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens
information och rekommendationer.

Kringarrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så
begränsade som möjligt. Bland annat har Bolaget beslutat att det inte
kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas
till ett minimum, VD kommer inte att hålla något sedvanligt
stämmoanförande och antalet närvarande representanter från Bolaget
begränsas. Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid
utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Styrelsens förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande att leda stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Val av minst en justeringsman

5.
Prövning av om kallelse skett på riktigt sätt

6.
Godkännande av dagordning

7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.
Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

9.
Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den
fastställda balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag

10.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

11.
Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

12.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

13.
Val av styrelse

14.
Val av revisorer

15.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner

16.
Övriga frågor

17.
Stämmans avslutande

NetJobs Group AB (publ) | Narvavägen 12 | 115 22 STOCKHOLM
Telefon 08-678 74 20 | info@netjobs.com | www.NetJobs.com
Organisationsnummer: 556656-5502 | Styrelsen har sitt säte i
Stockholms kommun

Styrelsen föreslår

2. Stämmoordförande föreslås på stämman.

9. Att till förfogande stående vinstmedel för verksamhetsåret 2019
balanseras i ny räkning.

11. Att stämman väljer 3-6 styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

12. Att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av
nästa årsstämma skall utgå på så sätt att ordföranden erhåller 0 SEK
och att övriga ledamöter erhåller vardera maximalt 40 000 SEK.
Ersättning till ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå.
Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

13. Att val av styrelse görs på stämman.

14. Till revisor föreslås revisionsbolaget Crowe Osborne AB, som i sin
tur utsett auktoriserade revisorn Christer Eriksson till
huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag föreslås löpa till
och med årsstämman 2021.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie
bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner,
apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan
beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även
möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall
omfatta högst 20 miljoner aktier (innefattande de aktier som kan
tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner
respektive konvertibla förlagslån utgivna med stöd av bemyndigandet).
Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka
Bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant
eller med egna aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill
förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan
föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Aktieägare har på stämman möjlighet att ställa kompletterande frågor
till styrelse och VD enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

____________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos
Bolaget och på Bolagets hemsida (www.NetJobsgroup.com) senast från
och med tre veckor innan stämman. Kopior av samtliga handlingar
kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Stämmohandlingar kommer även att
finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.

Stockholm i maj 2020

NetJobs Group AB (publ)

Styrelsen

Om NetJobs Group AB

NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med
digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår
tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi
kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt
av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer
Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är
noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på
www.netjobs.com. Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets
Certified Adviser: Mail: corp@avanza.se Tel: 08-409 421 20
(http://tel:08-409 421 20)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netjobs-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/18711/3121713/1254778.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.